Roma 7:1-25

  • Ilustrasyon kun paano nagigin talingkas sa Katugunan (1-6)

  • Ihinayag kan Katugunan an kasalan (7-12)

  • An pakikipaglaban sa kasalan (13-25)

7  Mga tugang, posible daw na dai nindo aram (para kaya sa mga nakakaaram nin katugunan an mga itinataram ko) na an Katugunan nakakasakop sa sarong tawo sagkod na ini nabubuhay?  Halimbawa, dahil sa katugunan an babaying may agom nakagakod sa saiyang agom sagkod na ini nabubuhay; pero kun magadan an saiyang agom, butas na siya sa katugunan kan saiyang agom.  Kaya, miyentras na buhay an saiyang agom, aapudon siyang parapasambay kun magin agom siya nin ibang lalaki. Alagad kun magadan an saiyang agom, talingkas na siya sa katugunan kaini, kaya bako siyang parapasambay kun magin agom siya nin ibang lalaki.  Kaya mga tugang ko, paagi sa hawak kan Cristo kamo man nagin gadan kun mapadapit sa Katugunan, tanganing kamo magin sadiri nin iba, kan saro na ibinangon hali sa mga gadan, na sa siring magkaigwa kita nin bunga para sa Diyos.  Huling kan kita nabubuhay pa na kauyon kan laman, an makasalan na mga pagmawot na nahayag dahil sa Katugunan aktibo sa satong mga hawak* sa pagpaluwas nin bunga para sa kagadanan.  Alagad ngunyan nakatalingkas na kita sa Katugunan, huling nagadan na kita may koneksiyon sa bagay na iyan na nakakapugol sa sato, tanganing kita magin mga uripon sa bagong paagi na nakabase sa espiritu asin bakong sa lumang paagi na nakabase sa nasusurat na kodigo.  Kun siring, ano an sasabihon ta? An Katugunan daw kasalan? Bako nanggad! An totoo, dai ko kutana maaaraman kun ano an kasalan kun bakong dahil sa Katugunan. Halimbawa, dai ko kutana maaaraman kun ano an kaaraan kun dai sinabi kan Katugunan: “Dai ka magin maaraon.”  Alagad dahil sa tugon na iyan, an kasalan nagkaigwa kan oportunidad na ipamati sa sako an gabos na klase nin kaaraan, huling kun mayong katugunan garo man sana gadan an kasalan.  Sa katunayan, buhay ako kaidto kan mayo pang katugunan. Pero kan mag-abot an tugon, nabuhay an kasalan, alagad ako nagadan. 10  Asin an tugon na dapat gumiya pasiring sa buhay, nadiskubre kong pasiring palan sa kagadanan. 11  Mala ta dahil sa tugon na iyan, an kasalan nagkaigwa kan oportunidad na dayaon ako asin gadanon paagi kaiyan. 12  Kaya an Katugunan mismo banal, asin an tugon banal saka matanos asin marahay. 13  Kun siring, an sarong bagay daw na marahay iyo an dahilan kan sakong kagadanan? Bako nanggad! Imbes, an kasalan an dahilan, tanganing paagi sa sarong bagay na marahay ikapahiling na an kasalan nagdadara sa sako nin kagadanan, asin tanganing paagi sa tugon na iyan mahayag kun gurano karaot an kasalan. 14  Huli ta aram niyato na an Katugunan espirituwal, alagad ako makalaman, ipinabakal na magin uripon nin kasalan. 15  Huling dai ko naiintindihan an ginigibo ko. Pa’no kaya, an gusto ko dai ko piggigibo, kundi an habuon ko iyo an piggigibo ko. 16  Alagad, kun an piggigibo ko iyo an dai ko gusto, ipinapahiling sana kaiyan na nagtutubod ako na marahay an Katugunan. 17  Pero bako na ako an naggigibo kaiyan, kundi an kasalan na yaon sa sako. 18  Huli ta aram ko na sa sakuya mismong hawak, mayo nin marahay na nagtetener; huling yaon sa sako an pagmawot na gibuhon an marahay pero mayo an kakayahan na isagibo iyan. 19  Mala ta an marahay na gusto ko dai ko piggigibo, alagad an maraot na dai ko gusto iyo an piggigibo ko. 20  Kaya, kun an piggigibo ko iyo an dai ko gusto, bako na ako an naggigibo kaiyan, kundi an kasalan na yaon sa sako. 21  Kun siring, nahihiling ko sa sitwasyon ko an katugunan na ini: Pag gusto kong gibuhon an tama, an maraot an yaon sa sako. 22  Sa kalaog-laugi kan sakuyang pagkatawo, ikinakaugma ko nanggad an katugunan nin Diyos, 23  alagad nahihiling ko sa sakuyang hawak* an saro pang katugunan na nakikipaglaban sa katugunan kan sakong isip asin dinadara ako kaiyan na bihag sa katugunan nin kasalan na yaon sa sakuyang hawak.* 24  Hirak man sa sako! Siisay an masalbar sa sako sa hawak na ini na nagdadara sa sakuya nin kagadanan? 25  Salamat sa Diyos paagi ki Jesu-Cristo na satuyang Kagurangnan! Kaya ngunyan, sa sakuyang isip, ako mismo uripon kan katugunan nin Diyos, alagad sa sakuyang hawak, ako uripon kan katugunan nin kasalan.

Mga Nota

Sa literal, “mga kabtang.”
Sa literal, “mga kabtang.”
Sa literal, “mga kabtang.”