Roma 2:1-29

  • Paghukom nin Diyos sa mga Judio asin Griego (1-16)

    • Kun paano naggagana an konsiyensiya (14, 15)

  • An mga Judio asin an Katugunan (17-24)

  • Pagturi kan puso (25-29)

2  Kaya tugang, maski siisay ka pa, mayo ka nin ano man na rason para maghusgar; huli ta pag hinuhusgaran mo an iba, an saimong sadiri an hinuhukuman mo, dahil ika na naghuhusgar naggigibo kan iyo man sanang mga bagay na ginigibo kan mga hinuhusgaran mo.  Ngunyan aram tang an ginigibo nin Diyos na paghukom sa mga nagsasagibo nin siring na mga bagay nakabasar sa kun ano an totoo.  Alagad iniisip mo daw na makakadulag ka sa paghukom nin Diyos pag hinuhusgaran mo an mga nagsasagibo nin siring na mga bagay pero ginigibo mo man iyan?  O hinahamak mo daw an saiyang pagigin mabuuton asin pagkamatinios saka pagkamapasensiya, huling dai mo narerealisar na dahil sa saiyang kabuutan, hinihinguwa nin Diyos na matabangan kang magsulsol?  Alagad dara kan katagasan kan saimong payo asin kawaran nin pagsulsol kan saimong puso, pigpaparadagdagan mo an kaanggutan tumang sa saimo, asin ihahayag nin Diyos an kaanggutan na ini sa aldaw kan saiyang matanos na paghukom.  Asin babalusan niya an lambang saro sigun sa saiyang mga gibo:  buhay na daing katapusan para sa mga naghihinguwang magkamit nin kamurawayan asin onra saka hawak na daing kalapaan paagi sa matiyagang paggibo nin marahay;  alagad, para sa mga parapakiiwal asin dai nagsusunod sa katotoohan pero nagsusunod sa karatan, naghahalat an padusa asin kaanggutan.  Magkakaigwa nin kasakitan asin kamunduan an gabos na tawo* na naggigibo nin maraot, inot an mga Judio dangan an mga Griego man; 10  alagad kamurawayan asin onra saka katuninungan para sa gabos na naggigibo nin marahay, inot para sa mga Judio dangan para sa mga Griego man. 11  Huli ta mayong pinapalain an Diyos. 12  Huling an gabos na nagkasala na mayo sa irarom nin katugunan magagadan maski mayo sinda sa irarom nin katugunan; alagad an gabos na nagkasala sa irarom nin katugunan huhukuman kauyon kan katugunan na iyan. 13  Huli ta bako an mga nagdadangog sa katugunan an matanos sa atubangan nin Diyos, kundi an mga nag-uutob sa katugunan an ipapahayag na matanos. 14  Dahil an mga tawo kan mga nasyon na mayo nin katugunan, pag ginigibo ninda sa sadiri nindang buot an mga bagay na yaon sa katugunan, an mga tawong ini, maski ngani mayong katugunan, nagigin katugunan sa saindang sadiri. 15  Sinda mismo an mga nagpapatunay na nakasurat sa saindang puso an mga prinsipyo kan katugunan, mantang an saindang konsiyensiya nagseserbing saksi kaiba ninda, asin an sainda mismong mga kaisipan nagsasabi kun may sála sinda o dai. 16  Mangyayari an mga bagay na ini sa aldaw na an Diyos paagi ki Cristo Jesus maghukom sa mga bagay na isinesekreto nin mga tawo, kauyon kan maugmang bareta na sakuyang ipinapahayag. 17  Ngunyan, ipamugtak na ika sarong Judio sa pangaran. Nagsasarig ka sa katugunan saka ipinag-oorgulyo mo an saimong relasyon sa Diyos, 18  asin aram mo an saiyang kabutan saka namamansayan mo an mga bagay na may dakulang halaga dahil tinukduan ka sa Katugunan. 19  Kumbinsido ka na ika giya kan mga buta, ilaw kan mga nasa kadikluman, 20  paradisiplina sa mga lulong, paratukdo sa mga aki, saka nasasabutan mo an pundamental na mga aspekto kan kaaraman asin katotoohan na nasa Katugunan. 21  Alagad, ika na nagtutukdo sa iba, dai mo daw tinutukduan an sadiri mo? Ika na naghuhulit, “Dai ka maghabon,”* naghahabon ka daw? 22  Ika na nagsasabi, “Dai ka magsambay,” nagsasambay ka daw? Ika na nauungis sa mga idolo, naghahabon ka daw sa mga templo? 23  Ika na nag-oorgulyo sa katugunan, rinaraot mo daw an ngaran nin Diyos paagi sa pagbalga mo sa Katugunan? 24  Huli ta siring kan nasusurat, “an ngaran nin Diyos nalalanghadan* sa tahaw kan mga nasyon dahil sa saindo.” 25  An totoo, may pakinabang lang an pagturi kun inuutob mo an katugunan; pero kun ika parabalga sa katugunan, maski tinuri ka, garo ka man sana dai tinuri. 26  Kaya, kun an sarong tawong dai tinuri nag-uutob kan matanos na mga kahagadan kan Katugunan, an saiyang pagigin dai tinuri ibibilang na pagigin tinuri, bako daw? 27  Asin paagi sa pag-utob kan Katugunan, an tawong bakong turi sa pisikal mahusgar sa saimo, ika na parabalga sa katugunan, dawa pa yaon sa saimo an nasusurat na kodigo kaiyan asin dawa pa tinuri ka. 28  Huli ta an basehan kan pagigin tunay na Judio bako an pangluwas na itsura, asin an tunay na pagturi bako idtong sa luwas, na ginigibo sa hawak. 29  Imbes, an basehan kan pagigin tunay na Judio iyo an nasa laog niya, asin an tunay na pagturi iyo idtong ginigibo sa saiyang puso paagi sa espiritu asin bakong paagi sa nasusurat na kodigo. An kaumawan kan tawong iyan hali sa Diyos, bakong sa mga tawo.

Mga Nota

O “an kalag kan gabos na tawo.”
O “maghabas.”
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.