Roma 15:1-33

  • Maugmang akuon an lambang saro arog kan ginibo ni Cristo (1-13)

  • Si Pablo, sarong lingkod na isinugo sa mga nasyon (14-21)

  • Mga plano ni Pablo sa pagbiyahe (22-33)

15  Minsan siring, kitang mga makusog kaipuhan na magpasan kan mga kaluyahan kan mga bakong makusog, asin bako sanang an sadiring ikakarahay an iniintindi.  An lambang saro sa sato gumibo nin mga bagay na ikakarahay kan satuyang kapwa, tanganing maparigon siya.  Huling maski an Cristo bako an sadiring ikakarahay an inintindi, siring kan nasusurat: “An mga panunuya kan mga nagtutuya sa saimo sinapar ko.”  Huli ta an gabos na bagay na isinurat kaidto isinurat para sa pagtukdo sa sato, tanganing paagi sa satuyang pakatagal asin paagi sa karangahan hali sa Kasuratan magkaigwa kita nin paglaom.  Ngunyan an Diyos na nagtatao nin kakayahan na makatagal asin nin karangahan lugod na magpangyari diyan sa saindo na magkaigwa kamo kan kaisipan na kapareho kan ki Cristo Jesus,  tanganing paagi sa saro sanang boses* nagkakasararo kamong magpamuraway sa Diyos asin Ama kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Kaya maugmang akuon an lambang saro, kun paanong kamo maugmang inako man kan Cristo, na sa siring na paagi pinapamuraway nindo an Diyos.  Huli ta sinasabi ko sa saindo na si Cristo naglingkod sa mga tinuri para patunayan na masasarigan an Diyos, na sa siring kinukumpirmar an mga ipinanuga Niya sa saindang mga apuon,  asin na sa paaging iyan pamurawayon kan mga nasyon an Diyos huli sa saiyang pagkahirak. Siring kan nasusurat: “Iyan an dahilan kaya hayag takang mimidbidon sa tahaw kan mga nasyon, asin sa saimong ngaran maawit ako nin mga pag-umaw.” 10  Asin sinabi pa: “Mag-ugma kamo, kamong mga nasyon, kaiba kan saiyang banwaan.” 11  Asin saro pa: “Umawon nindo si Jehova,* kamo gabos na nasyon, asin umawon siya kan gabos na banwaan.” 12  Dangan sinabi pa ni Isaias: “May maluwas na gamot na gikan ki Jesse, an saro na mamamahala sa mga nasyon; sa saiya maglalaom an mga nasyon.” 13  Lugod na an Diyos na nagtatao nin paglaom panuon kamo nin lubos na kaugmahan asin katuninungan huli sa pagtitiwala nindo sa saiya, tanganing an saindong paglaom magkusog nanggad paagi sa kapangyarihan nin banal na espiritu. 14  Ngunyan ako mismo nakakasigurado manungod sa saindo, mga tugang ko, na kamo man mismo pano nin karahayan asin pano man nin gabos na kaaraman, asin na kaya nindong sadulon* an lambang saro. 15  Alagad, may nagkapirang punto akong isinurat sa saindo na diyan nagin mas prangka ako, tanganing tawan kamo nin dagdag na pagirumdom, asin ginigibo ko ini huling pinahilingan ako nin Diyos nin daing kapantay na kabuutan 16  tanganing magin lingkod ako ni Cristo Jesus sa mga nasyon. Nagpapartisipar ako sa banal na gibuhon na pagpahayag kan maugmang bareta nin Diyos, tanganing an mga nasyon na ini magin sarong akseptableng dulot, pinabanal paagi sa banal na espiritu. 17  Kaya bilang parasunod ni Cristo Jesus igwa akong dahilan na maggaya-gaya sa mga bagay na para sa Diyos. 18  Huli ta dai ako mangangahas na magtaram manungod sa ibang mga bagay apuwera sa mga bagay na ginibo ni Cristo paagi sa sako tanganing magin masinunod an mga nasyon. Ginibo niya iyan paagi sa sakuyang tataramon asin gibo, 19  paagi sa kapangyarihan nin mga tanda asin ngangalásan,* saka paagi sa kapangyarihan kan espiritu nin Diyos, mala ta magpuon sa Jerusalem asin sa mga lugar sagkod sa Ilirico ihinulit ko nin lubos an maugmang bareta manungod sa Cristo. 20  Tunay nanggad na sa arog kaining paagi, an sakuyang nagin obheto iyo na dai ipahayag an maugmang bareta sa mga lugar na duman naipamidbid na an ngaran ni Cristo, tanganing dai ako magtugdok sa ibabaw kan pundasyon nin ibang tawo; 21  imbes, siring kan nasusurat: “Idtong mga dai nakabareta manungod sa saiya makakahiling, asin idtong mga dai nakadangog makakasabot.” 22  Ini man an dahilan kaya dakul na beses akong napugulan sa pagdiyan sa saindo. 23  Pero ngunyan mayo na akong teritoryong dai pa nahulitan sa mga lugar na ini. Haloy* ko na man na gustuhon na magdiyan sa saindo. 24  Kaya, pag nagbiyahe ako pasiring sa Espanya, naglalaom ako na magkahiriling kamo asin na magkaigwa kita nin maugmang pag-iribanan sa dikit na panahon, tapos sa paghali ko maihatod nindo ako. 25  Alagad ngunyan mabiyahe na ako pasiring sa Jerusalem tanganing maglingkod sa mga banal. 26  An mga tugang kaya sa Macedonia asin Acaya maugmang nagtao nin mga donasyon para sa mga pobreng tugang* sa Jerusalem. 27  Iyo, maugma sinda sa paggibo kaiyan, asin sa katunayan may pagkakautang sinda sa mga banal na nasa Jerusalem; huling kun an mga nasyon nakinabang sa espirituwal na mga bagay kan mga banal na nasa Jerusalem, may obligasyon man sindang magtabang sa mga ini paagi sa saindang materyal na mga bagay. 28  Kaya pag nagibo ko na ini asin ikinaentrega ko na sa sainda an donasyon* na ini, mabiyahe na ako pa-Espanya pero mahapit ako diyan sa saindo. 29  Siring man, aram kong pag nagdiyan ako sa saindo, maabot akong dara an mayaman na mga bendisyon hali ki Cristo. 30  Kaya nakikiulay ako sa saindo mga tugang, paagi sa pagtubod nindo sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo asin paagi sa pagkamuot na gikan sa espiritu, na maigot nindo akong ipamibi sa Diyos siring kan ginigibo ko, 31  tanganing mailigtas ako sa mga dai nagtutubod na yaon sa Judea asin tanganing an paglilingkod ko sa mga banal na nasa Jerusalem magin kawili-wili sa sainda, 32  na sa siring kun bubuuton nin Diyos makadiyan ako sa saindo na may kaugmahan asin mapapakusog ako kaiba nindo. 33  An Diyos na nagtatao nin katuninungan lugod na mag-antabay sa saindo gabos. Amen.

Mga Nota

Sa literal, “nguso.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “tukduan.”
O “senyales.”
O posibleng “Pirang taon.”
Sa literal, “mga banal.”
Sa literal, “bunga.”