Roma 14:1-23

  • Dai manghusgar sa lambang saro (1-12)

  • Dai pagdanyaran an pagtubod kan iba (13-18)

  • Magmaigot na magkaigwa nin katuninungan asin pagkasararo (19-23)

14  Maugmang akuon an tawo na may mga kaluyahan sa saiyang pagtubod, asin dai maghusgar pag-abot sa mga bagay na nagkakalain-lain an opinyon.*  Igwa nin tawong tinutugutan kan saiyang pagtubod na kakanon an maski ano, alagad an tawong may kaluyahan sa saiyang pagtubod mga gulay sana an kinakakan.  Dai pagmenuson kan nagkakakan an dai nagkakakan, asin dai paghusgaran kan dai nagkakakan an nagkakakan, huli ta maugma siyang inako nin Diyos.  Siisay ka man para husgaran an suruguon nin iba? An sadiri niyang kagurangnan an madesisyon kun uuyunan siya o dai. Sa katunayan, puwede niyang makamtan an pag-uyon nin Diyos, huli ta kaya siyang tabangan ni Jehova.*  Igwa nin tawo na ibinibilang an sarong partikular na aldaw na mas importante kisa sa iba; an ibang tawo man ibinibilang an gabos na aldaw na parareho lang; an lambang saro kaipuhan na lubos na kumbinsido sa pinaniniwalaan niya.  An tawo na ginigibong espesyal an sarong aldaw ginigibo iyan para ki Jehova.* Siring man, an saro na nagkakakan, nagkakakan para ki Jehova,* huli ta nagpapasalamat siya sa Diyos; asin an saro na dai nagkakakan, dai nagkakakan para ki Jehova,* alagad ta nagpapasalamat siya sa Diyos.  An totoo, mayo nin siisay man sa sato an nabubuhay para sana sa saiyang sadiri, asin mayo nin nagagadan para sana sa saiyang sadiri.  Huli ta kun kita nabubuhay, nabubuhay kita para ki Jehova,* asin kun kita magagadan, magagadan kita para ki Jehova.* Kaya mabuhay man kita o magadan, ki Jehova* kita.  Sa katuyuhan na ini kaya si Cristo nagadan asin nabuhay giraray, tanganing siya magin Kagurangnan na mamamahala sa mga gadan pati sa mga buhay. 10  Alagad taano ta hinuhusgaran mo an saimong tugang? Asin ika man, taano ta minemenos mo an saimong tugang? Gabos kita matindog sa atubangan nin Diyos sa saiyang tukawan nin paghukom. 11  Huli ta nasusurat: “‘Buhay ako!’ an sabi ni Jehova,* ‘siguradong maluhod sa sakuya an lambang tuhod, asin an lambang dila magibo nin hayag na pagmidbid sa sako bilang Diyos.’” 12  Kaya, an lambang saro sa sato maatubang sa Diyos tanganing hukuman base sa satuyang mga gibo. 13  Kun siring, dai na niyato paghusgaran an lambang saro, kundi magin determinado kita na dai gumibo nin ano man na makakapaluya o makakaulang sa pagtubod nin sarong tugang. 14  Bilang parasunod kan Kagurangnan na Jesus, aram ko asin kumbinsido ako na mayong bagay na talagang maati; nagigin maati sana an sarong bagay para sa sarong tawo pag ibinibilang niya iyan na maati. 15  Huli ta kun an saimong tugang napupurisaw dahil sa kakanon, dai ka na naglalakaw uyon sa pagkamuot. Dai mo siya pagdanyaran* paagi sa kinakakan mo, huling si Cristo nagadan para sa saiya. 16  Kaya, dai nindo pagtugutan na an marahay nindong ginigibo matawan nin maraot na kahulugan nin iba. 17  Huli ta bako manungod sa pagkakan o pag-inom an Kahadian nin Diyos, kundi manungod iyan sa katanusan asin katuninungan saka kaugmahan paagi sa banal na espiritu. 18  Huling an siisay man na nagpapauripon ki Cristo asin igwa kan mga bagay na ini inaako nin Diyos asin inuuyunan nin mga tawo. 19  Kun siring, pagmaigutan tang gibuhon an mga bagay na nagdadara nin katuninungan asin an mga bagay na nakakapakusog sa lambang saro. 20  Dai mo na pagrauton an nahaman nin Diyos nin dahil lang sa kakanon. Totoo, an gabos na bagay malinig, pero kun an pagkakan nin sarong tawo nagigin dahilan nin pagluya nin pagtubod, nakakadanyar na iyan.* 21  Pinakamarahay nang dai kumakan nin karne o uminom nin arak o gumibo nin ano man na bagay na magpapaluya sa pagtubod kan saimong tugang.* 22  An pagtubod na yaon sa saimo, sa pag-ultanan na sana nindong duwa iyan nin Diyos. Maugma an tawo na dai pighuhusgaran an saiyang sadiri dahil sa nagibo niya. 23  Alagad kun may mga pagduwa-duwa siya tapos nagkakan siya, nahusgaran na siya, huli ta dai siya nagkakan na basado sa pagtubod. Sa katunayan, ano man na bagay na bakong basado sa pagtubod, iyan kasalan.

Mga Nota

O posibleng “sa personal na mga paghuna-huna.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “ipahamak.”
O “bako na iyan marahay.”
Sa literal, “na makakapasingkog sa saimong tugang.”