Roma 13:1-14

  • Pagpasakop sa mga awtoridad (1-7)

    • Pagbayad nin buhis (6, 7)

  • Pagkamuot an kautuban kan Katugunan (8-10)

  • Maglakaw siring sa paglakaw kun aldaw (11-14)

13  Magpasakop an lambang tawo* sa haralangkaw na awtoridad, huli ta mayong awtoridad na bakong hali sa Diyos; an nag-eeksister na mga awtoridad nag-ookupar kan saindang manlain-lain na posisyon na inasignar nin Diyos.*  Kun siring, an siisay man na nagtutumang sa awtoridad nagkokontra sa areglo nin Diyos; an mga nagkokontra sa areglong iyan huhukuman.  Huli ta an mga tagapamahalang iyan kinakatakutan, bako kan mga naggigibo nin marahay, kundi kan mga naggigibo nin maraot. Buot mo daw idtong dai ka natatakot sa awtoridad? Padagos kang maggibo nin marahay, asin maako ka nin pag-umaw hali diyan;  huling iyan lingkod nin Diyos para sa saimong ikakarahay. Alagad kun naggigibo ka nin maraot, matakot ka, huli ta dai kaiyan kapot an espada na mayong katuyuhan. Iyan lingkod nin Diyos, sarong parabalos tanganing magpahayag nin kaanggutan* sa naggigibo nin maraot.  Kaya igwa nin magabat na dahilan na magpasakop kamo, bako sanang dahil sa kaanggutan na iyan kundi dahil man sa saindong konsiyensiya.  Iyan an dahilan na kamo man nagbabayad nin buhis; huling sinda mga lingkod nin Diyos na nagseserbi sa publiko asin danay na naggigibo kan serbisyong ini.  Itao sa gabos an para sa sainda: sa naghahagad nin buhis, an buhis; sa naghahagad nin bayad, an bayad; sa maninigong katakutan, an takot; sa maninigong tawan nin onra, an onra.  Dai magkautang nin ano man sa kiisay man kundi kamutan an lambang saro; huling an siisay man na namumuot sa saiyang kapwa nakakautob na kan katugunan.  Huli ta an mga tugon na “Dai ka magsambay, dai ka maggadan, dai ka maghabon, dai ka magin maaraon,” asin an gabos na iba pang tugon, mabibilog sa arog kaining mga tataramon: “Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.” 10  An pagkamuot dai naggigibo nin maraot sa kapwa; kun siring, an pagkamuot iyo an kautuban kan katugunan. 11  Asin gibuhon nindo ini huli ta aram nindo an panahon, na oras na para magmata kamo hali sa pagturog, dahil ngunyan an satuyang kaligtasan mas harani na kisa kan panahon kan kita nagturubod. 12  Haros lihis na an banggi; an aldaw madali nang magliwanag. Kaya halion niyato an mga gibo kan kadikluman asin gamiton niyato an mga armas kan liwanag. 13  Maglakaw kita na may marahay na paggawi siring sa paglakaw kun aldaw—bako sa mariribok na kaurugmahan asin mga pagbuburat, bako sa imoral na pakikidurog asin daing pakundangan na paggawi,* bako sa pakikiiwal asin pagkauri. 14  Imbes, arugon* nindo an Kagurangnan na Jesu-Cristo, asin dai magparaisip para sa mga kamawutan kan laman.

Mga Nota

O “kalag.”
O “ibinugtak nin Diyos sa saindang relatibong mga posisyon.”
O “magtao nin padusa.”
O “daing supog na paggawi.” Plural kan termino sa Griego na a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
Sa literal, “isulot.”