Roma 1:1-32

  • Pangungumusta (1-7)

  • Pagmawot ni Pablo na makadalaw sa Roma (8-15)

  • An matanos mabubuhay dahil sa pagtubod (16, 17)

  • An mga bakong diyosnon daing rason na dai maniwala (18-32)

    • Mahihiling sa paglalang an mga karakteristiko nin Diyos (20)

1  Ako, si Pablo, na uripon ni Cristo Jesus asin inapod na magin apostol, inasignaran na magpahayag kan maugmang bareta nin Diyos,  na patiinot niyang ipinanuga sa banal na Kasuratan paagi sa saiyang mga propeta,  mapadapit sa saiyang Aki, na namundag bilang tawo gikan sa lahi* ni David,  alagad paagi sa kapangyarihan kan espiritu nin kabanalan ipinahayag na Aki nin Diyos kan buhayon siya liwat hali sa mga gadan—iyo, si Jesu-Cristo na satuyang Kagurangnan.  Paagi sa saiya nag-ako kami nin daing kapantay na kabuutan asin nin pagkaapostol tanganing an mga tawo sa gabos na nasyon magturubod asin magin masinunod sa saiya para sa kamurawayan kan saiyang ngaran.  Hali sa mga nasyon na iyan, inapod man kamo na magin kasaro ni Jesu-Cristo.  An surat kong ini para sa gabos na namumutan nin Diyos diyan sa Roma, na inapod tanganing mapabilang sa mga banal: Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Inot sa gabos, sa ngaran ni Jesu-Cristo nagpapasalamat ako sa sakuyang Diyos may koneksiyon sa saindo gabos, huli ta an pagtubod nindo pinag-uurulayan maski sain sa bilog na kinaban.  Asin an Diyos, na pinaglilingkudan ko nin lubos paagi sa pagpahayag kan maugmang bareta manungod sa saiyang Aki, iyo an sakuyang saksi kun paanong pirmi ko nanggad kamong sinasambit sa sakong mga pamibi, 10  na nakikimahirak na kun mapupuwede magkaigwa na ako ngunyan nin oportunidad na makadiyan sa saindo, kun bubuuton nin Diyos. 11  Huling minamawot ko nanggad na mahiling kamo, tanganing makapagtao ako sa saindo nin mga bagay na espirituwal* para maparigon kamo; 12  o sa ibang pagtaram, tanganing mapakusog nindo ako paagi kan saindong pagtubod asin mapakusog ko man kamo paagi kan sakuyang pagtubod. 13  Alagad habo kong dai nindo ini naaaraman, mga tugang, na dakul na beses kong plinano na magdiyan sa saindo, pero igwang nakakaulang sa sako sagkod ngunyan. Minsan siring, gusto kong magkabunga man ako diyan sa saindo arog kan nagibo ko sa ibang mga nasyon. 14  May utang ako sa mga Griego pati sa mga taga ibang nasyon,* sa mga madunong pati sa mga mangmang; 15  kaya gustong-gusto ko man na ipahayag an maugmang bareta sa saindo diyan sa Roma. 16  Huli ta dai ko ikinakasupog an maugmang bareta; sa katunayan, iyan an mapuwersang instrumento nin Diyos para sa kaligtasan kan gabos na may pagtubod, inot kan mga Judio dangan kan mga Griego man. 17  Huling nahihiling kan mga may pagtubod na paagi sa maugmang bareta ihinahayag nin Diyos an saiyang pagigin matanos asin napapakusog kaini an saindang pagtubod, siring kan nasusurat: “Alagad an saro na matanos mabubuhay dahil sa pagtubod.” 18  Hali sa langit, ihinahayag an kaanggutan nin Diyos tumang sa gabos na bakong diyosnon asin bakong matanos na paggawi nin mga tawo na nagtatahob kan katotoohan gamit an bakong matanos na mga paagi, 19  huli ta ano man na puwedeng maaraman manungod sa Diyos hiling-hiling ninda, dahil malinaw iyan na ipinahiling nin Diyos sa sainda. 20  Huling an saiyang dai nahihiling na mga karakteristiko—an saiyang daing sagkod na kapangyarihan asin pagka-Diyos—malinaw na nahihiling puon pa sa paglalang kan kinaban, dahil namamansayan an mga iyan paagi sa mga bagay na linalang, kaya dai sindang rason na dai maniwala. 21  Huli ta maski midbid ninda an Diyos, dai ninda siya pinamuraway bilang Diyos asin dai man ninda siya pinasalamatan, kundi nagin daing kamanungdanan an mga pangangatanusan kan saindang isip asin nawaran nin gabos na pagmansay an saindang mangmang na mga puso. 22  Dawa sinasabi nindang mga madunong sinda, sinda nagin mga lulong 23  asin an kamurawayan kan daing kalapaan na Diyos rinibayan ninda kan ladawan nin mga bagay na may kalapaan: mga tawo, mga gamgam,* mga linalang na apat an bitis, asin mga linalang na nagkakamang. 24  Kaya huling gusto nindang sunudon an mga pagmawot kan saindang puso, pinabayaan sinda nin Diyos na gibuhon an mga bagay na marigsok, na sa siring nagdadara nin kasusupgan sa sadiri nindang mga hawak.* 25  Mas pinili pa ninda an kaputikan kisa sa katotoohan mapadapit sa Diyos, asin saindang sinamba saka pinaglingkudan an mga linalang imbes na an Kaglalang, an saro na dapat umawon sagkod lamang. Amen. 26  Iyan an dahilan kaya pinabayaan sinda nin Diyos sa saindang daing kontrol na seksuwal na pagmawot, mala ta habo na kan mga babayi an normal na pakikidurog asin mas pinili ninda an bakong normal; 27  siring man, habo na kan mga lalaki na makidurog sa mga babayi, na iyo an normal, asin nagkaigwa sinda nin grabeng pagmawot na makidurog sa kapwa ninda lalaki, na naggigibo nin kalaswaan asin minaako kan kapadusahan* na maninigo sa saindang salang paggawi. 28  Huling dai ninda iniisip na may pakinabang an pagmidbid sa Diyos,* pinabayaan sinda nin Diyos sa saindang dai inuuyunan na kamugtakan nin isip, na sa siring ginigibo ninda an mga bagay na dai maninigo. 29  Asin an yaon sa sainda puro na sana bakong matanos na gibo, katampalasanan, kahanaban, asin karatan; puro sinda pagkauri, paggadan, iriwal, pandadaya, asin maraot na intensiyon; sinda mga paratsismis, 30  paralibak, nauungis sa Diyos, daing galang, mapalangkaw, mahambog, nagpapakana nin nakakadanyar na mga bagay, masinuway sa mga magurang, 31  daing pakasabot, dai nag-uutob kan napagkasunduan, mayong pagkamuot sa mga kapamilya, asin daing hirak. 32  Maski ngani aram nindang lubos an matanos na pagbuot nin Diyos—na an mga nagsasagibo nin siring na mga bagay maninigo sa kagadanan—bako sanang padagos nindang ginigibo iyan kundi nauugma man sinda sa mga nagsasagibo kaiyan.

Mga Nota

Sa literal, “banhi.”
O “nin espirituwal na regalo.”
O “mga bakong Griego.” Sa literal, “mga barbaro.”
O “bayong.”
O “lawas.”
O “kabayadan.”
O “may pakinabang na mamidbid an Diyos uyon sa tamang kaaraman.”