Mateo 9:1-38

  • Pinaumayan ni Jesus an sarong paralitiko (1-8)

  • Inapod ni Jesus si Mateo (9-13)

  • Hapot manungod sa pag-ayuno (14-17)

  • Aking babayi ni Jairo; dinutan nin sarong babayi an pang-ibabaw na bado ni Jesus (18-26)

  • Pinaumayan ni Jesus an buta asin an púla (27-34)

  • Kadakul kan aanihon pero kakadikit kan paraani (35-38)

9  Kaya paglunad niya sa sakayan, nagpasiring siya sa ibong asin nagduman sa siyudad* na pig-iistaran niya.  Asin uya! may dinara sinda sa saiya na lalaking paralisado na nakahigda sa tiheras.* Kan mahiling ni Jesus an saindang pagtubod, sinabi niya sa paralitiko: “Kusugi an saimong buot, aki ko! Pinatawad na an mga kasalan mo.”  Ngunyan, may mga eskriba duman na nagsarabi sa pag-urulay-ulay ninda: “Naglalanghad* an tawong ini.”  Huling aram ni Jesus an mga kaisipan ninda, sinabi niya: “Taano ta igwa kamo sa puso nindo kan maraot na mga pangangatanusan na iyan?  Arin an mas pasil, an magsabing, ‘Pinatawad na an mga kasalan mo,’ o an magsabing, ‘Buhat asin lakaw’?  Alagad tanganing maaraman nindo na an Aki nin tawo may awtoridad digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan . . .” Dangan sinabi niya sa paralitiko: “Magbuhat ka, alsaha an tiheras mo asin magpuli ka na sa harong mo.”  Asin nagbuhat siya saka nagpuli sa harong niya.  Kan mahiling ini kan mga tawo, nagkatarakot sinda, asin pinamuraway ninda an Diyos, na nagtao sa tawo nin arog kaiyan na awtoridad.  Kasunod kaini, mantang naglalakaw si Jesus hali duman, nahiling niya an sarong lalaki na an pangaran Mateo na nakatukaw sa opisinang pigbabayadan nin buhis, asin sinabi niya sa saiya: “Madya, magin parasunod taka.” Kaya nagtindog ini asin nagsunod sa saiya. 10  Paghaloy-haloy, mantang nagkakakan* si Jesus sa harong ni Mateo, dakul na parasingil nin buhis asin parakasala an nag-arabot saka nagkarakan* kaiba niya asin kan mga disipulo niya. 11  Alagad kan mahiling ini kan mga Fariseo, sinabihan ninda an mga disipulo niya: “Ano ta an saindong paratukdo nagkakakan kaiba kan mga parasingil nin buhis asin mga parakasala?” 12  Pagkadangog sa sainda, sinabi niya: “An mga tawong marahay an salud dai nangangaipo nin doktor, pero an mga may hilang iyo. 13  Kun siring, lakaw kamo asin aramon nindo an kahulugan kaini: ‘Pagkahirak an gusto ko, bakong atang.’ Huli ta nagdatong ako tanganing apudon, bako an mga tawong matanos, kundi an mga parakasala.” 14  Dangan nagdurulok sa saiya an mga disipulo ni Juan asin naghapot: “Taano ta nag-aayuno kami saka an mga Fariseo pero an mga disipulo mo dai?” 15  Kaya sinabi ni Jesus sa sainda: “An mga amigo kan nobyo mayong dahilan na magmundo sagkod na kaiba ninda an nobyo, bako daw? Pero maabot an panahon na kukuanon sa sainda an nobyo, dangan mag-aayuno sinda. 16  Dai nin siisay man an minagamit nin bagong telang* pantapal* tanganing itahi sa lumang pang-ibabaw na bado, huli ta bubutungon kan bagong tela an bado asin magigin mas grabe an gisi. 17  An mga tawo dai man minabugtak nin bagong arak sa lumang mga lalagan na anit. Kun gigibuhon ninda iyan, mabubusi an mga lalagan na anit asin mauula an arak saka mararaot an mga lalagan. Imbes, an mga tawo minabugtak nin bagong arak sa bagong mga lalagan na anit, asin an duwang iyan parehong naiingatan.” 18  Miyentras na sinasabi niya sa sainda an mga bagay na ini, uya! sarong tagapamahala an nagrani dangan nagluhod sa saiya, na nagsasabi: “Sa oras na ini posibleng gadan na an aki ko, pero umiba ka sa sako, ipatong mo sa saiya an saimong kamot, asin mabubuhay siya.” 19  Dangan nagtindog si Jesus asin nagsunod sa saiya kaiba an mga disipulo niya. 20  Asin uya! sarong babayi na 12 taon nang pigdudugo an nagrani sa likudan niya asin dinutan an gayad kan saiyang pang-ibabaw na bado, 21  huli ta pigpaparasabi niya sa sadiri niya: “Madutan ko sana an pang-ibabaw na bado niya, mararahay ako.” 22  Nagbirik si Jesus asin kan mahiling niya an babayi, sinabi niya: “Kusugi an buot mo, aki ko! Pinarahay ka kan saimong pagtubod.” Asin puon kan oras na iyan, narahay an babayi. 23  Ngunyan, kan mag-abot si Jesus sa harong kan tagapamahala asin mahiling niya an mga paratugtog nin plawta asin an dakul na tawong nagkakariribok, 24  sinabi niya: “Magruluwas kamo, ta an daragita dai man nagadan kundi nagtuturog.” Huli kaini mapagtuya ninda siyang pigngirisihan. 25  Kan napaluwas na an mga tawo, naglaog siya saka kinaputan an kamot kan daragita, asin buminangon ini. 26  Siyempre, an iristoryahan manungod digdi naglakop sa bilog na rehiyon na iyan. 27  Mantang naglalakaw si Jesus hali duman, duwang lalaking buta an nagsunod sa saiya, na nagkukurahaw: “Mahirak ka sa samo, Aki ni David.” 28  Pagkalaog niya sa harong, an mga lalaking buta nagdulok sa saiya, asin hinapot sinda ni Jesus: “Nagtutubod kamo na magigibo ko ini?” Nagsimbag sinda sa saiya: “Iyo po, Kagurangnan.” 29  Dangan dinutan niya an saindang mga mata, na nagsasabi: “Kauyon kan saindong pagtubod, mangyayari iyan sa saindo.” 30  Asin nabuksan an saindang mga mata. Apuwera kaiyan, istriktong tinugon sinda ni Jesus: “Siyertuhon nindo na dai nin siisay man na makaisi kaini.” 31  Alagad pagkaluwas ninda, ipinamareta ninda an manungod sa saiya sa bilog na rehiyon na iyan. 32  Kan pahali na sinda, an mga tawo nagdara sa saiya nin sarong lalaking púla na sinasaniban nin demonyo; 33  asin pagkatapos na mapalayas an demonyo, nagtaram an lalaking púla. Buweno, napangalas an mga tawo asin nagsarabi: “Dai pa kasuarin man nahiling sa Israel an arog kaini.” 34  Alagad an mga Fariseo nagsarabi: “Paagi sa tagapamahala kan mga demonyo kaya siya nakakapalayas nin mga demonyo.” 35  Asin naglibot si Jesus sa gabos na siyudad asin baryo, na nagtutukdo sa saindang mga sinagoga asin naghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian saka nagpapaumay nin gabos na klase nin hilang asin gabos na klase nin kamatian. 36  Kan mahiling niya an dakul na tawo, nahirak siya sa sainda, huli ta sinda naanitan asin napabayaan arog nin mga karnero na daing pastor. 37  Dangan sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Tunay nanggad na kadakul kan aanihon, pero kakadikit kan paraani. 38  Kun siring, makimahirak kamo sa Kagurangnan kan pag-ani na magsugo nin mga trabahador sa saiyang pagpaani.”

Mga Nota

An buot sabihon, sa Capernaum kun sain parating nagpipirmi si Jesus sa panahon kan ministeryo niya sa Galilea.
Sa Ingles, stretcher.
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
O “nakatukaw sa may lamesa.”
O “nagturukaw sa may lamesa.”
An buot sabihon, telang dai pa naibabad sa tubig asin dai pa nagkunkon.
O “pantagubhang.”