Mateo 7:1-29

 • SERMON SA BUKID (1-27)

  • Magpundo na sa paghusgar (1-6)

  • Padagos na maghagad, maghanap, magtuktok (7-11)

  • An inaapod na Golden Rule (12)

  • Hayakpit na trangkahan (13, 14)

  • Mamimidbid paagi sa saindang mga bunga (15-23)

  • Harong sa ibabaw nin gapo, harong sa ibabaw nin baybay (24-27)

 • Napangalas na marhay an mga tawo sa pagtutukdo ni Jesus (28, 29)

7  “Magpundo na kamo sa paghusgar tanganing dai kamo paghusgaran;  huli ta an paghusgar na ihinuhusgar nindo iyo an ihuhusgar sa saindo, asin an pansukol na ipinansusukol nindo iyo an ipansusukol ninda sa saindo.  Kun siring, taano ta pighihiling mo an dagami na nasa mata kan saimong tugang pero dai mo pigmamangno an tabla* diyan sa sadiri mong mata?  O paano mo masasabi sa saimong tugang, ‘Halion ko daw an dagami sa mata mo,’ mantang uya! may tabla sa sadiri mong mata?  Parasagin-sagin! Halia nguna an tabla sa sadiri mong mata, dangan mahihiling mo nin malinaw kun paano hahalion an dagami sa mata kan saimong tugang.  “Dai nindo ipagtao sa mga ayam an bagay na banal o iapon man an saindong mga perlas sa atubangan nin mga urig, tanganing dai ninda iyan nuarin man timak-timakan kan saindang mga bitis asin bumirik sinda saka dagusuon kamo.  “Padagos na maghagad, asin itatao iyan sa saindo; padagos na maghanap, asin makakakua kamo; padagos na magtuktok, asin bubuksan iyan sa saindo;  huli ta an gabos na naghahagad nakakaresibi, asin an gabos na naghahanap nakakakua, asin an gabos na nagtutuktok binubuksan.  Sa katunayan, siisay sa saindo, kun hagadan kan aki niya nin tinapay, an matao sa saiya nin gapo? 10  O kun maghagad ini nin sira, bako daw na dai man niya ini tatawan nin halas? 11  Kun siring, kun kamo, maski ngani maraot, tataong magtao nin marahay na mga regalo sa mga aki nindo, lalo nang matao an saindong Ama na nasa langit nin marahay na mga bagay sa mga naghahagad sa saiya! 12  “Kun siring, an gabos na buot nindong gibuhon sa saindo nin mga tawo, iyo man an dapat nindong gibuhon sa sainda. Ini sa katunayan an buot sabihon kan Katugunan asin kan Mga Propeta.* 13  “Magralaog kamo sa hayakpit na trangkahan, huli ta halakbang an trangkahan saka mahiwas an dalan pasiring sa kalaglagan, asin dakul an nag-aaragi diyan; 14  mantang hayakpit an trangkahan asin piot an dalan pasiring sa buhay, asin dikit an nakakakua kaiyan. 15  “Magin mapagbantay kamo sa mga bakong tunay na propeta na minadiyan sa saindo na may sulot na arog kan sa karnero, pero sa laog, sinda pasluon na mga lobo. 16  Paagi sa saindang mga bunga mamimidbid nindo sinda. An mga tawo dai nuarin man makakakua nin mga ubas hali sa matunok na mga tanom o nin mga igos* hali sa mga awot, bako daw? 17  Siring man, an lambang marahay na kahoy namumunga nin marahay na bunga, pero an lambang raot na kahoy namumunga nin raot na bunga. 18  An marahay na kahoy dai makakapamunga nin raot na bunga, asin an raot na kahoy dai man makakapamunga nin marahay na bunga. 19  An lambang kahoy na dai namumunga nin marahay na bunga pinapalod asin inaapon sa kalayo. 20  Tunay nanggad, paagi sa saindang mga bunga mamimidbid nindo an mga tawong idto. 21  “Bakong gabos na nagsasabi sa sako, ‘Kagurangnan, Kagurangnan,’ makakalaog sa Kahadian kan kalangitan, kundi an naggigibo sana kan kabutan kan sakuyang Ama na nasa langit. 22  Dakul an masarabi sa sako sa aldaw na iyan: ‘Kagurangnan, Kagurangnan, bakong nagpropesiya* kami sa ngaran mo, asin nagpalayas nin mga demonyo sa ngaran mo, saka naggibo nin dakul na milagro sa ngaran mo?’ 23  Dangan sasabihon ko sa sainda: ‘Dai ko lamang kamo midbid! Rumayo kamo sa sako, kamong mga paragibo nin karatan!’ 24  “Kun siring, an lambang nagdadangog sa mga tataramon kong ini asin naggigibo kaiyan magigin kaagid nin sarong mapagmansay na lalaki na nagtugdok kan saiyang harong sa ibabaw kan gapo. 25  Asin nag-uran nin makusog asin buminaha saka nagkaigwa nin makusog na duros asin rinapado an harong na iyan, pero dai ini nagaba, huli ta nasa ibabaw kan gapo an pundasyon kaiyan. 26  Dugang pa, an lambang nagdadangog sa mga tataramon kong ini pero dai naggigibo kaiyan magigin kaagid nin sarong mangmang na lalaki na nagtugdok kan saiyang harong sa ibabaw kan baybay. 27  Asin nag-uran nin makusog asin buminaha saka nagkaigwa nin makusog na duros asin rinapado an harong, dangan nagaba iyan, asin grabe an pagkarumpag kaiyan.” 28  Kan matapos ni Jesus an mga tataramon na ini, napangalas na marhay an mga tawo sa saiyang paagi nin pagtukdo, 29  huli ta nagtutukdo siya sa sainda siring sa sarong tawo na igwa nin awtoridad, asin bakong siring kan saindang mga eskriba.

Mga Nota

O “pasagi.”
An ekspresyon na ‘Katugunan asin Mga Propeta’ nanunungod sa bilog na Hebreong Kasuratan.
An bunga kan kahoy na higera.
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.