Mateo 4:1-25

  • Tinentaran si Jesus kan Diyablo (1-11)

  • Pinunan ni Jesus an paghulit sa Galilea (12-17)

  • Inapod an inot na mga disipulo (18-22)

  • Si Jesus naghulit, nagtukdo, asin nagpaumay (23-25)

4  Dangan giniyahan si Jesus kan espiritu pasiring sa kaawagan, asin tinentaran siya duman kan Diyablo.  Pagkatapos niyang makapag-ayuno sa laog nin 40 aldaw asin 40 banggi, nakamati siya nin gutom.  Asin nagdulok an Paratentar saka nagsabi sa saiya: “Kun aki ka nin Diyos, sabihan mo ining mga gapo na magin mga tinapay.”  Alagad nagsimbag siya: “Nasusurat: ‘Dapat na bakong sa tinapay sana mabuhay an tawo, kundi sa lambang tataramon na minaluwas sa nguso ni Jehova.’”*  Dangan dinara siya kan Diyablo sa banal na siyudad, asin ibinugtak siya kaini sa pinakahalangkaw na parte kan templo  saka sinabihan: “Kun aki ka nin Diyos, lumampaw ka paibaba, huli ta nasusurat: ‘Isusugo niya an saiyang mga anghel sa saimo,’ asin, ‘Kakargahon ka ninda sa saindang mga kamot tanganing dai tumama sa gapo an saimong bitis.’”  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Sa giraray nasusurat: ‘Dai mo pagpurbaran si Jehova* na saimong Diyos.’”  Dinara siya ngunyan kan Diyablo sa sarong bukid na pambihira an langkaw asin ipinahiling sa saiya an gabos na kahadian kan kinaban pati an kamurawayan kan mga iyan.  Asin sinabi kan Diyablo sa saiya: “Itatao ko sa saimo an gabos na bagay na ini basta lumuhod ka asin sumamba sa sako.” 10  Nagsimbag si Jesus: “Humali ka Satanas! Huli ta nasusurat: ‘Si Jehova* na saimong Diyos an dapat mong sambahon, asin sa saiya mo sana dapat itao an sagradong paglilingkod.’”* 11  Dangan binayaan siya kan Diyablo, asin uya! nag-arabot an mga anghel asin nagpuon na maglingkod sa saiya. 12  Ngunyan kan mabaretaan niyang inarestar si Juan, nagpasiring siya sa Galilea. 13  Pagkatapos, kan maghali siya sa Nazaret, nagduman siya sa Capernaum asin nag-istar sa lugar na iyan na nasa gilid kan dagat sa mga distrito nin Zebulon asin Neftali, 14  tanganing mautob an itinaram paagi ki Isaias na propeta, na nagsabi: 15  “O daga nin Zebulon asin daga nin Neftali, sa tinampo pasiring sa dagat, sa ibong na tampi kan Jordan, Galilea kan mga nasyon! 16  An mga tawong nag-iirok sa kadikluman nakahiling nin dakulang liwanag, asin kun manungod sa mga nag-iirok sa lugar na natatahuban kan anino nin kagadanan, may liwanag na suminirang sa sainda.” 17  Puon kan panahon na idto, pinunan ni Jesus an paghulit, na nagsasabi: “Magsurulsol kamo, huli ta an Kahadian kan kalangitan harani na.” 18  Sa paglakaw niya sa baybayon kan Dagat nin Galilea, may nahiling siyang magtugang na parasira, si Simon na inaapod na Pedro, asin si Andres na tugang kaini, na nag-iitsa nin hikot sa dagat. 19  Asin sinabi niya sa sainda: “Sumunod kamo sa sako, asin gigibuhon ko kamong mga parasira nin tawo.” 20  Binayaan tulos ninda an saindang mga hikot dangan nagsunod sa saiya. 21  Pag-uruinutan niya, may nahiling pa siyang magtugang, si Santiago asin si Juan. Yaon sinda sa sakayan* kaiba kan ama nindang si Zebedeo mantang nagpapakarhay kan saindang mga hikot, asin inapod sinda ni Jesus. 22  Binayaan tulos ninda an sakayan pati an saindang ama saka nagsunod sinda sa saiya. 23  Dangan naglibot siya sa bilog na Galilea, na nagtutukdo sa mga sinagoga* asin naghuhulit kan maugmang bareta* kan Kahadian saka nagpapaumay kan gabos na klase nin hilang asin gabos na klase nin kamatian kan mga tawo. 24  An bareta manungod sa saiya naglakop sa bilog na Siria, asin dinarara ninda sa saiya an gabos na pinapasakitan nin manlain-lain na hilang asin kulog, an mga sinasaniban nin demonyo asin mga may subi-subi pati na mga paralitiko, asin pinaumayan niya sinda. 25  Huli kaini, dakulon na tawo an nagsurunod sa saiya hali sa Galilea, sa Decapolis,* sa Jerusalem, sa Judea, asin hali sa ibong kan Jordan.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.
O “baroto.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “kan ebanghelyo.”
O “sa Rehiyon nin Sampulong Siyudad.”