Mateo 3:1-17

  • Naghulit si Juan Bautista (1-12)

  • Pagbawtismo ki Jesus (13-17)

3  Uminabot an panahon na nagdatong si Juan Bautista* asin naghulit sa kaawagan* nin Judea,  na nagsasabi: “Magsurulsol kamo, huli ta an Kahadian kan kalangitan harani na.”  Siya sa katunayan an pinapanungdan ni Isaias na propeta sa mga tataramon na ini: “Boses nin saro na nagkukurahaw sa kaawagan: ‘Andamon nindo an dalan ni Jehova!* Pakarhayon nindo an agihan na nasa atubangan niya.’”  An bado ni Juan gibo sa barahibo nin kamelyo asin igwa siya nin pahang anit sa saiyang habayan.* An saiyang kakanon mga duron asin tangguli* sa kaawagan.  Dangan an mga tawo sa Jerusalem asin sa bilog na Judea pati sa gabos na lugar na nasa palibot kan Jordan nagduruman sa saiya,  asin binawtismuhan* niya sa Salog nin Jordan an mga tawong hayag na nagtutuga kan saindang mga kasalan.  Kan mahiling niya an dakul na Fariseo asin Saduceo* na nagduduman sa bawtismo, sinabihan niya sinda: “Kamong mga aki nin mga rimuranon,* siisay an nagpatanid sa saindo na magdulag sa nagdadangadang na grabeng kaanggutan?  Kaya, magpahiling kamo nin bunga na angay sa saindong pagsulsol.  Dai kamo magsabi sa saindong sadiri, ‘Si Abraham an samuyang ama.’ Huli ta sinasabi ko sa saindo na kaya nin Diyos na gumibo nin mga aki ni Abraham hali sa mga gapong ini. 10  An patok yaon na sa may gamot kan mga kahoy. Kun siring, an lambang kahoy na dai namumunga nin marahay na bunga papaludon asin iaapon sa kalayo. 11  Ako, binabawtismuhan ko kamo sa tubig huli kan saindong pagsulsol, alagad an maabot na kasunod ko mas may awtoridad kisa sako, asin dai ako angay na maghali kan saiyang sandalyas. Babawtismuhan niya kamo sa banal na espiritu asin sa kalayo. 12  Nasa kamot niya an palang pantahop, asin lubos niyang lilinigan an saiyang pinaggiginikan saka titipunon sa kamalig an saiyang trigo, pero an apa susuluon niya sa kalayo na dai masisigbo.” 13  Dangan hali sa Galilea, nagduman si Jesus sa Jordan tanganing magpabawtismo ki Juan. 14  Alagad pinurbaran ni Juan na pugulan siya, na an sabi: “Ako an kaipuhan na bawtismuhan mo, tapos ika pa lugod an minadigdi sa sakuya?” 15  Sinimbag siya ni Jesus: “Pabayaan mong mangyari ini ngunyan, huli ta sa paaging ini maninigo niyatong isagibo an gabos na bagay na matanos.” Dangan dai na niya siya pinugulan. 16  Pagkatapos mabawtismuhan, naghawas tulos si Jesus sa tubig; asin uya! nabuksan an kalangitan, asin nahiling niya an espiritu nin Diyos na nagbababa na arog nin salampati asin pasiring sa saiya. 17  Siring man, sarong boses hali sa kalangitan an nagsabi: “Ini an sakuyang Aki, an namumutan, na sakong inuuyunan.”

Mga Nota

O “Juan na Parabawtismo.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon sa Glosaryo.
O “iksan.”
O “dugos.”
O “ilinubog.”
Hilingon an “Fariseo” asin “Saduceo” sa Glosaryo.
An rimuranon na sinambit digdi nanunungod sa “bibora” (viper), sarong makamandag na halas sa Israel.