Mateo 28:1-20

  • Binuhay liwat si Jesus (1-10)

  • Sinuhulan an mga suldados para magputik (11-15)

  • Pagbuot na gumibo nin mga disipulo (16-20)

28  Pagkatapos kan Sabbath, kan maagahon kaidtong inot na aldaw kan semana, si Maria Magdalena asin an saro pang Maria nag-abot tanganing hilingon an lulubngan.  Asin uya! nagkaigwa nin makusog na linog, huli ta an anghel ni Jehova* nagbaba hali sa langit asin nagduman saka pinaligid an gapo parayo, asin tuminukaw siya diyan.  An itsura niya nakakaagid sa kikilat, asin an saiyang bado siring kaputi nin niyebe.  Dahil sa takot sa saiya, an mga guwardiya tinarakigan asin dai nakahiro.  Alagad an anghel nagsabi sa mga babayi: “Dai kamo matakot, huli ta aram kong hinahanap nindo si Jesus na pinadusahan nin kagadanan sa harigi.  Mayo siya digdi, huli ta ibinangon siya, arog kan sinabi niya. Madya, hilinga an pinagbugtakan sa saiya.  Asin maghali tulos kamo saka sabihon nindo sa mga disipulo niya na ibinangon siya hali sa mga gadan, huli ta uya! nag-inot na siya pasiring sa Galilea. Mahihiling nindo siya duman. Tandaan nindo an sinabi ko sa saindo.”  Kaya, tulos sindang naghali sa lulubngan* na natatakot alagad may dakulang kagaya-gayahan, asin nagdalagan sinda tanganing baretaan an saiyang mga disipulo.  Asin uya! sinabat sinda ni Jesus asin sinabi niya: “Marahay na aldaw!” Nagdurulok sinda asin kinaputan an saiyang bitis saka nagsubsob sa atubangan niya. 10  Dangan sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai kamo matakot! Sige, baretaan nindo an mga tugang ko tanganing magpasiring sinda sa Galilea, asin mahihiling ninda ako duman.” 11  Mantang paduman sinda, an nagkapira sa mga guwardiya nagpasiring sa siyudad asin ibinareta ninda sa mga panginot na saserdote an gabos na nangyari. 12  Asin pagkatapos na makipagtipon an mga ini sa kamagurangan saka kan makapag-urulay-ulay sinda, tinawan ninda nin dakul na sinsilyong pirak an mga suldados 13  asin sinabi: “Sabihon nindo, ‘An saiyang mga disipulo nag-arabot na banggi asin hinabon siya mantang tururog kami.’ 14  Tapos kun makaabot ini sa gobernador, ipapaliwanag mi ini sa saiya* asin dai nindo kaipuhan na mahadit.” 15  Kaya kinua ninda an mga sinsilyong pirak saka sinunod an ipinapagibo sa sainda, asin an istoryang ini nakalakop sa mga Judio sagkod sa aldaw mismong ini. 16  Alagad, an 11 disipulo nagpasiring sa Galilea, sa bukid na sinabi ni Jesus na dumanan ninda. 17  Kan mahiling ninda siya, nagralaob sinda, pero an nagkapira nagduwa-duwa. 18  Nagrani si Jesus asin nakipag-ulay sa sainda, na sinasabi: “An gabos na awtoridad sa langit asin sa daga itinao na sa sako. 19  Kun siring, padumán kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na binabawtismuhan sinda sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu, 20  na tinutukduan sinda na utubon an gabos na bagay na ipinagbuot ko sa saindo. Asin uya! kaibanan nindo ako sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.”*

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “lulubngan na girumduman.”
O “kukumbinsiron mi siya.”
O “kan panahon.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.