Mateo 26:1-75

  • Nagplano an mga saserdote na gadanon si Jesus (1-5)

  • Ibinubo ki Jesus an pahamot na lana (6-13)

  • An huring Paskuwa asin an pagtraydor ki Jesus (14-25)

  • Inestablisar an selebrasyon kan Pamanggihan kan Kagurangnan (26-30)

  • Ihinula an pagnigar ni Pedro (31-35)

  • Namibi si Jesus sa Getsemane (36-46)

  • Inarestar si Jesus (47-56)

  • Pagbista sa atubangan kan Sanhedrin (57-68)

  • Nagnigar si Pedro na midbid niya si Jesus (69-75)

26  Ngunyan pagkatapos na sabihon ni Jesus an gabos na bagay na ini, sinabi niya sa saiyang mga disipulo:  “Aram nindo na duwang aldaw puon ngunyan isasagibo an Paskuwa,* asin an Aki nin tawo itatao sa mga kaiwal tanganing padusahan nin kagadanan sa harigi.”  Dangan an mga panginot na saserdote saka an kamagurangan kan banwaan nagtiripon sa patyo kan halangkaw na saserdote, na an pangaran Caifas,  asin nagkurumplutan sinda tanganing dakupon* si Jesus sa tusong paagi saka gadanon siya.  Alagad, nagsarabi sinda: “Bako sa kapiyestahan, tanganing dai magkariribok an mga tawo.”  Miyentras na nasa Betania si Jesus sa harong ni Simon na dating may leproso,  nagdulok sa saiya an sarong babayi na igwang darang lalagan na alabastro na may laog na mamahalon na pahamot na lana, asin pinunan kaining ibubo iyan sa payo ni Jesus mantang siya nagkakakan.*  Kan mahiling ini kan mga disipulo, nagkaaranggot sinda asin nagsarabi: “Ano ta pigsasayang iyan?  Puwede baga kutana iyan na ipabakal sa dakulang kantidad asin itao sa mga pobre an kuwarta.” 10  Huling aram ni Jesus an pinag-uurulayan ninda, sinabihan niya sinda: “Taano ta arog kamo kaiyan sa babayi? Naggibo siya nin marahay sa sako. 11  Huli ta an mga pobre pirmi nindong kaibanan, pero ako dai. 12  Kan ibubo niya sa hawak ko an pahamot na lanang ini, ginibo niya iyan tanganing andamon ako para sa lubong. 13  Sinisigurado ko sa saindo, sain man sa bilog na kinaban ihulit an maugmang baretang ini, an ginibo kan babaying ini isasaysay man bilang pagrumdom sa saiya.” 14  Dangan an saro sa Dose, an inaapod na Judas Iscariote, nagduman sa mga panginot na saserdote 15  asin nagsabi: “Ano an itatao nindo sa sakuya pag trinaydor ko siya tanganing madakop nindo?”* Tinangro ninda siya nin 30 sinsilyong pirak. 16  Kaya puon kaidto, sige na siyang hanap nin magayon na pagkakataon na trayduron siya. 17  Kan inot na aldaw kan Tinapay na Daing Lebadura, an mga disipulo nagdulok ki Jesus, na sinasabi: “Sain mo gustong mag-andam kami tanganing magkakan kan pamanggihan kan Paskuwa?” 18  Sinabi niya: “Magpasiring kamo sa siyudad, sa sarong tawo duman, asin sabihon nindo sa saiya, ‘An Paratukdo nagsabi: “Harani na an itinalaan na panahon para sa sako; iseselebrar ko an Paskuwa sa harong mo kaiba an mga disipulo ko.”’” 19  Kaya ginibo kan mga disipulo an itinugon sa sainda ni Jesus asin nag-andam para sa Paskuwa. 20  Kan banggi na, nakatukaw siya sa may lamesa kaiba an 12 disipulo. 21  Mantang nagkakarakan sinda, sinabi niya: “Sinisigurado ko sa saindo, an saro sa saindo matraydor sa sako.” 22  Huling ikinamundo nindang gayo ini, an kada saro sa sainda nagpuon na magsabi sa saiya: “Kagurangnan, bako ako iyan, bako?” 23  Bilang simbag sinabi niya: “An kasabay kong nagsasawsaw sa mangko iyo an matraydor sa sako. 24  Totoo, babayaan kamo gabos kan Aki nin tawo, siring kan nasusurat manungod sa saiya, alagad hirak man kan tawong iyan na matraydor sa Aki nin tawo! Mas marahay pa sa tawong iyan na dai siya namundag.” 25  Si Judas, na madali nang magtraydor sa saiya, nagsimbag: “Rabbi, bako ako iyan, bako?” Sinabi ni Jesus sa saiya: “Aram mo an simbag.” 26  Mantang nagpapadagos sinda sa pagkakan, nagkua si Jesus nin tinapay, asin pakapamibi, binaraak niya iyan dangan itinao sa mga disipulo asin siya nagsabi: “Magkua kamo, kakanon nindo. Nangangahulugan ini kan sakuyang hawak.” 27  Asin nagkua siya nin kopa, nagpasalamat sa Diyos, saka itinao iyan sa sainda, na sinasabi: “Uminom kamo diyan, gabos kamo, 28  huli ta ini nangangahulugan kan sakuyang ‘dugo kan tipan,’ na papabuluson tanganing mapatawad an mga kasalan kan dakul. 29  Alagad sinasabi ko sa saindo: Dai nanggad ako mainom giraray nin ano man na arog kaining inumon na hali sa ubas sagkod na umabot an aldaw na mainom ako nin bagong arak kaiba nindo sa Kahadian kan sakuyang Ama.” 30  Dangan, pagkatapos nindang mag-awit nin mga pag-umaw,* nagluwas sinda pasiring sa Bukid nin mga Olibo. 31  Dangan sinabi ni Jesus sa sainda: “Ngunyan na banggi, maruluya an pagtubod nindo* gabos dahil sa mangyayari sa sako, huli ta nasusurat: ‘Gagadanon ko an pastor, asin an mga karnero sa aripumpon magkakasuruway-suway.’ 32  Alagad pagkatapos na maibangon ako, maiinot ako sa saindong magduman sa Galilea.” 33  Alagad bilang simbag sinabi ni Pedro sa saiya: “Maski pa magruluya an pagtubod ninda gabos dahil sa mangyayari sa saimo, dai nuarin man mangluluya an sakuyang pagtubod!” 34  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Sinisigurado ko sa saimo, ngunyan na banggi, bago magturaok an manok, tulong beses mong ninigaran na midbid mo ako.” 35  Sinabi ni Pedro sa saiya: “Dawa pa kun kaipuhan akong magadan kaiba mo, dai ko nanggad ninigaran na midbid taka.” Arog man kaiyan an sinabi kan gabos na iba pang disipulo. 36  Dangan nagduman si Jesus kaiba ninda sa lugar na inaapod na Getsemane, asin sinabi niya sa mga disipulo: “Tukaw kamo digdi; mapasiring ako duman asin mapamibi.” 37  Iiniba niya si Pedro saka an duwang aking lalaki ni Zebedeo, asin nakamati siya nin kamunduan saka napurisaw nin grabe. 38  Dangan sinabi niya sa sainda: “Mamunduon ako,* na haros ikagadan ko. Magdanay kamo digdi asin padagos na magbantay kaiba ko.” 39  Asin pag-uruinutan niya, suminubsob siya asin namibi: “Ama ko, kun puwede, palihisa sa sako an kopang ini. Alagad, bakong uyon sa kabutan ko, kundi uyon sa kabutan mo.” 40  Nagbalik siya sa mga disipulo asin naabutan sindang tururog, asin sinabi niya ki Pedro: “Dai man lamang daw nindo kayang magdanay na nagbabantay kaiba ko maski sarong oras? 41  Magdanay kamong mapagbantay asin padagos na mamibi, tanganing dai kamo madaog nin sugot. Siyempre, an espiritu nagmamawot,* alagad an laman maluya.” 42  Sa giraray, sa ikaduwang beses, naghali siya asin namibi: “Ama ko, kun dai puwedeng lumihis ini na dai ko iniinom, mangyari lugod an saimong kabutan.” 43  Dangan nagbalik siya asin naabutan sindang tururog, huli ta grabe an saindang tungka. 44  Kaya binayaan niya sinda asin naghali giraray siya saka namibi sa ikatulong pagkakataon, na inuutro an iyo man sanang mga bagay. 45  Dangan nagbalik siya sa mga disipulo asin sinabi niya sa sainda: “Sa arog kaining panahon, nagtuturog kamo saka nagpapahingalo! Uya! Harani na an oras na tatrayduron an Aki nin tawo asin itatao sa kamot nin mga parakasala. 46  Bangon kamo, magduman na kita. Uya na an matraydor sa sako.” 47  Miyentras na nagtataram pa siya, uya! nag-abot si Judas, na kabilang sa Dose, asin igwa siyang dakul na kairiba na may darang mga espada asin pamukpok, na isinugo kan mga panginot na saserdote saka kan kamagurangan kan banwaan. 48  An traydor nagtao sa sainda nin tanda, na sinasabi: “Kun siisay an hadukan ko, siya na iyan; dakupon nindo siya.” 49  Asin nagdiretso siya ki Jesus saka nagsabi: “Kumusta, Rabbi!” asin hinadukan niya ini nin makikatuod na hadok. 50  Alagad sinabi ni Jesus sa saiya: “Amigo, anong tuyo mo digdi?” Dangan nagrani sinda saka pinugol si Jesus asin inarestar siya. 51  Alagad uya! an saro sa mga kaibanan ni Jesus huminugkot kan saiyang espada dangan tinigbas an uripon kan halangkaw na saserdote, asin natakras an talinga kaini. 52  Dangan sinabi ni Jesus sa saiya: “Ibalik mo sa sarungan an saimong espada, huli ta an gabos na minagamit kan espada magagadan sa espada. 53  O sa paghuna mo daw dai ako makakapakiulay sa sakuyang Ama na padarahan ako ngunyan nin labi sa 12 lehiyon* nin mga anghel? 54  Kun arog kaiyan, paano mauutob an Kasuratan na nagsasabing siring kaini an kaipuhan mangyari?” 55  Dangan sinabi ni Jesus sa mga tawo: “Ano nagdigdi kamo na may mga espada asin pamukpok tanganing arestaron ako na garo ako tulisan? Aroaldaw akong nagtutukaw sa templo na nagtutukdo, pero dai nindo ako pigdadakop. 56  Alagad an gabos na ini nangyari tanganing mautob an mga isinurat* kan mga propeta.” Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulag an mga ini. 57  Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa saiya pasiring duman ki Caifas na halangkaw na saserdote, kun sain nagkakatiripon an mga eskriba asin an kamagurangan. 58  Alagad si Pedro padagos na nagsusunod sa saiya na medyo may distansiya, sagkod sa patyo kan halangkaw na saserdote, asin pagkalaog niya, nagtukaw siya kaiba kan mga suruguon sa harong tanganing mahiling niya kun ano an mangyayari. 59  Ngunyan an mga panginot na saserdote asin an bilog na Sanhedrin* naghahanap nin putik na testimonya laban ki Jesus tanganing maipagadan siya. 60  Alagad dai sindang nakua, maski ngani dakul an uminatubang na putikon na testigo. Paghaloy-haloy may duwa na uminatubang 61  asin nagsabi: “Sabi kan tawong ini, ‘Magagaba ko an templo nin Diyos asin maititindog ko iyan sa laog nin tulong aldaw.’” 62  Sa siring tuminindog an halangkaw na saserdote asin nagsabi sa saiya: “Dai ka lamang nin isisimbag? Ano ining pigsusumbong ninda laban sa saimo?” 63  Alagad dai naggirong si Jesus. Kaya sinabi sa saiya kan halangkaw na saserdote: “Sa atubangan kan buhay na Diyos sumumpa ka na mataram ka nin totoo asin na sasabihon mo sa samo kun baga ika an Cristo, an Aki nin Diyos!” 64  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Ika na mismo an nagsabi. Pero sinasabi ko sa saindo: Puon ngunyan mahihiling nindo an Aki nin tawo na nakatukaw sa tuo kan makapangyarihan asin minadatong na nasa mga panganuron nin langit.” 65  Dangan ginisi kan halangkaw na saserdote an saiyang pang-ibabaw na mga bado asin sinabi niya: “Naglanghad siya! Aanhon ta pa an mga testigo? Hilinga! Nadangog nindo ngunyan an paglanghad. 66  Ano an masasabi nindo?” Nagsimbag sinda: “Dapat siyang magadan.” 67  Dangan linutaban ninda an saiyang lalawgon asin sinuntok siya. An iba sinampaling siya, 68  na sinasabi: “Ika na Cristo, maghula ka sa samo, siisay an nagsampaling sa saimo?” 69  Mantang si Pedro nakatukaw sa luwas duman sa patyo, sarong suruguon na babayi an nagrani sa saiya asin nagsabi: “Ika, kaibanan ka man ni Jesus na taga Galilea!” 70  Alagad pignigaran niya iyan sa atubangan ninda gabos, na sinasabi: “Dai ko aram an pigsasabi mo.” 71  Kan magluwas siya pasiring sa pasilyo kan trangkahan, saro pang babayi an nakariparo sa saiya asin sinabi kaini sa mga yaon duman: “An tawong ini kaibanan ni Jesus na Nazareno.” 72  Sa giraray, pignigaran niya iyan na may kaibang pagsumpa: “Dai ko midbid an tawong iyan!” 73  Paghaloy-haloy, an mga nakatindog sa palibot nagdurulok asin nagsabi ki Pedro: “Siguradong saro ka man sa sainda, ta risang-risa sa pagtaram* mo.” 74  Dangan pinunan niyang maldisyunon an saiyang sadiri asin magsumpa: “Dai ko midbid an tawong iyan!” Asin tulos na may nagturaok na manok. 75  Dangan nagirumduman ni Pedro an sinabing ini ni Jesus: “Bago magturaok an manok, tulong beses mong ninigaran na midbid mo ako.” Asin nagluwas siya saka naghibi sa sobrang kamunduan.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “arestaron.”
O “nakatukaw sa may lamesa.”
O “pag ipinasaluib ko siya sa saindo?”
O “himno; salmo.”
Sa literal, “magkakasiringkog kamo.”
O “an sakuyang kalag.”
O “andam.”
An “lehiyon” iyo an panginot na yunit kan suanoy na hukbong Romano. Sa bersikulong ini, an terminong iyan nangangahulugan nin dakulang bilang.
O “kasuratan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “punto; diyalekto.”