Mateo 24:1-51

 • TANDA KAN PRESENSIYA NI CRISTO (1-51)

  • Mga giyera, grabeng gutom, linog (7)

  • Ihuhulit an maugmang bareta (14)

  • Grabeng kasakitan (21, 22)

  • Tanda kan Aki nin tawo (30)

  • An puon nin higera (32-34)

  • Siring kan aldaw ni Noe (37-39)

  • Magdanay na mapagbantay (42-44)

  • An maimbod na uripon asin an maraot na uripon (45-51)

24  Mantang pahali si Jesus sa templo, nagdurulok an saiyang mga disipulo tanganing ipahiling sa saiya an mga edipisyo kan templo.  Kaya sinabi niya sa sainda: “Dai nindo nahihiling an gabos na ini? Sinisigurado ko sa saindo, dai nanggad digdi nin matatadang gapo sa ibabaw nin gapo; gabos iyan ibabagsak.”  Mantang nakatukaw siya sa Bukid nin mga Olibo, an mga disipulo nagdurulok sa saiya na sinda-sinda sana, na sinasabi: “Sabihon mo sa samuya, nuarin mangyayari an mga bagay na ini, asin ano an magigin tanda kan saimong presensiya* asin kan pagtatapos kan sistema nin mga bagay?”*  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Mag-ingat kamo na dai kamo mailagalag nin siisay man,  huli ta dakul an maarabot gamit an ngaran ko, na nagsasabi, ‘Ako an Cristo,’ asin manglalagalag nin dakul.  Makakadangog kamo nin ribok nin mga giyera asin mga bareta manungod sa mga giyera. Siyertuhon nindo na dai kamo mataranta, huli ta an mga bagay na ini kaipuhan na mangyari, alagad bako pa iyan an katapusan.  “Huli ta an nasyon makikilaban sa nasyon asin an kahadian makikilaban sa kahadian, asin magkakaigwa nin sunod-sunod na grabeng gutom saka linog sa manlain-lain na lugar.  An gabos na bagay na ini kapinunan nin mga kasakitan.*  “Dangan papasakitan kamo nin mga tawo asin gagadanon ninda kamo, saka ikakaungis kamo kan gabos na nasyon nin huli sa ngaran ko. 10  Siring man, dakul an mapapasuway sa pagtubod asin matrinarayduran saka magkakainurungisan. 11  Dakul na bakong tunay na propeta an maralataw asin manglalagalag nin dakul; 12  asin dahil sa pag-urog nin karatan, magigin malipot an pagkamuot kan kadaklan. 13  Alagad an makatagal sagkod sa katapusan maliligtas. 14  Asin an maugmang baretang ini kan Kahadian ihuhulit sa bilog na kinaban* bilang patotoo sa gabos na nasyon, dangan maabot an katapusan. 15  “Kun siring, pag an makababalding bagay na minakawsa nin pagkagaba, na nasambitan ni Daniel na propeta, saindong nahiling na nagtitindog sa banal na lugar (gumamit nin pakamansay an nagbabasa), 16  panahon iyan na an mga nasa Judea magpuon nang dumulag pasiring sa kabukidan. 17  An tawong nasa bubungan nin harong dai na magbaba tanganing kuanon an mga gamit sa saiyang harong, 18  asin an tawong nasa uma dai na magbalik tanganing kuanon an saiyang pang-ibabaw na bado. 19  Hirak man kan mga bados asin kan mga nagpapasuso sa mga aldaw na iyan! 20  Padagos na ipamibi na an saindong pagdulag dai mangyari sa panahon nin tiglipot ni sa aldaw nin Sabbath; 21  huli ta sa panahon na iyan magkakaigwa nin grabeng kasakitan* na dai pang kaagid na nangyari puon sa kapinunan kan kinaban sagkod ngunyan, asin dai na giraray mangyayari. 22  Sa katunayan, kun dai pahaliputon an mga aldaw na iyan, mayong laman na makakaligtas; alagad huli sa mga pinili, an mga aldaw na iyan papahaliputon. 23  “Asin kun may siisay man na magsabi sa saindo, ‘Hilinga! Yaon digdi an Cristo,’ o ‘Yaon duman!’ dai nindo iyan pagtubudon. 24  Huli ta maralataw an mga bakong tunay na Cristo saka mga bakong tunay na propeta asin magibo sinda nin darakulang tanda saka ngangalásan tanganing ilagalag, kun posible, maski an mga pinili. 25  Tandaan nindo, patiinot ko na kamong pinatanidan. 26  Kaya, kun an mga tawo magsabi sa saindo, ‘Hilinga! Yaon siya sa kaawagan,’ dai kamo magluwas; ‘Hilinga! Yaon siya sa tagong mga kuwarto,’ dai nindo iyan pagtubudon. 27  Huli ta kun paanong an kikilat minasilyab sa sirangan asin an liwanag kaini minasagkod sa sulnupan, magigin arog man kaiyan an presensiya* kan Aki nin tawo. 28  Kun hain an bangkay, duman magkakatiripon an mga agila. 29  “Pagkatapos tulos kan grabeng kasakitan sa mga aldaw na iyan, an aldaw* mádiklom, asin an bulan dai matao kan liwanag kaiyan, asin an mga bituon magkakahurulog hali sa langit, saka an mga puwersa sa kalangitan magkakataranyog. 30  Dangan an tanda kan Aki nin tawo mahihiling sa langit, asin tuturubtubon kan gabos na tribo sa daga an saindang daghan sa kamunduan, asin mahihiling ninda an Aki nin tawo na minadatong na nasa mga panganuron nin langit asin may kapangyarihan saka dakulang kamurawayan. 31  Asin isusugo niya an saiyang mga anghel na may kasabay na makusog na tanog nin trumpeta, asin titiripunon ninda an saiyang mga pinili hali sa apat na direksiyon,* magpuon sa sarong puro kan kalangitan sagkod sa ibong na puro kaiyan. 32  “Ngunyan makanuod kamo sa ilustrasyon na ini manungod sa puon nin higera: Pag an mga sanga kaiyan tumubo na asin mag-ugbos na, aram nindong harani na an tig-init. 33  Siring man, pag nahihiling na nindo an gabos na bagay na ini, makakasiyerto nanggad kamo na siya harani na asin nasa mga pintuan na. 34  Sinisigurado ko sa saindo na bago maglihis an henerasyon na ini, mangyayari nanggad an gabos na bagay na ini. 35  An langit asin daga mapapara, alagad an sakuyang mga tataramon dai nanggad mapapara. 36  “Mapadapit sa aldaw asin oras na iyan, daing siisay man na nakakaaram, maski an mga anghel sa kalangitan o maski an Aki, kundi an Ama sana. 37  Huli ta kun ano an mga kamugtakan kaidtong mga aldaw ni Noe, magigin siring man kaiyan sa presensiya* kan Aki nin tawo. 38  Huli ta kun paanong kan mga aldaw bago an Baha, an mga tawo nagkakarakan asin nag-iirinom, an mga lalaki nag-aaragom saka an mga babayi nagpapaaragom, sagkod na uminabot an aldaw na naglaog sa arka si Noe, 39  asin dai sinda nagmangno sagkod na uminabot an Baha asin inaranod sinda gabos, magigin siring man kaiyan an presensiya kan Aki nin tawo. 40  Sa panahon na iyan, duwang lalaki an yaon sa uma; an saro iiiba asin an saro iwawalat. 41  Duwang babayi an maggigiling sa gilingan; an saro iiiba asin an saro iwawalat. 42  Kun siring, magdanay kamong mapagbantay huli ta dai nindo aram kun anong aldaw maabot an saindong Kagurangnan. 43  “Alagad sabuton nindo an bagay na ini: Kun naaraman kan kagharong kun anong oras sa banggi maabot an parahabon, magdadanay kutana siyang mapagbantay asin dai niya papabayaan na laugon an saiyang harong. 44  Dahil kaini, kamo man, magin andam kamo, huli ta an Aki nin tawo maabot sa oras na dai nindo pighuhuna. 45  “Siisay man nanggad an maimbod asin mapagmansay* na uripon na ninombrahan kan saiyang kagurangnan na mamahala sa mga lingkod niya sa harong, tanganing magtao sa sainda kan saindang kakanon sa tamang panahon? 46  Maugma an uripon na iyan kun sa pag-abot kan saiyang kagurangnan maabtan siya kaini na naggigibo kaiyan! 47  Sinisigurado ko sa saindo, nonombrahan niya siya na mamahala sa gabos niyang pagsadiri. 48  “Alagad kun mangyari man na an maraot na uripon na iyan magsabi sa saiyang puso, ‘Naaatraso an sakuyang kagurangnan,’ 49  asin kun magpuon siyang mambugbog nin mga kapwa niya uripon asin magkakan saka mag-inom kairiba kan midbid na mga buratsero, 50  an kagurangnan kan uripon na iyan maabot sa aldaw na dai niya pig-aasahan saka sa oras na dai niya aram, 51  dangan papadusahan niya an uripon nin grabe nanggad na padusa asin ilalaag ini sa namumugtakan kan mga parasagin-sagin. Duman mangyayari an saiyang pagtangis asin an pagragot kan saiyang mga ngipon.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “kan panahon?” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “nin kulog sa pangangaki.”
Sa literal, “iniirukan na daga.”
O “nin dakulang kahurasaan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “saldang.”
Sa literal, “duros.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “madunong.”