Mateo 22:1-46

  • Ilustrasyon mapadapit sa bangkete sa kasal (1-14)

  • An Diyos asin si Cesar (15-22)

  • Hapot manungod sa pagkabuhay liwat (23-33)

  • Duwang pinakaimportanteng tugon (34-40)

  • Aki daw ni David an Cristo? (41-46)

22  Nagtaram pa sa sainda si Jesus na naggagamit nin mga ilustrasyon, na nagsasabi:  “An Kahadian kan kalangitan ikakaagid sa sarong hadi na nag-andam nin bangkete para sa kasal kan saiyang aking lalaki.  Asin isinugo niya an saiyang mga uripon tanganing apudon an mga imbitado sa bangketeng iyan, alagad habo nindang magduman.  Nagsugo giraray siya nin ibang mga uripon, na sinasabi, ‘Sabihan nindo an mga imbitado: “Uya! Nag-andam ako nin mga pagkakan, binuno na an sakong mga toro asin pinatabang mga hayop, asin preparado na an gabos na bagay. Madya kamo sa bangkete sa kasal.”’  Alagad dai sindang pakilabot asin nagharali sinda, an saro nagpasiring sa saiyang uma, an saro man nagpasiring sa saiyang negosyo;  alagad an iba pa pinurugol an saiyang mga uripon saka trinato sinda nin daing galang asin ginadan.  “Naanggot nin grabe an hadi asin isinugo an saiyang mga hukbo asin ginaradan an mga paragadan na idto saka sinulo an saindang siyudad.  Dangan sinabi niya sa saiyang mga uripon, ‘An bangkete sa kasal andam na, alagad an mga imbitado bakong maninigo.  Kaya, magduman kamo sa mga tinampong paluwas sa siyudad, asin imbitaran nindo sa bangkete an siisay man na manumpungan nindo.’ 10  Sa siring, an mga uripon na idto nagduruman sa mga tinampo asin tiniripon an gabos na nanumpungan ninda, maraot man o marahay; asin an pigtitiripunan para sa seremonya sa kasal napano kan mga bisita.* 11  “Kan maglaog an hadi tanganing hilingon an mga bisita, nahiling niya an sarong tawo na an bado bakong para sa okasyon nin kasal. 12  Kaya sinabi niya sa saiya, ‘Amigo, paano ka nakalaog digdi na dai nakasulot nin bado para sa okasyon nin kasal?’ Dai ini nakagirong. 13  Dangan sinabi kan hadi sa saiyang mga lingkod, ‘Gapuson nindo an saiyang kamot saka bitis asin iapon nindo siya sa kadikluman sa luwas. Duman mangyayari an saiyang pagtangis asin an pagragot kan saiyang mga ngipon.’ 14  “Huli ta dakul an iniimbitaran, alagad dikit an pinipili.” 15  Dangan naghali an mga Fariseo asin nagkurumplutan tanganing dakupon siya sa saiyang itinataram. 16  Kaya isinugo ninda sa saiya an saindang mga disipulo, kaiba an mga suportador kan partido ni Herodes, na nagsasabi: “Paratukdo, aram mi na pirming totoo an sinasabi mo asin na totoo an itinutukdo mo manungod sa dalan nin Diyos, asin dai ka naghihinguwang makua an pag-uyon nin siisay man, huli ta dai ka naghihiling sa pangluwas na itsura nin mga tawo. 17  Kun siring, sabihon mo sa samo, ano sa paghuna mo? Tama daw na magbayad nin buhis ki Cesar* o bako?” 18  Alagad, huling aram ni Jesus an maraot nindang intensiyon, sinabi niya: “Taano ta pigpupurbaran nindo ako, mga parasagin-sagin? 19  Ipahiling nindo sa sako an sinsilyong pambayad sa buhis.” Tinawan ninda siya nin sarong denario.* 20  Sinabi niya sa sainda: “Kiisay na ladawan asin titulo ini?” 21  Sinabi ninda: “Ki Cesar.” Dangan sinabi niya sa sainda: “Kun siring, itao nindo ki Cesar an mga bagay na ki Cesar, alagad sa Diyos an mga bagay na sa Diyos.” 22  Kan madangog ninda iyan, nagngalas sinda, asin binayaan ninda siya saka huminali. 23  Kan aldaw na iyan, an mga Saduceo, na dai nagtutubod sa pagkabuhay liwat, nag-arabot asin naghapot sa saiya: 24  “Paratukdo, sinabi ni Moises: ‘Kun an siisay man na lalaki magadan na daing mga aki, an agom niya dapat na agumon kan tugang niyang lalaki tanganing matawan kaini nin aki an saiyang tugang na nagadan.’ 25  Ngunyan igwa nin pitong magturugang na lalaki. An inot nag-agom asin nagadan, asin huling mayo nin aki, an agom niya inagom kan saiyang tugang na lalaki. 26  Arog man kaiyan an nangyari sa ikaduwa asin sa ikatulo, sa gabos na pito. 27  Sa kahuri-hurihi, nagadan an babayi. 28  Kaya, sa pagkabuhay liwat, siisay sa pito an magigin agom niya? Huli ta gabos sinda nagin agom niya.” 29  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Sala kamo, huling dai nindo aram an Kasuratan ni an kapangyarihan nin Diyos; 30  huli ta sa pagkabuhay liwat, an mga lalaki dai maaragom asin an mga babayi dai man mapaaragom, kundi magigin arog sinda nin mga anghel sa langit. 31  Mapadapit sa pagkabuhay liwat kan mga gadan, dai nindo nabasa an itinaram sa saindo nin Diyos, na nagsabi: 32  ‘Ako an Diyos ni Abraham asin an Diyos ni Isaac saka an Diyos ni Jacob’? Siya an Diyos, bako kan mga gadan, kundi kan mga buhay.” 33  Kan madangog iyan kan mga tawo, napangalas sindang marhay sa saiyang itinutukdo. 34  Kan maaraman kan mga Fariseo na an mga Saduceo daing naisimbag sa saiya, iribanan sindang nagduman sa saiya. 35  Asin an saro sa sainda, na eksperto sa Katugunan, pinurbaran siya paagi sa paghapot: 36  “Paratukdo, arin an pinakaimportanteng tugon sa Katugunan?” 37  Sinabi niya sa saiya: “‘Kamutan mo si Jehova* na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag* saka sa bilog mong isip.’ 38  Iyo ini an pinakaimportante asin panginot na tugon. 39  An panduwa, na kaagid kaiyan, iyo ini: ‘Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.’ 40  Sa duwang tugon na ini nakabasar an bilog na Katugunan, pati an Mga Propeta.”* 41  Ngunyan mantang nagkakatiripon an mga Fariseo, hinapot sinda ni Jesus: 42  “Ano an paghuna nindo manungod sa Cristo? Kiisay siyang aki?” Sinabi ninda sa saiya: “Ki David.” 43  Hinapot niya sinda: “Kun siring, paano nangyari na paagi sa pasabong inapod siya ni David na Kagurangnan, na sinasabi, 44  ‘Sinabi ni Jehova* sa sakuyang Kagurangnan: “Tumukaw ka sa tuo ko sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal sa irarom kan saimong mga bitis”’? 45  Kun siring, kun inapod siya ni David na Kagurangnan, paano nangyaring aki niya siya?” 46  Asin mayo nin nakasimbag sa saiya ni sarong tataramon, asin puon kan aldaw na idto, dai na nin siisay man na nangahas na maghapot pa sa saiya.

Mga Nota

O “mga nakatukaw sa may lamesa.”
O “sa Emperador.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an nota sa Mateo 7:12.
Hilingon sa Glosaryo.