Mateo 21:1-46

  • Magaya-gayang paglaog ni Jesus sa Jerusalem (1-11)

  • Lininig ni Jesus an templo (12-17)

  • Isinumpa an puon nin higera (18-22)

  • Kinuwestiyon an awtoridad ni Jesus (23-27)

  • Ilustrasyon mapadapit sa magtugang na lalaki (28-32)

  • Ilustrasyon mapadapit sa paragadan na mga paratanom (33-46)

    • Isinikwal an mayor na gapong panganto (42)

21  Kan sinda harani na sa Jerusalem asin makaabot na sa Betfage sa Bukid nin mga Olibo, nagsugo si Jesus nin duwang disipulo,  na sinasabi sa sainda: “Dumuman kamo sa baryong iyan, asin makakanumpong tulos kamo nin sarong nakagakod na asno na may kaibang sarong ugbon. Hubadan nindo sa pagkakagakod an mga iyan asin darahon nindo sa sako.  Kun may magsabi nin ano man sa saindo, sabihon nindo, ‘Kaipuhan kan Kagurangnan an mga ini.’ Dangan ipapadara niya tulos an mga iyan.”  Nangyari nanggad ini tanganing mautob an itinaram paagi sa propeta, na nagsabi:  “Sabihon nindo sa aking babayi nin Sion: ‘Uya! An saimong hadi minadatong sa saimo, may mahuyong buot asin nakasakay sa sarong asno, iyo, sa sarong ugbon na asno, na ugbon nin hayop na pantrabaho.’”  Kaya naghali an mga disipulo asin ginibo an siring sa itinugon ni Jesus sa sainda.  Dinara ninda an asno saka an ugbon kaiyan, asin ipinatong ninda sa mga iyan an saindang pang-ibabaw na mga bado, dangan nagtukaw siya sa mga ini.  An kadaklan sa mga tawo naglatag sa dalan kan saindang pang-ibabaw na mga bado, mantang an iba nagpurutol nin mga sanga sa mga puon nin kahoy asin ilinatag sa dalan an mga iyan.  Apuwera diyan, an mga tawong naiinot sa saiya asin idtong mga nagsusunod sa saiya padagos na nagkukururahaw: “Iligtas mo tabi* an Aki ni David! Biniyayaan an saro na minadatong sa ngaran ni Jehova!* Iligtas mo tabi siya, ika na nasa kaitaasan!” 10  Asin kan lumaog siya sa Jerusalem, nagkakariribok an mga tawo sa bilog na siyudad, na nagsasarabi: “Siisay ini?” 11  An mga tawo pauruutrong nagsasarabi: “Ini an propetang si Jesus, na taga Nazaret nin Galilea!” 12  Naglaog si Jesus sa templo asin pinalayas an gabos na nagtitinda saka nagbabakal sa templo, asin itinuwal niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kuwarta saka an mga bangkô kan mga nagtitinda nin mga salampati. 13  Asin sinabi niya sa sainda: “Nasusurat, ‘An sakuyang harong aapudon na harong na pamibian,’ alagad ginigibo nindo iyan na lungib nin mga parahabon.” 14  Siring man, an mga tawong buta saka pilay nagduruman sa saiya sa templo, asin pinaumayan niya sinda. 15  Kan mahiling kan mga panginot na saserdote asin kan mga eskriba an makangangalas na mga bagay na ginibo niya asin an mga aking lalaki na nagkukururahaw sa templo, “Iligtas mo tabi an Aki ni David!” nagkaaranggot sinda 16  asin nagsabi sa saiya: “Nadadangog mo an sinasabi kan mga ini?” Sinabi ni Jesus sa sainda: “Iyo. Dai lamang nindo nabasa ini, ‘Hali sa nguso nin mga aki asin mga umboy nagkamit ka nin pag-umaw’?” 17  Asin binayaan niya sinda saka nagluwas siya sa siyudad pasiring sa Betania asin duman nagpalihis nin banggi. 18  Mantang pabalik siya sa siyudad kan amay na aga, nakamati siya nin gutom. 19  Nakahiling siya nin puon nin higera sa gilid kan dalan asin rinanihan niya idto, alagad dai siyang nahiling na bunga duman kundi mga dahon sana, asin sinabi niya sa puon nin kahoy: “Magpuon ngunyan, dai ka na nuarin man mamumunga.” Asin naalang tulos an puon nin higera. 20  Kan mahiling ini kan mga disipulo, nagngalas sinda asin nagsabi: “Paanong naalang tulos an puon nin higera?” 21  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Sinisigurado ko sa saindo, kun kamo igwa nin pagtubod asin dai nagduduwa-duwa, bako sanang magigibo nindo an ginibo ko sa puon nin higera, kundi dawa pa sabihan nindo an bukid na ini, ‘Mag-itaas ka asin makaapon sa dagat,’ mangyayari iyan. 22  Asin an gabos na bagay na hagadon nindo sa pamibi, kun ini may kaibang pagtubod, makakamtan nindo.” 23  Pagkalaog niya sa templo, an mga panginot na saserdote asin an kamagurangan kan banwaan nagdurulok sa saiya mantang nagtutukdo siya asin nagsarabi: “Sa anong awtoridad ginigibo mo an mga bagay na ini? Asin siisay an nagtao sa saimo kan awtoridad na ini?” 24  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “May sarong bagay man akong ihahapot sa saindo. Kun sasabihon nindo sa sako an simbag, sasabihon ko man sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini: 25  An pagbawtismo ni Juan, sain iyan gikan? Sa langit o sa mga tawo?” Alagad nagpuon sindang mag-urulay-ulay, na nagsasarabi: “Kun sasabihon tang, ‘Sa langit,’ sasabihon niya sa sato, ‘Kun siring, taano ta dai kamo nagturubod sa saiya?’ 26  Pero kun sasabihon tang, ‘Sa mga tawo,’ tibaad kun anong gibuhon sa sato kan mga tawo, huli ta gabos sinda naniniwala na propeta si Juan.” 27  Kaya nagsimbag sinda ki Jesus: “Dai mi aram.” Sinabi niya man sa sainda: “Dai ko man sasabihon sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini. 28  “Ano sa paghuna nindo? May sarong lalaki na igwang duwang aki. Pagrani niya sa matua, sinabi niya, ‘Aki ko, magtrabaho ka ngunyan na aldaw sa ubasan.’ 29  Bilang simbag sinabi kaini, ‘Dai ako matrabaho,’ alagad paghaloy-haloy nagbasol ini asin nagduman. 30  Pagrani niya sa nguhod, iyo man an sinabi niya. Nagsimbag ini, ‘Matrabaho po ako,’ alagad dai ini nagduman. 31  Arin sa duwa an naggibo kan kagustuhan kan saiyang ama?” Sinabi ninda: “Su matua.” Sinabi ni Jesus sa sainda: “Sinisigurado ko sa saindo na an mga parasingil nin buhis asin an mga hostes* maiinot sa saindong maglaog sa Kahadian nin Diyos. 32  Huli ta si Juan puminadigdi sa saindo sa dalan nin katanusan, pero dai kamo nagtubod sa saiya. Alagad, an mga parasingil nin buhis saka an mga hostes nagturubod sa saiya, asin maski ngani nahiling nindo ini, dai kamo nagbasol asin dai kamo nagtubod sa saiya. 33  “Danguga nindo an saro pang ilustrasyon: Igwa nin sarong tawo na kagsadiri nin dakulang daga, na nagtanom nin sarong ubasan saka kinudalan iyan sa palibot asin nagkalot nin pugaan nin ubas duman saka nagpatindog nin sarong tore; dangan ipinaasikaso* niya iyan sa mga paratanom asin nagduman siya sa ibang nasyon. 34  Kan panahon na nin tigbungahan, isinugo niya an saiyang mga uripon sa mga paratanom tanganing kuanon an parte niya sa mga bunga kaiyan. 35  Alagad, pinurugol kan mga paratanom an saiyang mga uripon, asin an saro binugbog ninda, an saro man ginadan ninda, saka an saro pa ginapo ninda. 36  Nagsugo giraray siya nin iba pang mga uripon, na mas dakul sa inot na grupo, alagad iyo man giraray an ginibo ninda sa mga ini. 37  Ultimo, isinugo niya sa sainda an saiyang aking lalaki, na sinasabi, ‘Igagalang ninda an sakuyang aki.’ 38  Kan mahiling ninda an aki, an mga paratanom nag-urulay-ulay, na sinasabi, ‘Iyo ini an tagapagmana. Mus, gadanon ta siya asin kuanon an saiyang mana!’ 39  Kaya pinurugol ninda siya saka ginuyod paluwas sa ubasan asin ginadan. 40  Kun siring, pag nag-abot an kagsadiri kan ubasan, ano an gigibuhon niya sa mga paratanom na idto?” 41  Sinabi ninda sa saiya: “Dahil maraot sinda, gagaradanon niya sinda asin ipapaasikaso an ubasan sa ibang mga paratanom, na magtatao sa saiya kan mga bunga kaiyan sa panahon nin tigbungahan.” 42  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai lamang nindo ini nabasa sa Kasuratan, ‘An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyo ini an nagin mayor na gapong panganto. Hali ini ki Jehova,* asin makangangalas iyan sa satong paghiling’? 43  Kaya sinasabi ko sa saindo, an Kahadian nin Diyos kukuanon sa saindo asin itatao sa sarong nasyon na namumunga nin mga bungang maninigo sa Kahadian. 44  Siring man, an tawo na minabagsak sa gapong ini magkakabaraak. Para sa siisay man na babagsakan kaiyan, rurunuton siya kaiyan.” 45  Kan madangog kan mga panginot na saserdote asin kan mga Fariseo an saiyang mga ilustrasyon, nakamalisya sinda na nagtataram siya manungod sa sainda. 46  Maski ngani gusto ninda siyang dakupon,* natatakot sinda sa mga tawo, huli ta an mga ini naniniwala na saro siyang propeta.

Mga Nota

Sa literal, “Hosana.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “patutot.”
Sa literal, “ipinaarindar.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “arestaron.”