Mateo 2:1-23

  • Pagdalaw kan mga astrologo (1-12)

  • Pagdulag pa-Ehipto (13-15)

  • Ipinagadan ni Herodes an mga aking lalaki (16-18)

  • Pagbalik sa Nazaret (19-23)

2  Pagkatapos na mamundag si Jesus sa Betlehem nin Judea kan panahon ni Herodes* na hadi, uya! may mga astrologo* hali sa Sirangan na nag-abot sa Jerusalem,  na nagsasabi: “Hain an ipinangaki na hadi kan mga Judio? Huli ta nahiling mi an saiyang bituon kan yaon kami sa Sirangan, asin nagdigdi kami tanganing magtaong galang sa saiya.”  Pagkadangog kaini, naribok si Hading Herodes pati na an bilog na Jerusalem.  Tiniripon niya an gabos na panginot na saserdote asin eskriba* dangan hinapot sinda kun sain mamumundag an Cristo.*  Sinabi ninda sa saiya: “Sa Betlehem nin Judea, huli ta arog kaini an isinurat kan propeta:  ‘Asin ika, O Betlehem kan daga nin Juda, dai ka dapat ibilang kan mga gobernador nin Juda na pinakahamak na siyudad, ta hali sa saimo maluwas an saro na tagapamahala, na magpapastor sa sakuyang banwaan na Israel.’”  Dangan pasekretong ipinaapod ni Herodes an mga astrologo tanganing masiyerto sa sainda kun kasuarin nagpahiling an bituon.  Kan padumanon niya sinda sa Betlehem, sinabi niya: “Lakaw kamo asin hanapon nindong marhay an aki, tapos pag nakua na nindo siya, baretaan nindo ako tanganing makaduman man ako asin makapagtaong galang sa saiya.”  Pagkadangog sa sinabi kan hadi, naghali sinda, asin uya! an bituon na nahiling ninda kan yaon sinda sa Sirangan padagos na nag-abante sa inutan ninda sagkod na nagpundo iyan sa tungod kan namumugtakan kan aki. 10  Kan mahiling nindang puminundo an bituon, ugmahon sinda. 11  Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda an aki kaiba kan saiyang inang si Maria, asin nagruluhod sinda bilang pagtaong galang sa aki. Binuksan man ninda an saindang mga lalagan dangan tinawan siya nin mga regalo—bulawan asin kamangyan* saka mira.* 12  Alagad, huling pinatanidan sinda nin Diyos sa pangaturugan na dai magbalik ki Herodes, ibang dalan an inagihan ninda papuli sa saindang lugar. 13  Pagkahali ninda, an anghel ni Jehova* nagpahiling ki Jose sa pangaturugan asin nagsabi: “Magbangon ka, kuanon mo an aki saka an saiyang ina asin magdulag ka pasiring sa Ehipto, asin dai ka maghali duman sagkod na dai ko sinasabi sa saimo, huli ta hahanapon ni Herodes an aki tanganing gadanon ini.” 14  Kaya nagbangon si Jose, asin kan bangging iyan kinua niya an mag-ina dangan nagpasiring siya sa Ehipto. 15  Nagdanay siya duman sagkod na magadan si Herodes. Nautob kaini an itinaram ni Jehova* paagi sa saiyang propeta, na an sabi: “Hali sa Ehipto inapod ko an sakuyang aki.” 16  Dangan naanggot nin grabe si Herodes kan mahiling niya na linansi siya kan mga astrologo, asin nagsugo siya nin mga tawuhan saka ipinagadan niya an gabos na aking lalaki sa Betlehem asin sa mga distrito kaiyan, puon dos anyos pababa, basado sa sinabi sa saiya kan mga astrologo na panahon na nagpahiling an bituon. 17  Sa siring, nautob an itinaram paagi ki Jeremias na propeta, na nagsabi: 18  “Sarong boses an nadangog sa Rama, naghihibi asin grabe an pagtangis. Si Raquel idto na pigtatangisan an saiyang mga aki, asin habo niyang magparanga, ta mayo na sinda.” 19  Kan gadan na si Herodes, an anghel ni Jehova* nagpahiling ki Jose sa pangaturugan duman sa Ehipto 20  asin nagsabi: “Magbangon ka, kuanon mo an aki saka an saiyang ina asin magduman ka sa daga nin Israel, huli ta garadan na an mga gustong gumadan sa aki.”* 21  Kaya nagbangon siya asin kinua an mag-ina asin nagbalik sa daga nin Israel. 22  Pero kan madangog niya na si Arquelao an namamahala sa Judea na kasalihid kan ama kaini na si Herodes, natakot siyang magpasiring duman. Saro pa, pinatanidan siya nin Diyos sa pangaturugan, kaya sa teritoryo nin Galilea siya nagduman. 23  Asin nag-istar siya sa siyudad na inaapod na Nazaret, tanganing mautob an itinaram paagi sa mga propeta: “Aapudon siyang* Nazareno.”*

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “mga mago,” mga lalaking naggigibo nin prediksiyon paagi sa mga bituon.
Hilingon sa Glosaryo.
O “an Mesiyas; an Linahidan.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga nagmamawot kan kalag kan aki.”
An buot sabihon, si Jesu-Cristo.
Posibleng hali sa Hebreong termino para sa “supang.”