Mateo 19:1-30

  • Relasyon nin mag-agom asin diborsiyo (1-9)

  • Balaog nin pagigin daing agom (10-12)

  • Binendisyunan ni Jesus an mga aki (13-15)

  • Hapot nin sarong hoben na lalaking mayaman (16-24)

  • Mga sakripisyo para sa Kahadian (25-30)

19  Pagkatapos sabihon ni Jesus an mga bagay na ini, naghali siya sa Galilea asin nagduman sa mga linderos nin Judea sa ibong kan Jordan.  Siring man, dakulon na tawo an nagsurunod sa saiya, asin pinaumayan niya sinda duman.  Asin an mga Fariseo nagdurulok sa saiya sa katuyuhan na purbaran siya, asin naghapot sinda: “May deretso daw an sarong lalaki na idiborsiyo an saiyang agom base sa ano man na klase nin mga dahilan?”  Bilang simbag sinabi niya: “Dai nindo nabasa na an saro na naglalang sa sainda sa kapinunan ginibo sindang lalaki asin babayi?  Dai man nindo nabasa na sinabi niya: ‘Huli kaini babayaan nin lalaki an saiyang ama asin an saiyang ina saka magdadanay siyang kaibanan kan saiyang agom, asin an duwa magigin sarong laman’?  Kaya sinda bako nang duwa, kundi sarong laman. Kun siring, an pinagsaro nin Diyos dai pagsuwayon* nin siisay man na tawo.”  Sinabi ninda sa saiya: “Kun siring, taano ta ipinagbuot ni Moises na magtao an lalaki nin sertipiko nin pagsuwayan tanganing idiborsiyo an saiyang agom?”  Sinabi niya sa sainda: “Dahil sa katagasan kan saindong puso, tinugutan kamo ni Moises na idiborsiyo an saindong mga agom na babayi, pero bakong arog kaiyan an kamugtakan sa kapinunan.  Sinasabi ko sa saindo na an siisay man na dumiborsiyo sa saiyang agom na babayi, apuwera sana kun dahil sa nagibo kaini na seksuwal na imoralidad,* asin mag-agom nin iba nakakagibo nin pagsambay.” 10  An mga disipulo nagsabi sa saiya: “Kun iyan an sitwasyon nin lalaki sa agom niya, mas marahay pang dai mag-agom.” 11  Sinabi niya sa sainda: “Bakong gabos na tawo makakapagtaong lugar para diyan, kundi idto sanang igwa kan balaog. 12  Huli ta may mga dai nag-aagom* dahil namundag sindang may depekto, asin an iba dai nag-aagom huli ta an hawak ninda rinaot nin mga tawo, asin igwa man nin nagdedesisyon na dai mag-agom huli sa Kahadian kan kalangitan. An makakatao nin lugar para diyan magtao nin lugar para diyan.” 13  Dangan dinara sa saiya kan mga tawo an sadit na mga aki tanganing ipatong niya sa sainda an saiyang mga kamot asin ipamibi sinda, alagad sinaway sinda kan mga disipulo. 14  Pero sinabi ni Jesus: “Pabayai nindo an mga aki, asin dai nindo sinda pagpugulan na magdulok sa sako, huli ta para sa mga arog ninda an Kahadian kan kalangitan.” 15  Asin binendisyunan niya sinda* dangan naghali siya duman. 16  Igwa ngunyan nin saro na nagdulok sa saiya asin nagsabi: “Paratukdo, anong marahay na mga bagay an dapat kong gibuhon tanganing magkamit nin buhay na daing katapusan?” 17  Sinabi niya sa saiya: “Taano ta pighahapot mo ako manungod sa kun ano an marahay? Igwa sana nin Saro na marahay. Pero, kun gusto mong mag-ako nin buhay, padagos mong utubon an mga tugon.” 18  Sinabi kaini sa saiya: “Arin na mga tugon?” Sinabi ni Jesus: “Dai ka maggadan, dai ka magsambay, dai ka maghabon, dai ka magsaksi nin putik, 19  tawan mo nin onra an saimong ama saka an saimong ina, asin kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.” 20  Sinabi sa saiya kan hoben na lalaki: “Inuutob ko an gabos na ini; ano pa an kulang sa sakuya?” 21  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Kun gusto mong magin perpekto,* sige, ipabakal mo an saimong mga pagsadiri saka itao mo sa mga pobre an kuwarta, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit; asin madya, magin parasunod taka.” 22  Kan madangog ini kan hoben na lalaki, munduon siyang huminali, huli ta dakul siyang pagsadiri. 23  Dangan sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo: “Sinisigurado ko sa saindo na magigin dipisil para sa tawong mayaman na makalaog sa Kahadian kan kalangitan. 24  Sa giraray sinasabi ko sa saindo, mas pasil pa na makalusot sa labot* nin dagom an kamelyo kisa makalaog sa Kahadian nin Diyos an tawong mayaman.” 25  Kan madangog iyan kan mga disipulo, napangalas sindang marhay, na nagsasabi: “Siisay man nanggad an makakaligtas?” 26  Hiniling sinda ni Jesus nin diretso sa mata asin sinabi sa sainda: “Sa mga tawo imposible ini, pero sa Diyos, an gabos na bagay posible.” 27  Dangan sinabi ni Pedro bilang simbag: “Hilinga! Binayaan mi an gabos na bagay asin nagsunod kami sa saimo; kaya, ano an nakatagama sa samo?” 28  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Sinisigurado ko sa saindo, sa panahon na an gabos na bagay ginigibo nang bago,* pag an Aki nin tawo tumukaw na sa saiyang mamuraway na trono, kamo na nagsurunod sa sako matukaw sa 12 trono, na naghuhukom sa 12 tribo nin Israel. 29  Asin an gabos na nagbaya nin mga harong o mga tugang na lalaki o mga tugang na babayi o ama o ina o mga aki o mga daga para sa ngaran ko maako nin sanggatos na doble kaiyan asin magmamana nin buhay na daing katapusan. 30  “Alagad dakul na naiinot an mahuhuri asin dakul na nahuhuri an maiinot.

Mga Nota

O “pagbulagon.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “mga eunuko.” Hilingon an “Eunuko” sa Glosaryo.
Sa literal, “ipinatong niya sa sainda an saiyang mga kamot.”
O “kumpleto.”
O “luhô.”
O “sa paglalang liwat.”