Mateo 18:1-35

  • An pinakaurog sa Kahadian (1-6)

  • Mga dahilan nin pagkakasala (7-11)

  • Ilustrasyon mapadapit sa nawawarang karnero (12-14)

  • Kun paano mababawi an sarong tugang (15-20)

  • Ilustrasyon mapadapit sa uripon na habong magpatawad (21-35)

18  Kan oras na iyan an mga disipulo nagrani ki Jesus asin nagsabi: “Siisay man nanggad an pinakaurog sa Kahadian kan kalangitan?”  Kaya pinarani niya sa saiya an sarong sadit na aki asin pinatindog ini sa tahaw ninda  saka nagsabi: “Sinisigurado ko sa saindo, kun dai kamo magbago asin magin siring sa sadit na mga aki, dai nanggad kamo makakalaog sa Kahadian kan kalangitan.  Kun siring, an siisay man na magpakumbaba arog kan sadit na aking ini iyo an pinakaurog sa Kahadian kan kalangitan;  asin an siisay man na minaako sa sarong sadit na aking arog kaini sa ngaran ko minaako man sa sako.  Alagad an siisay man na nagigin dahilan na mawaran nin pagtubod* an saro sa mga nagtutubod sa sako na arog sa sadit na mga aki, mas marahay pang sabitan siya sa saiyang liog nin gapong gilingan na pig-iitok nin sarong asno asin palubugon sa katahawan nin dagat.  “Hirak man kan kinaban huli ta nagigin dahilan iyan na magkasala an mga tawo! Siyempre, dai malilikayan na mag-abot an mga bagay na nagigin dahilan nin pagkakasala,* alagad hirak man kan tawo na huli sa saiya nagkakasala an iba!  Kaya, kun an saimong kamot o bitis nagigin dahilan na magkasala* ka, putula iyan asin iapon mo. Mas marahay pang magkamit ka nin buhay na may saro sanang kamot o bitis kisa iapon ka sa daing katapusan na kalayo na may duwang kamot o duwang bitis.  Siring man, kun an saimong mata nagigin dahilan na magkasala ka, hulwata iyan asin iapon mo. Mas marahay pang magkamit ka nin buhay na may saro sanang mata kisa iapon kang may duwang mata sa nagkakalayong Gehenna.* 10  Siyertuhon nindo na dai nindo paghamakon an saro sa mga tawong arog nin sadit na mga aki, huli ta sinasabi ko sa saindo na an saindang mga anghel sa langit pirming yaon sa atubangan* kan sakuyang Ama na nasa langit. 11  *—— 12  “Ano sa paghuna nindo? Kun an sarong tawo may 100 na karnero asin an saro sa mga iyan malagalag, bako daw na babayaan niya an 99 sa kabukidan dangan hahanapon an saro na nalagalag? 13  Asin kun manumpungan niya iyan, sinisigurado ko sa saindo, mas mauugma siya dahil sa sarong iyan kisa sa 99 na dai nalagalag. 14  Kaagid kaiyan, dai nakakaugma sa sakuyang* Ama na nasa langit na mapahamak an maski saro sa mga tawong arog nin sadit na mga aki. 15  “Dugang pa, kun makagibo nin kasalan an saimong tugang, magduman ka asin ihayag mo an sála niya* na kamo sana. Kun magdangog siya sa saimo, nabawi mo an saimong tugang. 16  Pero kun dai siya magdangog, mag-iba ka nin saro o duwa pa, tanganing sa patotoo* nin duwa o tulong testigo makumpirmar an lambang bagay. 17  Kun dai siya magdangog sa sainda, sabihon mo sa kongregasyon. Kun dai siya magdangog dawa sa kongregasyon, ibilang mo siya na siring sa tawo kan mga nasyon asin siring sa parasingil nin buhis. 18  “Sinisigurado ko sa saindo, ano man na mga bagay na gapuson nindo sa daga, an mga bagay na iyan nainot nang iginapos sa langit, asin ano man na mga bagay na hubadan nindo sa daga, an mga bagay na iyan nainot nang hinubadan sa langit. 19  Sa giraray sinisigurado ko sa saindo, kun may duwa sa saindo digdi sa daga na nagkakauyon na maghagad nin ano man na bagay na importante, itatao iyan sa sainda kan sakuyang Ama sa langit. 20  Huli ta kun sain may duwa o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda.” 21  Dangan nagdulok si Pedro asin nagsabi sa saiya: “Kagurangnan, sagkod sa pirang beses magkakasala sa sako an tugang ko tapos papatawadon ko siya? Pitong beses?” 22  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Sinasabi ko sa saimo, bakong sagkod sa pitong beses, kundi sagkod sa 77 beses. 23  “Iyan an dahilan kaya an Kahadian kan kalangitan ikakaagid sa sarong hadi na gustong pabayadon an mga uripon niya kan mga utang ninda. 24  Kan magpuon na siyang maningil, may dinarang sarong tawo na igwang utang sa saiya na 10,000 na talento.* 25  Alagad dahil dai siyang kakayahan na bayadan iyan, ipinagbuot kan saiyang kagurangnan na ipabakal siya asin an agom niya saka an mga aki niya pati an gabos na pagsadiri niya asin bayadan an utang. 26  Kaya nagluhod an uripon asin nakimahirak sa saiya, na nagsasabi, ‘Halat-halaton mo lang po, babayadan ko an gabos kong utang sa saimo.’ 27  Huli kaini, nahirak na marhay an kagurangnan kan uripon na iyan asin pinalibre siya saka pinatawad an utang niya. 28  Alagad an uripon na iyan nagluwas asin nanumpungan niya an saro sa mga kapwa niya uripon, na may utang sa saiya na 100 na denario,* asin pinugol niya ini saka pinunan na tilukon, na nagsasabi, ‘Bayadan mo an gabos na utang mo.’ 29  Kaya an kapwa niya uripon nagluhod asin nagpuon na makimahirak sa saiya, na nagsasabi, ‘Halat-halaton mo lang, babayadan taka.’ 30  Alagad habo niya, kundi an ginibo niya ipinapreso ini sagkod na dai ini nakakabayad kan saiyang utang. 31  Kan mahiling kan mga kapwa niya uripon an nangyari, nahadit sindang gayo, asin nagduman sinda sa saindang kagurangnan saka isinaysay an gabos na nangyari. 32  Dangan ipinaapod siya kan saiyang kagurangnan asin sinabi sa saiya: ‘Maraot na uripon, pinatawad ko su gabos mong utang kan makimahirak ka sa sako. 33  Bako daw na dapat nagpahiling ka man nin pagkahirak sa kapwa mo uripon kun paanong nagpahiling ako nin pagkahirak sa saimo?’ 34  Dahil diyan, naanggot nin grabe an saiyang kagurangnan asin itinao siya sa mga bantay sa presuhan sagkod na dai niya binabayadan an gabos niyang utang. 35  Siring man kaiyan an gigibuhon sa saindo kan sakuyang langitnon na Ama kun an lambang saro sa saindo dai magpapatawad nin gikan sa puso sa saiyang tugang.”

Mga Nota

Sa literal, “na masingkog.”
Sa literal, “mga singkugan.”
Sa literal, “masingkog.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “pirming naghihiling sa lalawgon.”
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
O posibleng “saindong.”
Sa literal, “asin sawayon mo siya.”
Sa literal, “nguso.”
An 10,000 na talentong plata katumbas nin 60,000,000 na denario. Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.