Mateo 16:1-28

  • Paghagad nin sarong tanda (1-4)

  • Lebadura kan mga Fariseo asin Saduceo (5-12)

  • An mga liyabe kan Kahadian (13-20)

    • An kongregasyon pinatindog sa gapo (18)

  • Ihinula an kagadanan ni Jesus (21-23)

  • Tunay na pagigin disipulo (24-28)

16  Digdi, dinulok siya kan mga Fariseo saka Saduceo, asin tanganing purbaran siya, hinagad ninda sa saiya na pahilingan sinda nin sarong tanda hali sa langit.  Bilang simbag sinabi niya sa sainda: “Kun pabanggi na, sinasabi nindo, ‘Magigin marahay an kamugtakan nin panahon, ta an langit mapulang garo kalayo,’  asin kun aga, ‘Magigin malipot asin mauran an panahon ngunyan na aldaw, ta an langit mapulang garo kalayo pero malumlom.’ Nababasa nindo an kahulugan kan itsura kan langit, alagad an kahulugan kan mga tanda kan mga panahon dai nindo nababasa.  An henerasyon na maraot asin bakong maimbod sa Diyos* sigeng hanap nin tanda, alagad ta dai nin tanda na itatao sa henerasyon na iyan apuwera sa tanda ni Jonas.” Dangan naghali siya asin binayaan sinda.  Ngunyan an mga disipulo nagbalyo sa ibong na tampi asin nalingawan nindang magdara nin tinapay.  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Magin mapagmasid kamo asin mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseo asin Saduceo.”  Kaya nagpuon sindang mag-urulay-ulay, na nagsasabi: “Dai lamang kita nagdara nin tinapay.”  Huling aram ini ni Jesus, sinabi niya: “Taano ta pigsasabi nindong dai kamong tinapay? Kakadikit kan saindong pagtubod.  Dai pa nindo nakukua an punto? Dai nindo nagigirumduman su limang tinapay na ipinakakan sa 5,000 asin kun pirang basket an natipon nindo? 10  O su pitong tinapay na ipinakakan sa 4,000 asin kun pirang darakulang basket an natipon nindo? 11  Paanong dai nindo nasasabutan na bakong manungod sa tinapay an pigtaram ko? Kundi mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseo asin Saduceo.” 12  Dangan naintindihan ninda na sinabi niyang mag-ingat sinda, bako sa lebadura nin tinapay, kundi sa pigtutukdo kan mga Fariseo asin Saduceo. 13  Kan makaabot siya sa rehiyon nin Cesarea Filipos, hinapot ni Jesus an mga disipulo niya: “Ano an sinasabi nin mga tawo? Siisay daa an Aki nin tawo?” 14  Sinabi ninda: “May mga nagsasabing si Juan Bautista, an iba man, si Elias, tapos an iba pa, si Jeremias daa o saro sa mga propeta.” 15  Sinabi niya sa sainda: “Pero para sa saindo, siisay ako?” 16  Nagsimbag si Simon Pedro: “Ika an Cristo, an Aki kan buhay na Diyos.” 17  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “Maugma ka, Simon na aki ni Jonas, huli ta bakong tawo* an naghayag kaiyan sa saimo, kundi an sakuyang Ama na nasa langit. 18  Sinasabi ko man sa saimo: Ika si Pedro, asin sa gapong ini ititindog ko an sakong kongregasyon, asin dai iyan madadaog kan mga pintuan kan Lulubngan.* 19  Itatao ko sa saimo an mga liyabe kan Kahadian kan kalangitan, asin ano man na gapuson mo sa daga nainot nang iginapos sa langit, asin ano man na hubadan mo sa daga nainot nang hinubadan sa langit.” 20  Dangan istrikto niyang tinugon an mga disipulo na dai pagsabihon sa kiisay man na siya an Cristo. 21  Puon kan panahon na iyan, pinunan ni Jesus na ipaliwanag sa saiyang mga disipulo na kaipuhan siyang magduman sa Jerusalem asin mag-agi nin grabeng pagsakit sa kamot kan kamagurangan asin mga panginot na saserdote saka mga eskriba dangan gadanon, asin sa ikatulong aldaw ibangon. 22  Huli kaini, irinayo siya nin dikit ni Pedro asin sinaway siya, na sinasabi: “Mahirak ka sa sadiri mo, Kagurangnan; dai lamang ini mangyayari sa saimo.” 23  Alagad sa pagtalikod niya, sinabi niya ki Pedro: “Pumundo ka,* Satanas! Nakakaulang ka sa sako, ta an mga pig-iisip mo bakong sa Diyos, kundi sa tawo.” 24  Dangan sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya: “Kun an siisay man gustong magsunod sa sako, talikdan niya an saiyang sadiri saka pasanon an saiyang hariging pasakitan* asin padagos siyang sumunod sa sako. 25  Huli ta an siisay man na gustong magligtas kan saiyang buhay* mawawaran kaiyan, alagad an siisay man na mawaran kan saiyang buhay* nin dahil sa sako maililigtas iyan. 26  Ano man nanggad an makukuang pakinabang nin sarong tawo kun makamtan niya an bilog na kinaban pero mawaran siya kan saiyang buhay?* O ano an itatao nin sarong tawo karibay kan saiyang buhay?* 27  Huli ta an Aki nin tawo maabot sa kamurawayan kan saiyang Ama kaiba an saiyang mga anghel, dangan babalusan niya an lambang saro sigun sa saiyang paggawi. 28  Sinisigurado ko sa saindo na an nagkapira sa mga yaon digding nakatindog dai nanggad magagadan sagkod na dai nguna ninda mahiling na minadatong sa saiyang Kahadian an Aki nin tawo.”

Mga Nota

Sa literal, “asin parapakisambay.”
Sa literal, “laman asin dugo.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “Diyan ka sa likod ko.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”