Mateo 14:1-36

  • Pinugutan si Juan Bautista (1-12)

  • Nagpakakan si Jesus nin 5,000 (13-21)

  • Naglakaw si Jesus sa ibabaw nin tubig (22-33)

  • Mga pagpaumay sa Genesaret (34-36)

14  Kan panahon na iyan, nadangog ni Herodes na tagapamahala nin distrito* an bareta manungod ki Jesus  asin sinabi niya sa saiyang mga lingkod: “Ini si Juan Bautista. Ibinangon siya hali sa mga gadan, asin ini an dahilan kaya nagigibo niya an mga milagrong ini.”*  Ipinaarestar kaya ni Herodes* si Juan asin pinakadenahan saka ipinapreso ini dahil ki Herodias, an agom ni Felipe na tugang ni Herodes.  Huli ta pigsasabihan siya ni Juan: “Dai itinutugot na agumon mo siya.”  Alagad, maski ngani gusto niyang gadanon si Juan, natatakot siya sa mga tawo, dahil ibinibilang ninda siyang propeta.  Pero kan pigseselebrar an kumpleanyo ni Herodes, nagbayle sa okasyon na idto an aking babayi ni Herodias asin napaugma kaining marhay si Herodes  kaya suminumpa siya na itatao niya sa babayi an ano man na hagadon kaini.  Dangan sa pagpasunod kan saiyang ina, nagsabi an babayi: “Itao mo sa sakuya na nasa bandehado an payo ni Juan Bautista.”  Maski ngani dai iyan nagustuhan kan hadi, ipinagbuot niya na itao idto dahil sa saiyang mga pagsumpa asin sa mga nagkakarakan* na kaibanan niya. 10  Kaya may isinugo siya asin pinapugutan si Juan sa presuhan. 11  Ibinugtak an payo kaini sa sarong bandehado saka itinao sa babayi, asin dinara niya iyan sa saiyang ina. 12  Paghaloy-haloy, nag-arabot an mga disipulo ni Juan asin kinua an saiyang bangkay saka ilinubong siya; dangan nagduman sinda ki Jesus asin binaretaan ini. 13  Kan madangog ini ni Jesus, naghali siya duman na nakalunad sa sakayan pasiring sa sarong tagong lugar tanganing makapagsolo. Alagad kan maisihan iyan kan mga tawo, nagsurunod sinda sa saiya na nagraralakaw hali sa mga siyudad. 14  Pag-abot niya sa baybayon, nahiling niya an dakul na tawo, asin nahirak siya sa sainda, saka pinaumayan niya an mga may hilang sa sainda. 15  Alagad kan padiklom na, an saiyang mga disipulo nagdurulok sa saiya asin nagsabi: “Tagong lugar ini asin pabanggi na; isubol mo an mga tawo, tanganing magduman sinda sa mga baryo asin magbakal nin kakanon ninda.” 16  Alagad, sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai ninda kaipuhan na maghali; tawan nindo sinda nin makakakan.” 17  Sinabi ninda sa saiya: “Dai kita nin ano man digdi apuwera sa limang tinapay asin duwang sira.” 18  Sinabi niya: “Daraha nindo iyan sa sako.” 19  Asin sinabihan niya an mga tawo na magturukaw sa duot. Dangan kinua niya an limang tinapay saka duwang sira, asin pagtangad niya sa langit, namibi* siya, asin pagkatapos barangaon an mga tinapay, itinao niya iyan sa mga disipulo, dangan itinao iyan kan mga disipulo sa mga tawo. 20  Kaya gabos sinda nagkarakan saka nagkabarasog, asin tinipon ninda an dai naubos na mga tada-tada, bali 12 basket na pano. 21  Mga 5,000 na lalaki an nagkarakan, apuwera pa sa mga babayi saka mga aki. 22  Dangan, pinalunad niya tulos sa sakayan an saiyang mga disipulo asin pinainot sinda sa ibong na baybayon, mantang nagpawalat siya tanganing isubol an mga tawo. 23  Pagkatapos na isubol an mga tawo, nagtukad siya sa bukid na siya sana tanganing mamibi. Kan magbanggi na, solo sana siya duman. 24  Kan oras na iyan, ginatos nang metro* an distansiya kan sakayan hali sa baybayon, asin nasasakitan iyan na makaabante sa mga alon huli ta pasabat sa sainda an duros. 25  Alagad kan ikaapat na pagbabantay sa banggi* nagduman siya sa sainda, na naglalakaw sa ibabaw kan dagat. 26  Kan mahiling ninda siya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nagkariribok an mga disipulo, na nagsasabi: “Totoo daw ining nahihiling ta?” Asin nagkururahaw sinda sa takot. 27  Pero tulos na nagtaram si Jesus sa sainda, na nagsasabi: “Kusugi an buot nindo! Ako ini; dai kamo matakot.” 28  Sinimbag siya ni Pedro: “Kagurangnan, kun ika iyan, sabihi ako na magdiyan sa saimo sa ibabaw kan tubig.” 29  Sinabi niya: “Madya!” Kaya nagbaba si Pedro sa sakayan saka naglakaw sa ibabaw kan tubig asin nagpasiring ki Jesus. 30  Alagad kan maghiling siya sa alipuros, natakot siya. Asin kan magpuon siyang maglubog, nagkurahaw siya: “Kagurangnan, iligtas mo ako!” 31  Tulos na inunat ni Jesus an saiyang kamot asin kinaputan siya saka sinabi sa saiya: “Kakadikit kan saimong pagtubod. Taano ta nagduwa-duwa ka?” 32  Pagkalunad ninda sa sakayan, nagpundo an alipuros. 33  Dangan an mga nasa sakayan nagralaob sa atubangan niya, na nagsasabi: “Aki ka man nanggad nin Diyos.” 34  Asin nakaabot sinda sa ibong saka nagduong sa lugar nin Genesaret. 35  Kan mabisto siya kan mga lalaking taga duman, ipinamareta ninda iyan sa gabos na lugar sa palibot, asin dinarara kan mga tawo sa saiya an gabos na may hilang. 36  Asin nakimahirak sinda sa saiya na kun puwede madutan lamang ninda an gayad kan saiyang pang-ibabaw na bado, asin an gabos na nagduot diyan narahay nin lubos.

Mga Nota

Sa literal, “na tetrarka.”
Sa literal, “an makapangyarihan na mga gibong ini.”
An buot sabihon, si Herodes Antipas. Hilingon sa Glosaryo.
O “mga nakatukaw sa may lamesa.”
Sa literal, “nagbendisyon.”
Sa literal, “dakul nang estadyo.” An sarong estadyo katumbas nin 185 metros (606.95 piye).
An buot sabihon, mga alas tres nin aga sagkod sa pagsirang kan aldaw, na mga alas sais nin aga.