Mateo 11:1-30

  • Inumaw si Juan Bautista (1-15)

  • Kinondenar an henerasyon na dai naghihimati (16-24)

  • Inumaw ni Jesus an saiyang Ama sa pagpabor kaini sa mga mapakumbaba (25-27)

  • An sakal ni Jesus nakakaginhawa (28-30)

11  Pagkatapos magtao ni Jesus nin mga instruksiyon sa saiyang 12 disipulo, nagpasiring siya sa ibang mga siyudad tanganing magtukdo asin maghulit duman.  Alagad kan madangog ni Juan sa presuhan an manungod sa mga ginigibo kan Cristo, pinaduman niya an saiyang mga disipulo ki Jesus  tanganing haputon ini: “Ika an Saro na maabot, o may hahalaton kaming iba?”  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Bumalik kamo ki Juan asin ibareta nindo sa saiya an mga nadadangog saka nahihiling nindo:  An mga buta nakakahiling na asin an mga pilay nagraralakaw, an mga may leproso nagigin malinig asin an mga bungog nakakadangog, an mga gadan ibinabangon asin an mga dukha pinapahayagan kan maugmang bareta.  Maugma an dai nagkakaigwa nin ano man na pagduda manungod sa sako.”*  Kan maghali na sinda, nagpuon si Jesus na magtaram sa mga tawo manungod ki Juan: “Ano an dinuman nindo sa kaawagan tanganing hilingon? Sarong tambo* na pigpapalid-palid kan duros?  Kun siring, ano an dinuman nindo tanganing hilingon? Sarong tawo na nakasulot nin malumhok na mga bado?* An mga nakasulot baga nin malumhok na mga bado yaon sa mga harong nin mga hadi.  Kaya, taano man nanggad ta nagduman kamo? Tanganing makahiling nin propeta? Iyo, sinasabi ko sa saindo, nagduman kamo tanganing hilingon an saro na labi pang marhay kisa sarong propeta. 10  Siya ining pinapanungdan kan isinurat: ‘Uya! Isinusugo ko an sakuyang mensahero sa inutan mo,* na maandam kan saimong dalan sa inutan mo!’ 11  Sinisigurado ko sa saindo, sa mga ipinangaki nin mga babayi, dai pa nin siisay man na nakakalabi ki Juan Bautista, alagad an sarong mas hababa duman sa Kahadian nin kalangitan nakakalabi sa saiya. 12  Puon kan mga aldaw ni Juan Bautista sagkod ngunyan, an Kahadian kan kalangitan iyo an pinagmamaigutan na abuton nin mga tawo, asin an mga pursigidong nagmamaigot iyo an nagkakamit* kaiyan. 13  Huli ta an gabos, an Mga Propeta asin an Katugunan,* nagpropesiya sagkod ki Juan; 14  asin kun andam kamong akuon ini, siya an ‘Elias na maabot.’ 15  An may talinga magdangog. 16  “Kiisay ko ikukumparar an henerasyon na ini? Garo iyan mga aking nagtuturukaw sa mga saudan asin nagkukururahaw sa saindang mga kakawat, 17  na nagsasabi: ‘Tinugtugan mi kamo kan plawta, pero dai kamo nagbarayle; nagtarangis kami, pero dai nindo pigturubtob an saindong mga daghan sa kamunduan.’ 18  Kaagid kaiyan, nag-abot si Juan na dai nagkakakan asin dai nag-iinom, alagad an sabi kan mga tawo, ‘Igwa siya nin demonyo.’ 19  An Aki nin tawo nag-abot na nagkakakan asin nag-iinom, alagad an sabi kan mga tawo, ‘Hilinga! Sarong tawong pasluon* asin makiarak, amigo nin mga parasingil nin buhis asin mga parakasala.’ Minsan siring, an kadunungan napapatunayan na matanos* paagi sa mga gibo kaiyan.”* 20  Dangan pinunan niyang tuyawon an mga siyudad na diyan nangyari an kadaklan sa saiyang mga milagro,* huli ta dai sinda nagsulsol: 21  “Hirak man sa saimo, Corazin! Hirak man sa saimo, Betsaida! huli ta kun an mga milagrong nangyari sa saindo nangyari sa Tiro asin Sidon, haloy na kuta sindang nagsulsol asin nagsulot nin telang sako saka nagtukaw sa abo. 22  Alagad sinasabi ko sa saindo, sa Aldaw nin Paghukom, mas kahihirakan pa an Tiro asin Sidon kisa saindo. 23  Asin ika, Capernaum, ilalangkaw ka daw sagkod sa langit? Maduman ka pababa sa Lulubngan;* huli ta kun an mga milagrong nangyari sa saimo nangyari sa Sodoma, yaon pa kuta idto sagkod sa mismong aldaw na ini. 24  Alagad sinasabi ko sa saindo, sa Aldaw nin Paghukom, mas kahihirakan pa an Sodoma kisa saimo.” 25  Sa siring, sinabi ni Jesus kan oras na iyan: “Hayag takang inuumaw, Ama, Kagurangnan nin langit asin daga, huli ta itinago mo an mga bagay na ini sa mga madunong saka may inadalan asin ihinayag mo iyan sa mga aki. 26  Iyo Ama, huli ta ini an saimong kagustuhan. 27  An gabos na bagay itinao na sa sako kan sakuyang Ama, asin dai nin siisay man na nakakamidbid nin lubos sa Aki kundi an Ama sana; dai man nin siisay man na nakakamidbid nin lubos sa Ama kundi an Aki sana asin an siisay man na gusto kan Aki na pahayagan manungod sa saiya. 28  Madya kamo sa sako, kamo gabos na nagpapagal saka nagagabatan, asin papaginhawahon ko kamo. 29  Pasanon nindo an sakuyang sakal asin makanuod kamo sa sako, huli ta ako may mahuyong buot saka may mapakumbabang puso, asin magiginhawahan kamo.* 30  Huli ta an sakuyang sakal komportable, asin an sakuyang pasan magian.”

Mga Nota

O “ano man na dahilan na masingkog sa sako.”
O “gaho.”
O “marahay na klaseng mga bado?”
Sa literal, “sa atubangan kan saimong lalawgon.”
Sa literal, “nakakadakop.”
Hilingon an nota sa Mateo 7:12.
O “parapagutid.”
O “napapatunayan na tama.”
O “paagi sa mga resulta kaiyan.”
Sa literal, “makapangyarihan na mga gibo.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
O “an saindong mga kalag.”