Mateo 1:1-25

  • Kasaysayan kan linahi ni Jesu-Cristo (1-17)

  • An pagkamundag ni Jesus (18-25)

1  An libro kan kasaysayan* ni Jesu-Cristo,* na aki* ni David, na aki ni Abraham:   Si Abraham an ama ni Isaac;si Isaac an ama ni Jacob;si Jacob an ama ni Juda asin kan mga tugang niya;   si Juda an ama ni Peres asin Zera, na mga aki niya ki Tamar;si Peres an ama ni Hesron;si Hesron an ama ni Ram;   si Ram an ama ni Aminadab;si Aminadab an ama ni Nason;si Nason an ama ni Salmon;   si Salmon an ama ni Boaz, na aki niya ki Rahab;si Boaz an ama ni Obed, na aki niya ki Ruth;si Obed an ama ni Jesse;   si Jesse an ama ni David na hadi.Si David an ama ni Solomon, na aki niya sa agom ni Urias;   si Solomon an ama ni Rehoboam;si Rehoboam an ama ni Abias;si Abias an ama ni Asa;   si Asa an ama ni Jehosafat;si Jehosafat an ama ni Jehoram;si Jehoram an ama ni Uzzias;   si Uzzias an ama ni Jotam;si Jotam an ama ni Ahaz;si Ahaz an ama ni Hezekias; 10  si Hezekias an ama ni Manases;si Manases an ama ni Amon;si Amon an ama ni Josias; 11  si Josias an ama ni Jeconias asin kan mga tugang niya, na nabuhay kan panahon na an mga Judio dinarang bihag pasiring sa Babilonya. 12  Pagkatapos darahon na bihag an mga Judio sa Babilonya, si Jeconias nagin ama ni Sealtiel;si Sealtiel an ama ni Zerubabel; 13  si Zerubabel an ama ni Abiud;si Abiud an ama ni Eliakim;si Eliakim an ama ni Azor; 14  si Azor an ama ni Zadok;si Zadok an ama ni Akim;si Akim an ama ni Eliud; 15  si Eliud an ama ni Eleazar;si Eleazar an ama ni Matan;si Matan an ama ni Jacob; 16  si Jacob an ama ni Jose na agom ni Maria, na iyo an ina ni Jesus na inaapod na Cristo. 17  Kaya, an gabos na henerasyon puon ki Abraham sagkod ki David 14 henerasyon; puon ki David sagkod sa pagkabihag sa Babilonya, 14 henerasyon; puon sa pagkabihag sa Babilonya sagkod sa Cristo, 14 henerasyon. 18  Sa arog kaining paagi nangyari an pagkamundag ni Jesu-Cristo. Kan panahon na may kasunduan nang magpakasal an saiyang inang si Maria ki Jose, bados na si Maria paagi sa banal na espiritu* bago pa sinda mag-ibanan. 19  Minsan siring, huling matanos an katrato* niyang si Jose asin habo kaining mapasupog si Maria sa publiko, nagplano ini na sekretong putulon an saindang pagigin magkatrato.* 20  Alagad pagkatapos pag-isipan ni Jose an mga bagay na ini, an anghel ni Jehova* nagpahiling sa saiya sa pangaturugan asin nagsabi: “Jose, aki ni David, dai ka matakot na ipuli sa saimong harong si Maria bilang saimong agom,* huli ta paagi sa banal na espiritu an ipinapangidam niya. 21  Mangangaki si Maria nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Jesus,* huli ta ililigtas niya an saiyang banwaan sa saindang mga kasalan.” 22  An gabos na ini talagang nangyari tanganing mautob an itinaram ni Jehova* paagi sa saiyang propeta, na an sabi: 23  “Hilinga! An birhen magbabados saka mangangaki nin sarong aking lalaki, asin papangaranan ninda siyang Emmanuel,” na an buot sabihon, “Yaon sa Sato an Diyos.” 24  Dangan napagmata si Jose asin sinunod niya an ipinapagibo sa saiya kan anghel ni Jehova,* asin ipinuli niya sa saiyang harong si Maria bilang saiyang agom.* 25  Pero dai siya nakidurog ki Maria sagkod na makapangaki ini nin sarong aking lalaki, asin pinangaranan niya ining Jesus.

Mga Nota

O “linya nin ginikanan.”
O “Jesus na Mesiyas.” An mga titulong Cristo asin Mesiyas parehong nangangahulugan na “linahidan,” “pinili.” Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.
Sa Griego, puwede ining mangahulugan na ‘makuapo’ o ‘gikan.’
O “aktibong puwersa.”
Sa literal, “agom.”
Sa literal, “na idiborsiyo siya nin sekreto.” Sa kaugalian kan mga Judio, kaipuhan an diborsiyo tanganing putulon an pagigin magkatrato asin maimbalido an kasunduan na magpakasal.
Ini an inot sa 237 beses na paglataw kan “Jehova,” an pangaran nin Diyos, sa main text kan bersiyon na ini kan Kristiyanong Griegong Kasuratan. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “ipuli si Maria na saimong agom.”
Katumbas kan Hebreong pangaran na Jesua, o Josue, na nangangahulugan “Si Jehova Kaligtasan.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “ipinuli niya an saiyang agom.”