Marcos 6:1-56

  • Si Jesus dai inako sa sadiring banwa (1-6)

  • Tinawan nin mga instruksiyon an Dose para sa ministeryo (7-13)

  • An pagkagadan ni Juan na Parabawtismo (14-29)

  • Nagpakakan si Jesus nin 5,000 (30-44)

  • Naglakaw si Jesus sa ibabaw nin tubig (45-52)

  • Mga pagpaumay sa Genesaret (53-56)

6  Naghali siya duman dangan nagpasiring sa sadiri niyang lugar, asin nagsurunod sa saiya an mga disipulo niya.  Pag-abot kan Sabbath, nagpuon siyang magtukdo sa sinagoga, asin an kadaklan na nakadangog sa saiya napangalas na marhay saka nagsarabi: “Sain nakua kan tawong ini an mga bagay na ini? Asin taano ta itinao sa saiya an kadunungan na ini, saka taano ta may kapangyarihan siyang gibuhon an siring na mga milagro?  Bakong ini su karpintero na aki ni Maria asin tugang ni Santiago, Jose, Judas, saka Simon? Bakong an mga tugang niyang babayi nakaistar digdi sa lugar ta?” Kaya habo nindang magtubod sa saiya.  Alagad sinabi ni Jesus sa sainda: “An sarong propeta tinatawan nin onra sa gabos na lugar apuwera sa sadiri niyang banwa asin duman sa mga paryente niya saka sa sadiri niyang harong.”  Kaya dai siya nakagibo nin ano man na milagro* duman apuwera sa pagpatong kan saiyang mga kamot sa nagkapira sanang tawo na may hilang asin pagpaumay sa sainda.  Napangalas nanggad siya sa kawaran ninda nin pagtubod. Dangan naglibot siya sa mga baryo, na nagtutukdo.  Inapod niya ngunyan an Dose asin isinugo sinda nin manduwa-duwa, saka tinawan sinda nin awtoridad sa maraot na mga espiritu.  Siring man, tinawan niya sinda nin mga instruksiyon na dai magdara nin ano man sa saindang pagbaklay apuwera sa sugkod—mayong tinapay, mayong lalagan nin kakanon, mayong kuwarta*  kundi magsandalyas sinda asin dai magsulot nin duwang bado.* 10  Dugang pa, sinabi niya sa sainda: “Sain man na lugar na padaguson kamo sa harong, magdanay kamo diyan sagkod na maghali kamo sa lugar na iyan. 11  Asin sain man na lugar na dai kamo akuon o dangugon, paghali nindo duman, pagpagon nindo an alpog na nasa saindong mga bitis bilang patotoo laban sa sainda.” 12  Dangan naghali sinda asin naghulit na dapat magsulsol an mga tawo, 13  asin nagpalayas sinda nin dakul na demonyo asin linahidan ninda nin lana an dakul na may hilang saka pinaumayan an mga ini. 14  Nabaretaan ngunyan ni Hading Herodes* an manungod digdi, huling nagin bantog an ngaran ni Jesus, asin sinasabi nin mga tawo: “Ibinangon si Juan na Parabawtismo hali sa mga gadan, asin iyan an dahilan kaya nagigibo niya an mga milagrong iyan.” 15  Pero an iba nagsasabi: “Si Elias iyan.” An iba pa nagsasabi: “Propeta iyan arog nin saro sa mga propeta kan suanoy.” 16  Alagad kan madangog iyan ni Herodes, sinabi niya: “An Juan na pinapugutan ko, ibinangon siya.” 17  Huli ta mismong si Herodes an nagtaong pagbuot na arestaron si Juan saka ikadena ini sa presuhan dahil ki Herodias, an agom ni Felipe na tugang ni Herodes, huling inagom niya an babayi. 18  Pigsasabihan kaya ni Juan si Herodes: “Dai itinutugot na agumon mo an agom kan saimong tugang.” 19  Kaya may raot nin buot si Herodias ki Juan asin gusto niyang gadanon ini, pero dai niya iyan magibo. 20  May respeto kaya si Herodes ki Juan, huli ta aram niyang matanos asin banal na tawo ini, asin iniingatan niya ini. Pagkatapos niyang dangugon si Juan, dai niya nanggad aram an gigibuhon niya, pero padagos siyang nawiwili na magdangog sa saiya. 21  Alagad nagkaigwa nin oportunidad si Herodias kan mag-andam nin bangkete si Herodes sa selebrasyon kan kumpleanyo kaini. Imbitado niya an saiyang mga panginot na opisyal asin an mga komandante militar saka an pinakamaimpluwensiyang mga tawo sa Galilea. 22  Asin an aking babayi ni Herodias naglaog saka nagbayle asin napaugma si Herodes pati an mga nagkakakan* kaiba kaini. Sinabi kan hadi sa daraga: “Hagadon mo an ano man na gusto mo. Itatao ko iyan sa saimo.” 23  Iyo, nagsumpa siya sa saiya: “Dawa ano an hagadon mo sa sako, itatao ko iyan sa saimo, sagkod sa kabanga kan sakuyang kahadian.” 24  Kaya nagluwas an daraga asin nagsabi sa saiyang ina: “Ano an hahagadon ko?” Sinabi kaini: “An payo ni Juan na Parabawtismo.” 25  Insigidang nagbalik an daraga sa hadi asin nakiulay, na nagsasabi: “Gusto kong itao mo sa sako ngunyan tulos sa bandehado an payo ni Juan Bautista.”* 26  Minsan ngani dai nanggad ini nagustuhan kan hadi, dai niya masayumahan an pighahagad kan daraga dahil sa saiyang mga pagsumpa asin sa mga bisita niya.* 27  Kaya nagsugo tulos nin guwardiya an hadi asin pinagbutan ini na darahon an payo ni Juan. Kaya naghali ini asin pinugutan siya sa presuhan 28  saka dinara an saiyang payo na nasa bandehado. Itinao iyan kan guwardiya sa daraga, asin itinao iyan kan daraga sa saiyang ina. 29  Kan mabaretaan iyan kan mga disipulo niya, nagduruman sinda asin kinua an saiyang hawak saka ibinugtak iyan sa sarong lulubngan.* 30  An mga apostol nagtiripon sa palibot ni Jesus saka isinaysay sa saiya an gabos na bagay na ginibo asin itinukdo ninda. 31  Asin sinabi niya sa sainda: “Madya kamo, magduman kita sa sarong tagong lugar na kita-kita sana asin magpurupahingalo.” Huli ta dakul an nag-aarabot asin naghaharali, saka dai na sindang libreng panahon maski sa pagkakan. 32  Kaya naglunad sinda sa sakayan pasiring sa sarong tagong lugar tanganing maparayo sa mga tawo. 33  Alagad nahiling sinda kan mga tawo saka dakul an nakaisi kaiyan, asin hali sa gabos na siyudad, an mga tawong iyan sarabay na nagdaralagan asin nagkairinot pa sa sainda duman. 34  Kan magbaba siya, nahiling niya an dakul na tawo, asin nahirak siyang marhay sa sainda, huli ta garo sinda mga karnero na daing pastor. Asin nagpuon siyang magtukdo sa sainda nin dakul na bagay. 35  Hapon nang marhay, asin an mga disipulo niya nagdurulok sa saiya asin nagsabi: “Tagong lugar ini, asin pabanggi na. 36  Isubol mo sinda, tanganing magduman sinda sa mga baryo sa palibot asin magbakal nin makakakan ninda.” 37  Nagsimbag siya sa sainda: “Tawan nindo sinda nin makakakan.” Sa siring sinabi ninda sa saiya: “Gusto mong maghali kami saka magbakal nin tinapay na 200 na denario* an kantidad asin itao iyan sa mga tawo tanganing kakanon ninda?” 38  Sinabi niya sa sainda: “Pira an tinapay nindo diyan? Hilinga daw!” Pagkatapos nindang aramon, sinabi ninda: “Lima, tapos may duwa man na sira.” 39  Asin sinabihan niya an gabos na tawo na grupo-grupong magturukaw sa berdeng duot. 40  Kaya nagturukaw sinda, na may mga grupong 100 katawo asin igwa man nin 50 katawo. 41  Kinua niya ngunyan an limang tinapay saka an duwang sira, asin nagtangad siya sa langit saka namibi.* Dangan binaranga niya an mga tinapay saka itinao iyan sa mga disipulo tanganing ipanao sa mga tawo, asin binaranga niya an duwang sira para sa gabos. 42  Kaya gabos sinda nagkarakan saka nagkabarasog, 43  asin may natipon sindang 12 basket na pano nin mga tada-tada, apuwera pa sa sira. 44  An mga nagkarakan kan tinapay 5,000 na lalaki. 45  Dangan, pinalunad niya tulos sa sakayan an saiyang mga disipulo asin pinainot sinda sa ibong na baybayon pasiring sa Betsaida, mantang siya mismo nagpawalat tanganing isubol an mga tawo. 46  Alagad pagkahali kan mga tawo, nagduman siya sa sarong bukid tanganing mamibi. 47  Kan banggi na, nasa katahawan kan dagat an sakayan, pero siya nagsosolo sa bukid. 48  Kaya kan mahiling niya sinda na nasasakitan sa pagsagwan, huli ta pasabat sa sainda an duros, nagpasiring siya sa sainda kan bandang ikaapat na pagbabantay sa banggi,* na naglalakaw sa ibabaw kan dagat; alagad garo baga lilihisan niya sana sinda. 49  Kan mahiling ninda siya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, inisip ninda: “Totoo daw ining nahihiling mi?” Asin nagkururahaw sinda. 50  Huli ta nahiling siya ninda gabos asin nagkariribok sinda. Pero tulos siyang nagtaram sa sainda asin nagsabi: “Kusugi an buot nindo! Ako ini; dai kamo matakot.” 51  Dangan naglunad siya sa sakayan sa kaibanan ninda, asin nagkulpa an duros. Dahil kaini, grabe nanggad an pagngalas ninda, 52  huli ta dai sinda nakanuod sa ginibong milagro sa mga tinapay; imbes, an saindang mga puso padagos na dai nakakasabot. 53  Kan makabalyo sinda sa dagat, nakaabot sinda sa Genesaret asin idinuong ninda sa harani an sakayan. 54  Alagad insigida pagkababa ninda sa sakayan, namidbidan siya nin mga tawo. 55  Nagdaralagan sinda sa bilog na lugar na iyan asin idtong mga may kamatian dinarara ninda na nasa mga tiheras sa lugar na nabaretaan nindang yaon siya. 56  Asin sain man na lugar, pag minaduman siya sa mga baryo o siyudad o sa mga puwerang lugar, dinadara ninda sa mga saudan an mga may hilang, asin nakikimahirak sinda sa saiya na kun puwede madutan lamang ninda an gayad kan saiyang pang-ibabaw na bado. Asin an gabos na nagduot diyan nagkararahay.

Mga Nota

Sa literal, “makapangyarihan na gibo.”
Sa literal, “tanso.”
O “nin ekstrang bado.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga nakatukaw sa may lamesa.”
O “Juan na Parabawtismo.”
O “mga nakatukaw sa may lamesa.”
O “lulubngan na girumduman.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “nagbendisyon.”
An buot sabihon, mga alas tres nin aga sagkod sa pagsirang kan aldaw, na mga alas sais nin aga.