Marcos 5:1-43

  • Pinalaog ni Jesus sa mga urig an mga demonyo (1-20)

  • Aking babayi ni Jairo; dinutan nin sarong babayi an pang-ibabaw na bado ni Jesus (21-43)

5  Dangan nakaabot sinda sa ibong na tampi kan dagat sa rehiyon kan mga Geraseno.  Asin pagkababa tulos ni Jesus sa sakayan, sarong lalaki na kontrolado nin maraot na espiritu an suminabat sa saiya hali sa sementeryo.*  Pirmi siyang yaon sa may mga lulubngan, asin sagkod kan oras na iyan, dai lamang maski saro an nakakagapos sa saiya tanganing mapugulan siya, dawa pa gumamit nin kadena.  Parati siyang kinakadenahan sa bitis asin kamot, pero pinapatod niya an kadena sa kamot niya saka pigpupurutol an kadena sa bitis niya; asin dai nin siisay man an may kusog tanganing pugulan siya.  Asin aldaw-banggi siyang sigeng kurahaw sa mga lulubngan asin sa kabukidan saka piglulugad niya nin mga gapo an saiyang sadiri.  Alagad kan mahiling niya si Jesus sa huruharayo, nagdalagan siya asin nagluhod sa saiya.  Dangan nagkurahaw siya nin makusog: “Anong tuyo mo, Jesus, Aki kan Kahuruhalangkawing Diyos? Sumumpa ka sa ngaran nin Diyos na dai mo ako papasakitan.”  Huli ta sinasabihan iyan ni Jesus: “Magluwas ka sa tawong iyan, ika na maraot na espiritu.”  Alagad hinapot siya ni Jesus: “Ano an pangaran mo?” Asin nagsimbag siya: “Lehiyon* an pangaran ko, huli ta dakul kami.” 10  Asin sigeng pakimahirak niya ki Jesus na dai pagpahalion sa lugar na idto an mga espiritu. 11  Igwa nin kadakul na urig na nagsasarabsab duman sa bukid. 12  Kaya nakimahirak sa saiya an mga espiritu: “Padumanon mo kami sa mga urig, tanganing lumaog kami sa sainda.” 13  Asin tinugutan niya sinda. Kaya nagruluwas an maraot na mga espiritu dangan nagralaog sa mga urig, asin nagdaralagan an mga ini pasiring sa ampas saka nagkahurulog sa dagat, mga 2,000 gabos, asin nagkaralamos. 14  Alagad an mga nag-aataman kan mga ini nagdurulag asin ipinamareta iyan sa siyudad saka sa mga lugar sa palibot, asin an mga tawo nag-arabot tanganing hilingon an nangyari. 15  Kaya nagduman sinda ki Jesus asin nahiling an lalaking dating sinasaniban kan lehiyon nin mga demonyo. Nakatukaw ini na nakabado na saka tultol na an isip, asin nagkatarakot sinda. 16  Siring man, an mga nakahiling kaiyan nag-istorya sa sainda kun paano ini nangyari sa lalaking dating sinasaniban nin demonyo asin sa mga urig. 17  Kaya pinakiulayan ninda si Jesus na maghali sa saindang rehiyon. 18  Kan minalunad na siya sa sakayan, an lalaking dating sinasaniban nin demonyo nakimahirak na umiba sa saiya. 19  Alagad, dai niya siya pinaiba kundi sinabi niya sa saiya: “Magpuli ka sa mga paryente mo, asin ibareta mo sa sainda an gabos na ginibo ni Jehova* para sa saimo asin an pagkahirak na ipinahiling niya sa saimo.” 20  Naghali an lalaking ini saka ibinalangibog niya sa Decapolis* an gabos na ginibo ni Jesus para sa saiya, asin an gabos na tawo nagngaralas. 21  Pagkatapos na magbalyo giraray si Jesus sa ibong na baybayon lunad nin sakayan, dakulon na tawo an nagkatiripon duman sa saiya, mantang yaon siya sa gilid kan dagat. 22  Nag-abot ngunyan an saro sa mga namamayo sa sinagoga, na an pangaran Jairo, asin kan mahiling siya kaini, nagluhod ini sa may pamitisan niya. 23  Dakul na beses ining nakimahirak sa saiya, na sinasabi: “Grabe an hilang kan aki kong babayi.* Mag-iba ka tabi asin kaputan mo siya tanganing magrahay siya asin mabuhay.” 24  Kaya uminiba si Jesus sa saiya, asin dakulon na tawo an nagsusunod sa saiya asin nagsusurûsô sa saiya. 25  Ngunyan igwa nin babayi na 12 taon nang pigdudugo. 26  Grabe na an tinios niya* sa mga pagbulong na ginibo sa saiya nin dakul na doktor saka naubos na an gabos niyang pagsadiri, pero dai siya nagrarahay, kundi lalo sanang naggrabe. 27  Kan madangog niya an mga bareta manungod ki Jesus, nakipagsusuan siya sa mga tawo parani sa may likod ni Jesus asin dinutan niya an pang-ibabaw na bado kaini, 28  huli ta pigpaparasabi niya: “Pag nadutan ko maski an pang-ibabaw sanang mga bado niya, mararahay ako.” 29  Asin tulos na napundo an pagdugo, asin namati niya sa saiyang hawak* na narahay siya sa grabeng hilang. 30  Narisa tulos ni Jesus na may kapangyarihan na nagluwas sa saiya, asin nag-atubang siya sa mga tawo saka naghapot: “Siisay an nagduot sa pang-ibabaw na mga bado ko?” 31  Alagad an mga disipulo niya nagsabi sa saiya: “Nahihiling mong pigsusurûsô ka kan mga tawo, pero naghahapot ka, ‘Siisay an nagduot sa sako?’” 32  Alagad, nangangalag-kalag siya sa palibot tanganing mahiling kun siisay an guminibo kaini. 33  An babayi, na nakakaaram na narahay siya, natatakot asin nagtatakig na nagdulok asin nagluhod sa atubangan niya saka sinabi sa saiya an bilog na katotoohan. 34  Sinabi niya sa babayi: “Aki ko, pinarahay ka kan saimong pagtubod. Magpuli ka na asin dai ka na mahadit, rahay na an hilang mo.” 35  Miyentras na nagtataram pa siya, may mga nag-abot hali sa harong kan namamayo sa sinagoga asin nagsabi: “Gadan na po an aki mo! Taano ta aabalahon mo pa an Paratukdo?” 36  Alagad nadangog ni Jesus an itinaram ninda asin sinabi niya sa namamayo sa sinagoga: “Dai ka matakot, magtubod ka sana.” 37  Asin dai niya tinugutan an siisay man na magsunod sa saiya apuwera ki Pedro asin ki Santiago saka sa tugang kaini na si Juan. 38  Kaya nagduman sinda sa harong kan namamayo sa sinagoga, asin nahiling niya an pagkariribok asin an mga naghihiribi saka nagtatarangis nin makusog. 39  Pagkalaog niya, sinabi niya sa sainda: “Taano ta naghihiribi kamo asin nagkakariribok? An aki dai man nagadan kundi nagtuturog.” 40  Huli kaini mapagtuya ninda siyang pigngirisihan. Alagad pagkatapos niyang paluwason sinda gabos, iiniba niya an ama asin ina kan aki saka an kairiba niya, dangan nagduman siya sa namumugtakan kan aki. 41  Dangan kinaputan niya an kamot kan aki asin sinabi sa saiya: “Talitha cumi,” na nangangahulugan: “Daragita, sinasabi ko sa saimo, magbangon ka!” 42  Asin tulos na nagbuhat an daragita asin nagpuon na maglakaw. (Dose anyos siya.) Asin kan mahiling ninda iyan, haros mawara sinda sa saindang sadiri sa sobrang kaugmahan. 43  Alagad pauruutro* niya sindang tinugon na dai ini ipaisi sa kiisay man, asin sinabi niya na tawan an daragita nin makakakan.

Mga Nota

O “mga lulubngan na girumduman.”
Hilingon an nota sa Mateo 26:53.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sa Rehiyon nin Sampulong Siyudad.”
O “Magagadan na an aki kong babayi.”
O “Grabe nang kulog an inagihan niya.”
O “lawas.”
O “istrikto.”