Marcos 4:1-41

  • MGA ILUSTRASYON MAPADAPIT SA KAHADIAN (1-34)

    • An parasabwag (1-9)

    • Kun taano ta naggagamit si Jesus nin mga ilustrasyon (10-12)

    • Ipinaliwanag an ilustrasyon mapadapit sa parasabwag (13-20)

    • An lampara dai tinatakluban nin basket (21-23)

    • An ipinansusukol nindo (24, 25)

    • An parasabwag na minaturog pag banggi (26-29)

    • An pisog nin mustasa (30-32)

    • Paggamit nin mga ilustrasyon (33, 34)

  • Pinakalma ni Jesus an sarong subasko (35-41)

4  Sa giraray, nagpuon siyang magtukdo sa may gilid kan dagat, asin sarong dakulaon na grupo nin mga tawo an nagkatiripon harani sa saiya. Kaya naglunad siya sa sarong sakayan saka nagtukaw diyan na huruharayo sa baybayon, alagad an gabos na tawo yaon sa harani kan dagat, sa may baybayon.  Asin nagpuon siyang magtukdo sa sainda nin dakul na bagay paagi sa mga ilustrasyon, asin mantang nagtutukdo siya, sinabi niya sa sainda:  “Magdangog kamo! An parasabwag nagluwas tanganing magsabwag.  Mantang nagsasabwag siya, an nagkapirang banhi napaduman sa gilid kan dalan, asin nag-arabot an mga gamgam* saka tinuruka iyan.  An iba napaduman sa magapong lugar kun sain hababaw an daga, asin tulos na nagturubo an mga iyan huli ta bakong hararom an daga.  Alagad kan magsirang an aldaw, nagkabaralad an mga iyan, asin nagkaruluyos iyan huli ta daing gamot.  An ibang banhi napaduman sa may matunok na mga tanom, asin an mga tanom na ini nagdarakula saka pinuot an mga banhing nagturubo, asin dai iyan namunga.  Pero an iba napaduman sa marahay na daga, asin sa pagtubo saka pagdakula kaiyan, an mga iyan nagpuon na mamunga, asin may banhi na namunga nin 30, may 60, asin may 100.”  Dangan idinagdag niya: “An may talinga magdangog.” 10  Ngunyan kan solo na sana siya, an mga nawalat kaiba kan Dose nagdurulok asin nagpuon na maghapot sa saiya manungod sa mga ilustrasyon. 11  Sinabi niya sa sainda: “Sa saindo ihinayag an sagradong hilom* kan Kahadian nin Diyos, alagad para sa iba pa, an gabos na bagay ipinapaagi sa mga ilustrasyon, 12  tanganing maski maghiling sinda, dai nanggad sinda makakamaan, asin maski magdangog sinda, dai nanggad ninda iyan masasabutan; dai man sinda nuarin man magbabakli ni papatawadon.” 13  Dugang pa, sinabi niya sa sainda: “Dai nindo aram an ilustrasyon na ini, kaya paano nindo masasabutan an gabos na iba pang ilustrasyon? 14  “An parasabwag nagsasabwag kan tataramon. 15  Idtong banhi na napaduman sa gilid kan dalan iyo an tataramon na nakasabwag sa mga tawo; alagad insigida pagkadangog ninda kaiyan, minaabot si Satanas asin kinukua an tataramon na naisabwag sa sainda. 16  Siring man, idtong mga nakasabwag sa magapong lugar iyo an mga magaya-gayang minaako tulos kan tataramon pagkadangog ninda kaiyan. 17  Pero dai sinda nin gamot, alagad nagpapadagos sinda nin halipot na panahon; dangan insigida pag-abot nin kasakitan o pagpersegir huli kan tataramon, nawawaran sinda nin pagtubod. 18  Igwa pang iba na nakasabwag sa may matunok na mga tanom. An mga ini an nakakadangog kan tataramon, 19  alagad an mga kahaditan kan sistemang ini nin mga bagay* saka an mapandayang kapangyarihan nin kayamanan asin an pagmawot sa gabos na iba pang bagay nakakalaog sa puso saka minapuot kan tataramon, asin dai iyan nagigin mabunga. 20  Ultimo, an mga nakasabwag sa marahay na daga iyo an mga nagdadangog kan tataramon saka maugmang nag-aako kaiyan asin namumunga—may banhi na 30 an bunga, may 60, asin may 100.” 21  Sinabi man niya sa sainda: “Bakong an lampara dai tinatakluban nin basket* asin bakong dai man iyan ibinubugtak sa irarom nin higdaan? Bako daw na ibinubugtak iyan sa patungan nin lampara? 22  Huli ta mayong nakatagong bagay na dai mabubuyagyag; mayong isinesekretong bagay na dai mahahayag. 23  An siisay man na may talinga magdangog.” 24  Sinabi pa niya sa sainda: “Tawan nindo nin atensiyon an saindong nadadangog. An pansukol na ipinansusukol nindo iyo an ipansusukol sa saindo, iyo, mas dakul pa an idadagdag sa saindo. 25  Huli ta sa siisay man na igwa, dakul pa an itatao sa saiya, alagad sa siisay man na mayo, maski an yaon sa saiya kukuanon sa saiya.” 26  Kaya nagsabi pa siya: “An Kahadian nin Diyos nakakaagid nanggad sa pagsabwag nin sarong tawo nin banhi sa daga. 27  Minaturog siya pag banggi saka minabangon pag aldaw, asin an banhi minatubo saka minalangkaw—kun paano, dai niya aram. 28  An daga mismo luway-luway na nagtatao nin bunga, inot nguna an pagtambo, minasunod an pagluwas kan uhoy, ultimo iyo an pagkaigwa kan birilog na tipasi sa uhoy. 29  Alagad pag hinog na an mga tipasi, ginagapas niya tulos iyan gamit an asyab, huli ta panahon na nin pag-ani.” 30  Asin nagsabi pa siya: “Sa ano niyato ikakakumparar an Kahadian nin Diyos, o paagi sa anong ilustrasyon ikakapaliwanag niyato iyan? 31  Nakakaagid iyan sa sarong pisog nin mustasa, na kan iyan itanom iyo an pinakasadit sa gabos na banhi sa daga. 32  Pero pag naitanom na iyan, minatalubo iyan saka nagigin mas dakula kisa sa gabos na iba pang tanom na piggugulay asin nagkakaigwa iyan nin darakulang sanga, kaya sa lindong kaiyan minaistar an mga gamgam sa kalangitan.” 33  Paagi sa dakul na ilustrasyon na arog kaiyan, ipinahayag niya sa sainda an tataramon nin Diyos, sigun sa kakayahan nindang makasabot. 34  Sa katunayan, dai siya sa sainda nakikipag-ulay na mayo nin ilustrasyon, alagad ipinapaliwanag niya sa saiyang mga disipulo an gabos na bagay pag sinda-sinda sana. 35  Asin kan aldaw na iyan, kan banggi na, sinabi niya sa sainda: “Magbalyo kita sa ibong na baybayon.” 36  Kaya pagkatapos na maisubol ninda an mga tawo, iiniba ninda si Jesus sa sakayan, asin may iba pang mga sakayan na suminabay sa paglayag. 37  Dangan nagkaigwa nin grabe kakusog na alipuros, asin an mga alon daing pundo sa pagsalpok sa sakayan, kaya haros mapano na iyan nin tubig. 38  Alagad yaon siya sa hurihan na parte kan sakayan, na nagtuturog na may ulunan. Kaya pinukaw ninda siya asin sinabi sa saiya: “Paratukdo, magagadan na kami, dai ka lamang nin pakilabot?” 39  Sa siring nagbuhat siya saka sinaway an duros asin sinabi sa dagat: “Pundo! Magtuninong ka!” Dangan kuminulpa an duros, asin biyong kuminalma an palibot. 40  Kaya sinabi niya sa sainda: “Ano ta takuton kamo?* Dai pa nanggad kamo nin pagtubod?” 41  Alagad nakamati sinda nin grabeng takot, asin nagsarabi sa lambang saro: “Siisay man nanggad ini? Maski an duros asin an dagat nagsusunod sa saiya.”

Mga Nota

O “bayong.”
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
O “kan panahon na ini.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “basket na takadan.”
O “maluyahon an buot nindo?”