Marcos 3:1-35

  • Pinaumayan an sarong tawo na paralisado an kamot (1-6)

  • Dakulon na tawo sa may baybayon (7-12)

  • An 12 apostol (13-19)

  • Paglanghad sa banal na espiritu (20-30)

  • Ina asin mga tugang ni Jesus (31-35)

3  Sa giraray, naglaog siya sa sinagoga, asin yaon duman an sarong tawong paralisado an sarong kamot.  Kaya inaabangan ninda siya kun baga papaumayan niya an tawong iyan sa aldaw nin Sabbath, tanganing ikaakusar siya.  Sinabi niya sa tawong paralisado an kamot: “Tumindog ka asin magpasiring ka sa tahaw.”  Sunod, sinabi niya sa sainda: “Pag Sabbath, suno daw sa Katugunan na gumibo nin marahay o gumibo nin maraot, na magligtas nin buhay* o gumadan?” Alagad dai sinda naggirong.  Anggot niyang hiniling sinda na nasa palibot niya, mala ta grabe an kamunduan niya dahil sa katagasan kan saindang mga puso. Dangan sinabi niya sa tawong paralisado an kamot: “Unata an kamot mo.” Inunat niya iyan, asin narahay an saiyang kamot.  Dahil diyan, an mga Fariseo nagruluwas asin tulos na nakipagkumplutan sa mga suportador kan partido ni Herodes laban ki Jesus, tanganing gadanon siya.  Alagad naghali si Jesus pasiring sa dagat kaiba an mga disipulo niya, asin dakulon na tawo hali sa Galilea saka sa Judea an nagsurunod sa saiya.  Pati na hali sa Jerusalem asin hali sa Idumea saka hali sa ibong kan Jordan asin hali sa palibot nin Tiro saka Sidon, dakulon na tawo an nagduruman sa saiya kan madangog ninda an manungod sa dakul na bagay na ginigibo niya.  Asin sinabi niya sa saiyang mga disipulo na mag-andam nin sadit na sakayan na magagamit niya tanganing dai siya pagsûsûon kan mga tawo. 10  Dakul na an pinaumayan niya, kaya an gabos na may grabeng mga hilang nagsusurusuan sa palibot niya tanganing madutan siya. 11  Maski an maraot na mga espiritu, pag nahihiling ninda siya, minasurubsob sa atubangan niya asin minakurahaw saka minasabi: “Ika an Aki nin Diyos.” 12  Alagad dakul na beses niya sindang istriktong pinagbutan na dai ihayag kun siisay siya. 13  Nagtukad siya sa bukid asin inagda an nagkapira sa mga disipulo niya, asin nagsurunod sinda sa saiya. 14  Dangan nagbilog* siya nin sarong grupo nin 12 katawo, na inapod man niya na mga apostol. Sinda an magigin mga kaiba-iba niya saka an isusugo niya tanganing maghulit 15  asin tatawan niya nin awtoridad na magpalayas nin mga demonyo. 16  Asin an mga kabilang sa grupo nin 12 katawo na binilog* niya iyo si Simon, na nginaranan man niyang Pedro, 17  an magtugang na si Santiago asin Juan na mga aki ni Zebedeo (nginaranan man niya an mga ini na Boanerges, na nangangahulugan “Mga Aki nin Daguldol”), 18  si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo,* 19  asin si Judas Iscariote, na kan huri nagtraydor sa saiya. Dangan naglaog siya sa sarong harong, 20  asin nagkatiripon giraray an mga tawo, mala ta maski an magkakan dai na ninda magibo. 21  Alagad kan madangog kan mga paryente niya an manungod diyan, nagduruman sinda tanganing kuanon siya, huli ta sinasabi ninda: “Nararaot na an isip niya.” 22  Siring man, an mga eskriba na nag-arabot hali sa Jerusalem nagsasarabi: “Si Beelzebub* an nasa likod niya, asin napapalayas niya an mga demonyo paagi sa tagapamahala kan mga demonyo.” 23  Kaya pagkatapos niyang paranihon sinda sa saiya, nagtaram siya sa sainda na naggagamit nin mga ilustrasyon:* “Paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? 24  Pag an sarong kahadian nababanga, an kahadian na iyan dai makakatindog; 25  asin pag an sarong harong nababanga, an harong na iyan dai makakatindog. 26  Siring man, pag kinalaban ni Satanas an sadiri niya asin nababanga na siya, dai siya makakatindog kundi iyan na an katapusan niya. 27  Sa katunayan, dai nin siisay man na minalaog sa harong nin sarong makusog na tawo an makakahabon* kan mga pagsadiri kaini kun dai niya nguna gapuson an makusog na tawo. Saka sana niya masasamsaman an saiyang harong. 28  Sinisigurado ko sa saindo na papatawadon sa gabos na bagay an mga tawo, dawa ano pang mga kasalan an ginibo ninda asin dawa ano pang paglanghad* an itinaram ninda. 29  Alagad an siisay man na maglanghad sa banal na espiritu dai nuarin man nin kapatawadan kundi an saiyang kasalan nagdadanay sagkod lamang.” 30  Itinaram niya ini huli ta sinasabi ninda: “Igwa siya nin maraot na espiritu.” 31  Nag-abot ngunyan an saiyang ina asin an saiyang mga tugang na lalaki, asin mantang nakatindog sinda sa luwas, may isinugo sinda na maglaog tanganing apudon siya. 32  Dangan an mga tawo na nakatukaw sa palibot niya nagsabi sa saiya: “Yaon sa luwas an saimong ina asin mga tugang, ipinapaapod ka.” 33  Pero sinimbag niya sinda: “Siisay an sakuyang ina asin an sakuyang mga tugang?” 34  Dangan hiniling niya an mga nakatukaw sa saiyang palibot asin sinabi niya: “Sinda an sakuyang ina asin mga tugang! 35  An siisay man na naggigibo kan kabutan nin Diyos, ini an sakuyang tugang na lalaki asin tugang na babayi asin ina.”

Mga Nota

O “kalag.”
O “nagnombra.”
O “ninombrahan.”
O “na maigot.”
Sarong apod ki Satanas.
O “parabola.”
O “makakahabas.”
Hilingon sa Glosaryo.