Marcos 2:1-28

  • Pinaumayan ni Jesus an sarong paralitiko (1-12)

  • Inapod ni Jesus si Levi (13-17)

  • Hapot manungod sa pag-ayuno (18-22)

  • Si Jesus, ‘Kagurangnan kan Sabbath’ (23-28)

2  Minsan siring, pakalihis nin nagkapirang aldaw nagduman giraray siya sa Capernaum, asin naglakop an bareta na yaon siya sa harong.  Dakulon an nagkatiripon mala ta mayo na nin mapupuwestuhan maski sa may pintuan, asin nagpuon siyang magpahayag sa sainda kan tataramon nin Diyos.  Asin dinara ninda sa saiya an sarong paralitiko na pigbuburuligan nin apat katawo.  Alagad dai ninda siya mairani ki Jesus huli ta dakul an tawo, kaya binaklas ninda an atop sa may tungod ni Jesus, asin itinunton ninda sa labot* an tiheras* na nahihigdaan kan paralitiko.  Kan mahiling ni Jesus an saindang pagtubod, sinabi niya sa paralitiko: “Aki ko, pinatawad na an mga kasalan mo.”  Kan oras na iyan, may nagkapirang eskriba na nakatukaw duman, asin sa saindang puso siring kaini an saindang pangangatanusan:  “Taano ta arog kaini magtaram an tawong ini? Naglalanghad* siya. Siisay an makakapagpatawad nin mga kasalan apuwera sa Diyos?”  Alagad narisa tulos ni Jesus an saindang sabuot, kaya sinabi niya sa sainda: “Taano ta may arog kaiyan na mga pangangatanusan sa saindong mga puso?  Arin an mas pasil, an magsabi sa paralitiko, ‘Pinatawad na an mga kasalan mo,’ o an magsabing, ‘Buhat, alsaha an tiheras mo asin lakaw’? 10  Alagad tanganing maaraman nindo na an Aki nin tawo may awtoridad na magpatawad nin mga kasalan digdi sa daga . . .” Dangan sinabi niya sa paralitiko: 11  “Sinasabi ko sa saimo, Magbuhat ka, alsaha an tiheras mo asin magpuli ka na sa harong mo.” 12  Kaya nagbuhat siya asin inalsa tulos an saiyang tiheras saka luminakaw paluwas sa may atubangan ninda gabos. Kaya napangalas sinda gabos, asin pinamuraway ninda an Diyos, na sinasabi: “Dai pa kami kasuarin man nakahiling nin arog kaini.” 13  Sa giraray, nagluwas siya sa may baybayon kan dagat, asin an gabos na tawo daing pundo sa pagduman sa saiya, asin nagpuon siyang magtukdo sa sainda. 14  Mantang nag-aagi siya, nahiling niya an aki ni Alfeo na si Levi na nakatukaw sa opisinang pigbabayadan nin buhis, asin sinabi niya sa saiya: “Madya, magin parasunod taka.” Kaya nagtindog ini asin nagsunod sa saiya. 15  Paghaloy-haloy, nagkakan* si Jesus sa harong ni Levi, asin dakul na parasingil nin buhis saka parakasala an nagkarakan* kaiba ni Jesus asin kan mga disipulo niya, huli ta dakul sa sainda an nagin parasunod niya. 16  Alagad kan mahiling kan mga eskribang Fariseo na nagkakakan siya kaiba kan mga parakasala asin mga parasingil nin buhis, sinabi ninda sa saiyang mga disipulo: “Nagkakakan siya kaiba nin mga parasingil nin buhis asin mga parakasala?” 17  Kan madangog ini ni Jesus, sinabi niya sa sainda: “An mga makusog dai nangangaipo nin doktor, pero an mga may hilang iyo. Nagdatong ako tanganing apudon, bako an mga tawong matanos, kundi an mga parakasala.” 18  Kinatudan na kan mga disipulo ni Juan asin kan mga Fariseo* an pag-ayuno. Kaya nagdurulok sinda asin nagsabi sa saiya: “Taano ta nag-aayuno an mga disipulo ni Juan saka an mga disipulo kan mga Fariseo, pero an mga disipulo mo dai?” 19  Kaya sinabi ni Jesus sa sainda: “Mantang an nobyo kaiba kan mga amigo kaini, mayo sindang dahilan na mag-ayuno, bako daw? Sagkod na kaiba ninda an nobyo, dai sinda puwedeng mag-ayuno. 20  Pero maabot an panahon na kukuanon sa sainda an nobyo, dangan mag-aayuno sinda sa aldaw na iyan. 21  Dai nin siisay man an minagamit nin bagong telang* pantapal* tanganing itahi sa lumang pang-ibabaw na bado. Kun gigibuhon niya iyan, bubutungon kan bagong tela an luma, asin magigin mas grabe an gisi. 22  Siring man, dai nin siisay man an minabugtak nin bagong arak sa lumang mga lalagan na anit. Kun gigibuhon niya iyan, mabubusi kan arak an mga lalagan, asin an arak saka an mga lalagan parehong masasayang. Imbes, an bagong arak ibinubugtak sa bagong mga lalagan na anit.” 23  Ngunyan mantang nag-aagi siya sa kaumahan nin trigo sa aldaw nin Sabbath, an mga disipulo niya nagpuon na magrapgos nin trigo miyentras na naglalakaw sinda. 24  Kaya an mga Fariseo nagsabi sa saiya: “Hilinga baya! Taano ta ginigibo ninda an bakong suno sa Katugunan pag Sabbath?” 25  Alagad sinabi niya sa sainda: “Ano dai lamang nindo nabasa an ginibo ni David kan mangaipo siya asin kan magutom siya saka an mga lalaking kairiba niya? 26  Sa salaysay manungod ki Abiatar na panginot na saserdote, bakong naglaog siya sa harong nin Diyos asin nagkakan kan mga tinapay na pandulot, na bakong suno sa Katugunan na kakanon nin siisay man apuwera sa mga saserdote, asin tinawan man niya an mga lalaking kairiba niya?” 27  Dangan sinabi niya sa sainda: “An Sabbath ginibo para sa tawo, bako an tawo para sa Sabbath. 28  Kaya an Aki nin tawo Kagurangnan pati kan Sabbath.”

Mga Nota

O “luhô.”
Sa Ingles, stretcher.
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
O “nagtukaw sa may lamesa.”
O “nagturukaw sa may lamesa.”
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, telang dai pa naibabad sa tubig asin dai pa nagkunkon.
O “pantagubhang.”