Marcos 16:1-8

  • Binuhay liwat si Jesus (1-8)

16  Kaya pakalihis kan Sabbath, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, asin si Salome nagbakal nin mahamot na mga sangkap* huli ta gusto nindang magpasiring duman saka ilahid an mga ini sa hawak niya.  Asin amay na marhay kaidtong inot na aldaw kan semana pagkasirang kan aldaw, nagduruman sinda sa lulubngan.*  Nag-uurulay-ulay sinda, na sinasabi: “Siisay an mapaligid para sa sato kan gapo hali sa entrada kan lulubngan?”  Alagad paghiling ninda, narisa ninda na napaligid na an gapo, maski ngani dakulaon iyan.  Kan maglaog sinda sa lulubngan, nahiling ninda an sarong hoben na lalaki na nakatukaw sa parteng tuo, na nakasulot nin halabang badong puti, asin namungnan sinda.  Sinabi niya sa sainda: “Dai kamo mabigla. Hinahanap nindo si Jesus na Nazareno na pinadusahan nin kagadanan sa harigi. Ibinangon siya. Mayo siya digdi. Hilinga, digdi ninda siya ibinugtak.  Alagad magduman kamo, sabihon nindo sa mga disipulo niya asin ki Pedro, ‘Nag-inot na siya pasiring sa Galilea. Mahihiling nindo siya duman, arog kan sinabi niya sa saindo.’”  Kaya pagluwas ninda, nagdulag sinda hali sa lulubngan, na nagtatakig asin dai maipaliwanag an namamatian. Asin mayo sindang sinabi sa kiisay man, dahil natatakot sinda.*

Mga Nota

Nanunungod ini sa mga pulbos o dahon-dahon asin lana na ilinalaag sa bangkay bilang pag-andam sa paglubong kaini.
O “lulubngan na girumduman.”
Sigun sa masasarigan na mga inot na manuskrito kan Bibliya, an Ebanghelyo ni Marcos nagtatapos sa mga tataramon na yaon sa bersikulo 8.