Marcos 15:1-47

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (1-15)

  • Tinuya-tuya sa publiko (16-20)

  • Ipinako sa sarong harigi sa Golgota (21-32)

  • An pagkagadan ni Jesus (33-41)

  • Paglubong ki Jesus (42-47)

15  Kan maagahon na, an mga panginot na saserdote kaiba an kamagurangan asin an mga eskriba, sa katunayan, an bilog na Sanhedrin, insigidang nagkaigwa nin kumperensiya, asin ginapos ninda si Jesus saka dinara ninda siya asin itinao ki Pilato.  Kaya hinapot siya ni Pilato: “Ika an Hadi kan mga Judio?” Bilang simbag sinabi niya: “Ika na mismo an nagsabi.”  Alagad dakul na bagay an pig-aakusar sa saiya kan mga panginot na saserdote.  Hinapot giraray siya ni Pilato, na nagsasabi: “Dai ka lamang nin isisimbag? Hilinga kun gurano kadakul kan pig-aakusar ninda laban sa saimo.”  Alagad dai na nagsimbag si Jesus, kaya nagngalas si Pilato.  Pag kapiyestahan nin paskuwa, kinatudan niyang palibrehon an sarong preso na hinahagad kan mga tawo.  Kan panahon na iyan, an lalaking si Barabbas nakapreso kaiba kan mga rebelde sa gobyerno, na sa pagrebelde ninda nanggadan sinda.  Kaya nagrani an mga tawo asin pinunan nindang hagadon ki Pilato an kinatudan kaining gibuhon para sa sainda.  Nagsimbag siya sa sainda, na sinasabi: “Gusto nindong palibrehon ko an Hadi kan mga Judio?” 10  Aram kaya ni Pilato na dahil sa pagkauri kaya itinao siya sa saiya kan mga panginot na saserdote. 11  Alagad sinutsutan kan mga panginot na saserdote an mga tawo na hagadon sa saiya na si Barabbas na sana an palibrehon. 12  Sa giraray, bilang simbag sinabi ni Pilato sa sainda: “Ano ngunyan an gigibuhon ko sa saro na inaapod nindo na Hadi kan mga Judio?” 13  Nagkurahaw giraray sinda: “Ibitay siya sa harigi!”* 14  Alagad sinabi ni Pilato sa sainda: “Taano? Anong maraot na bagay an ginibo niya?” Pero lalo pa sindang nagkurahaw: “Ibitay siya sa harigi!”* 15  Sa siring, huling gusto ni Pilato na mapauyunan an mga tawo, pinalibre niya si Barabbas; asin pagkatapos na ipalatigo si Jesus, itinao niya ini tanganing padusahan nin kagadanan sa harigi. 16  Dinara siya ngunyan kan mga suldados duman sa patyo, na nasa laog kan residensiya kan gobernador, asin tiniripon ninda an bilog na tropa nin mga suldados. 17  Asin sinulutan ninda siya nin badong purpura* saka nagsalapid sinda nin korona na gibo sa matunok na mga tanom asin isinulot iyan sa saiya; 18  asin nagpuon sindang magsabi sa saiya: “Pag-umawon, ika na Hadi kan mga Judio!” 19  Siring man, pinupukpok ninda siya nin tambo* sa payo asin linulutaban siya, asin nagluhod sinda saka nagduko sa saiya. 20  Kan huri, pagkatapos ninda siyang tuya-tuyaon, hinali ninda sa saiya an badong purpura asin isinulot sa saiya an pang-ibabaw na mga bado niya. Asin dinara ninda siya sa luwas tanganing ipako siya sa harigi. 21  Siring man, pinuwersa ninda an sarong nag-aagi hali sa baryo, si Simon na taga Cirene, na pasanon an hariging pasakitan* ni Jesus. Si Simon iyo an ama ni Alejandro asin Rufo. 22  Kaya dinara ninda siya sa lugar na inaapod na Golgota, na an buot sabihon, “Lugar nin Bungo.” 23  Duman pinurbaran nindang tawan siya nin arak na may drogang mira,* alagad dai niya ininom iyan. 24  Asin ipinako ninda siya sa harigi saka pinagparte-parte ninda an saiyang pang-ibabaw na mga bado. Pinaagi ninda ini sa burunutan tanganing maaraman kun arin an mapapaduman sa kada saro. 25  Ikatulong oras* na kaidto kan ipako ninda siya sa harigi. 26  Asin isinurat an akusasyon na ini laban sa saiya: “An Hadi kan mga Judio.” 27  Apuwera diyan, duwang tulisan an ibinitay sa mga harigi sa kataid niya, saro sa tuo niya asin saro sa wala. 28  *—— 29  Asin an mga nag-aaragi nagtataram sa saiya na may pang-iinsulto, na nagpipiriling-piling asin nagsasarabi: “Ah! Ika na magaba kan templo asin matindog kaiyan sa laog nin tulong aldaw, 30  iligtas mo an sadiri mo paagi sa pagbaba diyan sa hariging pasakitan.”* 31  Kapareho man kaiyan, an mga panginot na saserdote kaiba an mga eskriba nagtutuya-tuya sa saiya, na sinasabi: “An iba ilinigtas niya; an sadiri niya dai niya kayang iligtas! 32  Bumaba ngunyan sa hariging pasakitan* an Cristo, an Hadi nin Israel, tanganing mahiling ta asin magturubod kita.” Pati an mga nasa harigi sa kataid niya tinutuya-tuya siya. 33  Kan ikaanom na oras* na, nagdiklom sa bilog na daga sagkod sa ikasiyam na oras.* 34  Asin kan ikasiyam na oras, nagkurahaw nin makusog si Jesus: “Eli, Eli, lama sabachthani?” na nangangahulugan, “Diyos ko, Diyos ko, ta’daw ta pinabayaan mo ako?” 35  Asin kan madangog iyan kan nagkapira sa mga nakatindog sa harani, nagpuon sindang magsabi: “Hilinga! Inaapod niya si Elias.” 36  Dangan may saro na nagdalagan, nagbuntog nin espongha sa maalsom na arak, ilinaag iyan sa sarong tambo, asin itinao iyan sa saiya tanganing inumon, na sinasabi: “Pabayai siya! Hilingon ta kun baga mag-abot si Elias tanganing ibaba siya.” 37  Alagad nagkurahaw nin makusog si Jesus dangan nautsan. 38  Asin an kurtina kan santuwaryo nabanga puon sa itaas sagkod sa ibaba. 39  Ngunyan, sarong opisyal nin hukbo an nakatindog duman asin nahihiling niya si Jesus. Kan mahiling niya na nautsan ini sa arog kaining kamugtakan, sinabi niya: “Siguradong an tawong ini an Aki nin Diyos.” 40  Igwa man nin mga babayi na nagmamasid sa huruharayo, na sa sainda kabilang si Maria Magdalena saka si Maria na ina ni Santiago na Mas Hoben* asin ni Joses, saka si Salome, 41  na nag-iiba sa saiya asin nagtatabang sa saiya kan yaon siya sa Galilea. Yaon man an dakul na iba pang babayi na nag-iriba sa saiya pasiring sa Jerusalem. 42  Ngunyan huling hapon nang marhay, asin huling Pag-andam* kaidto, an buot sabihon, an aldaw bago an Sabbath, 43  nag-abot si Jose na taga Arimatea, sarong iginagalang na miyembro kan Konseho,* na siya man mismo naghahalat kan Kahadian nin Diyos. Nagkusog-buot siyang magduman ki Pilato asin hinagad niya an hawak ni Jesus. 44  Alagad gustong maaraman ni Pilato kun baga gadan na si Jesus, kaya inapod niya an opisyal nin hukbo asin hinapot ini. 45  Kan masiyerto niyang gadan na si Jesus, itinao niya an hawak ki Jose. 46  Pagkabakal niya nin marahay na klaseng telang lino asin pagkababa niya kan hawak ni Jesus, pinatos niya siya kan telang lino asin ilinaag siya sa lulubngan* na tinuki sa gapo; dangan pinaligid niya an sarong gapo pasiring sa entrada kan lulubngan. 47  Alagad si Maria Magdalena asin si Maria na ina ni Joses padagos na naghihiling sa lugar na pinagbugtakan sa saiya.

Mga Nota

O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
Sa Ingles, purple.
O “gaho.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga alas nuwebe nin aga.
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
O “Mas Sadit.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “Sanhedrin.”
O “lulubngan na girumduman.”