Marcos 14:1-72

  • Nagplano an mga saserdote na gadanon si Jesus (1, 2)

  • Ibinubo ki Jesus an pahamot na lana (3-9)

  • Trinaydor ni Judas si Jesus (10, 11)

  • An huring Paskuwa (12-21)

  • Inestablisar an selebrasyon kan Pamanggihan kan Kagurangnan (22-26)

  • Ihinula an pagnigar ni Pedro (27-31)

  • Namibi si Jesus sa Getsemane (32-42)

  • Inarestar si Jesus (43-52)

  • Pagbista sa atubangan kan Sanhedrin (53-65)

  • Nagnigar si Pedro na midbid niya si Jesus (66-72)

14  Duwang aldaw na sana, iseselebrar na an Paskuwa* asin an Kapiyestahan kan Tinapay na Daing Lebadura. Asin an mga panginot na saserdote saka an mga eskriba naghahanap nin tusong paagi na dakupon* siya tanganing gadanon;  huling sinasabi ninda: “Bako sa kapiyestahan; tibaad magkariribok an mga tawo.”  Asin miyentras na siya nasa Betania asin nagkakakan* sa harong ni Simon na dating may leproso, nag-abot an sarong babayi na igwang darang lalagan na alabastro na may laog na pahamot na lana, purong nardo,* mamahalon na marhay. An lalagan na alabastro pinasâ kan babayi tanganing maabrihan asin ibinubo niya iyan sa payo ni Jesus.  Huli kaini an nagkapira anggot na nagsarabi sa lambang saro: “Ano ta sinayang sana an pahamot na lanang ini?  Puwede baga kutanang ipabakal an pahamot na lanang ini nin labing 300 na denario* asin itao sa mga pobre an kuwarta!” Asin nauyam sindang gayo sa saiya.*  Alagad sinabi ni Jesus: “Pabayaan nindo siya. Taano ta arog kamo kaiyan sa saiya? Naggibo siya nin marahay sa sako.  Huli ta an mga pobre pirmi nindong kaibanan, asin puwede kamong gumibo nin marahay sa sainda nuarin man nindo gusto, pero ako dai nindo pirming makakaibanan.  Ginibo niya an saiyang makakaya; patiinot niyang ibinubo sa hawak ko an pahamot na lana bilang pag-andam sa lubong.  Sinisigurado ko sa saindo, sain man sa bilog na kinaban ihulit an maugmang bareta, an ginibo kan babaying ini isasaysay man bilang pagrumdom sa saiya.” 10  Asin si Judas Iscariote, na saro sa Dose, nagduman sa mga panginot na saserdote tanganing trayduron siya para madakop ninda.* 11  Kan madangog ninda iyan, ugmahon sinda asin nanuga na tatawan ninda siya nin kuwartang pirak. Kaya nagpuon siyang maghanap nin pagkakataon na trayduron siya. 12  Kan inot na aldaw kan Tinapay na Daing Lebadura, an aldaw na pinagkatudan nang idulot an hayop na pang-atang sa Paskuwa, sinabi sa saiya kan mga disipulo niya: “Sain mo gustong magduman kami asin mag-andam tanganing magkakan kan pamanggihan kan Paskuwa?” 13  Kaya isinugo niya an duwa sa saiyang mga disipulo asin sinabi sa sainda: “Magpasiring kamo sa siyudad, asin sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sundan nindo siya, 14  asin sain man siya maglaog, sabihon nindo sa kagharong, ‘An Paratukdo nagsabi: “Sain an kuwarto para sa bisita na puwede akong magkakan kan pamanggihan kan Paskuwa kaiba an mga disipulo ko?”’ 15  Asin ipapahiling niya sa saindo an sarong dakulang kuwarto sa itaas, may mga gamit na asin preparado na. Duman nindo iyan andamon para sa sato.” 16  Kaya naghali an mga disipulo, asin naglaog sinda sa siyudad saka nanumpungan ninda iyan siring sa sinabi niya sa sainda, asin nag-andam sinda para sa Paskuwa. 17  Kan banggi na, nag-abot siya kaibanan an Dose. 18  Asin mantang nakatukaw sinda sa may lamesa asin nagkakarakan, sinabi ni Jesus: “Sinisigurado ko sa saindo, an saro sa saindo na kaiba kong nagkakakan matraydor sa sako.” 19  Namundo sindang gayo asin saro-sarong nagsabi sa saiya: “Bako ako iyan, bako?” 20  Sinabi niya sa sainda: “Kabilang siya sa Dose, an saro na kasabay kong nagsasawsaw sa mangko. 21  Huli ta babayaan kamo gabos kan Aki nin tawo, siring kan nasusurat manungod sa saiya, alagad hirak man kan tawong iyan na matraydor sa Aki nin tawo! Mas marahay pa sa tawong iyan na dai siya namundag.” 22  Mantang nagpapadagos sinda sa pagkakan, nagkua siya nin tinapay, namibi, binaraak niya iyan asin itinao sa sainda, na sinasabi: “Magkua kamo; nangangahulugan ini kan sakuyang hawak.” 23  Asin nagkua siya nin kopa, nagpasalamat sa Diyos saka itinao iyan sa sainda, asin nag-inom sinda gabos diyan. 24  Asin sinabi niya sa sainda: “Ini nangangahulugan kan sakuyang ‘dugo kan tipan,’ na papabuluson para sa dakul. 25  Sinisigurado ko sa saindo, dai na nanggad ako mainom nin inumon na hali sa ubas sagkod na umabot an aldaw na mainom ako nin bagong arak sa Kahadian nin Diyos.” 26  Dangan, pagkatapos nindang mag-awit nin mga pag-umaw,* nagluwas sinda pasiring sa Bukid nin mga Olibo. 27  Asin sinabi ni Jesus sa sainda: “Maruluya an pagtubod nindo* gabos, huli ta nasusurat: ‘Gagadanon ko an pastor, asin an mga karnero magkakasuruway-suway.’ 28  Alagad pagkatapos na maibangon ako, maiinot ako sa saindong magduman sa Galilea.” 29  Pero sinabi ni Pedro sa saiya: “Dawa magruluya an pagtubod ninda gabos, ako dai.” 30  Kaya sinabi ni Jesus sa saiya: “Sinisigurado ko sa saimo na sa aldaw na ini, iyo, ngunyan mismong banggi, bago magturaok nin duwang beses an manok, tulong beses mong ninigaran na midbid mo ako.” 31  Alagad ipinipirit pa giraray ni Pedro: “Kun kaipuhan na magadan ako kaiba mo, dai ko nanggad ninigaran na midbid taka.” Arog man kaiyan an sinasabi kan gabos na iba pa. 32  Kaya nagduman sinda sa lugar na inaapod na Getsemane, asin sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Tumukaw kamo digdi miyentras na namimibi ako.” 33  Asin iiniba niya si Pedro asin si Santiago saka si Juan, asin nahadit siyang gayo saka napurisaw nin grabe. 34  Sinabi niya sa sainda: “Mamunduon ako,* na haros ikagadan ko. Magdanay kamo digdi asin padagos na magbantay.” 35  Asin pag-uruinutan niya, suminubsob siya sa daga saka nagpuon na mamibi na kun posible, lumihis sa saiya an oras na iyan. 36  Asin sinabi niya: “Abba,* Ama, an gabos na bagay posible sa saimo; halia sa sako an kopang ini. Alagad, bakong kun ano an buot ko, kundi kun ano an buot mo.” 37  Nagbalik siya asin naabutan sindang tururog, asin sinabi niya ki Pedro: “Simon, nagtuturog ka? Dai mo kayang magdanay na nagbabantay maski sarong oras? 38  Magdanay kamong mapagbantay asin padagos na mamibi, tanganing dai kamo madaog nin sugot. Siyempre, an espiritu nagmamawot,* alagad an laman maluya.” 39  Asin naghali giraray siya saka namibi, na sinasabi an iyo man sanang bagay. 40  Dangan nagbalik siya asin naabutan niya sindang tururog, huli ta grabe an saindang tungka, kaya dai ninda aram kun ano an isisimbag sa saiya. 41  Asin nagbalik siya sa ikatulong beses asin sinabi niya sa sainda: “Sa arog kaining panahon, nagtuturog kamo saka nagpapahingalo! Tama na iyan! Nag-abot na an oras! Uya! An Aki nin tawo tinatraydor na asin itinatao na sa kamot nin mga parakasala. 42  Bangon kamo, magduman na kita. Uya na an matraydor sa sako.” 43  Asin tulos-tulos, miyentras na nagtataram pa siya, nag-abot si Judas, na kabilang sa Dose, asin igwa siya nin kairiba na may darang mga espada asin pamukpok, na isinugo kan mga panginot na saserdote asin kan mga eskriba saka kan kamagurangan. 44  An traydor nagtao sa sainda nin tanda na napagkasunduan ninda, na sinasabi: “Kun siisay an hadukan ko, siya na iyan; dakupon nindo siya, asin darahon nindo saka bantayan.” 45  Asin nagdiretso siya saka nagrani sa saiya asin nagsabi, “Rabbi!” asin hinadukan niya ini nin makikatuod na hadok. 46  Kaya pinugol ninda si Jesus saka inarestar. 47  Alagad, an saro sa mga nakatindog duman huminugkot kan saiyang espada dangan tinigbas an uripon kan halangkaw na saserdote, asin natakras an talinga kaini. 48  Sa siring sinabi ni Jesus sa sainda: “Ano nagdigdi kamo na may mga espada asin pamukpok tanganing arestaron ako na garo ako tulisan? 49  Aroaldaw akong kaiba nindo mantang nagtutukdo ako sa templo, pero dai nindo ako pigdadakop. Minsan siring, nangyari ini tanganing mautob an Kasuratan.” 50  Asin binayaan siya ninda gabos asin nagdurulag an mga ini. 51  Alagad, sarong hoben na lalaki na daing ibang sulot kundi bado na gibo sa marahay na klaseng telang lino an nagsunod sa saiya sa harani. Pinurbaran ninda siyang dakupon, 52  pero iwinalat niya an saiyang bado asin nakadulag na haros huba.* 53  Dinara ninda ngunyan si Jesus sa halangkaw na saserdote, asin nagtiripon an gabos na panginot na saserdote asin an kamagurangan saka an mga eskriba. 54  Alagad nagsunod sa saiya si Pedro, na medyo may distansiya, sagkod sa laog kan patyo kan halangkaw na saserdote; asin nakatukaw siya kaibanan kan mga suruguon sa harong, na nagpapaimbong sa hampang nin malaad na kalayo. 55  Ngunyan an mga panginot na saserdote asin an bilog na Sanhedrin* naghahanap nin testimonya laban ki Jesus tanganing maipagadan siya, pero dai sindang nakukuang ano man. 56  Sa katunayan, dakul an nagtetestigo nin putik laban sa saiya, alagad bakong magkauruyon an saindang mga testimonya. 57  Siring man, may nagkapirang iba pa na uminatubang asin nagtetestigo nin putik laban sa saiya, na sinasabi: 58  “Nadangog ming sinabi niya, ‘Gagabaon ko an templong ini na ginibo nin mga kamot nin tawo, asin sa laog nin tulong aldaw mapatindog ako nin iba na bakong gibo nin mga kamot nin tawo.’” 59  Alagad dawa sa bagay na ini, bakong magkauruyon an saindang testimonya. 60  Dangan tuminindog an halangkaw na saserdote sa tahaw ninda asin hinapot si Jesus, na sinasabi: “Dai ka lamang nin isisimbag? Ano ining pigsusumbong ninda laban sa saimo?” 61  Alagad dai siya naggirong asin dai lamang nagsimbag. Sa giraray, hinapot siya kan halangkaw na saserdote asin sinabi kaini sa saiya: “Ano, ika an Cristo, an Aki kan Banal na Diyos?” 62  Dangan sinabi ni Jesus: “Iyo, ako; asin mahihiling nindo an Aki nin tawo na nakatukaw sa tuo kan makapangyarihan asin minadatong na nasa mga panganuron nin langit.” 63  Sa siring ginisi kan halangkaw na saserdote an saiyang mga bado asin sinabi niya: “Aanhon ta pa an mga testigo? 64  Nadangog nindo an paglanghad. Ano an saindong desisyon?”* Gabos sinda hinusgaran siya na dapat siyang magadan. 65  Asin may nagkapira na luminutab sa saiya asin tinakupan ninda an saiyang lalawgon* saka sinuntok siya asin nagsabi sa saiya: “Maghula ka!” Asin sinampaling siya kan mga tagapagpautob kan husgado saka dinara ninda siya. 66  Mantang si Pedro yaon sa ibaba sa may patyo, nag-abot an saro sa mga babaying suruguon kan halangkaw na saserdote. 67  Kan mahiling kan babayi si Pedro na nagpapaimbong, hiniling niya ini nin diretso asin sinabihan: “Ika, kaibanan ka man kan Nazareno, kan Jesus na ini.” 68  Alagad pignigaran niya iyan, na sinasabi: “Dai ko siya midbid saka dai ko aram an pigsasabi mo,” asin nagluwas siya pasiring sa pasilyo kan trangkahan. 69  Duman nahiling siya kan suruguon na babayi asin sa giraray sinabi kaini sa mga nakatindog duman: “Saro siya sa sainda.” 70  Pignigaran na naman niya iyan. Asin paghaloy-haloy, an mga nakatindog duman nagpuon giraray na magsabi ki Pedro: “Siguradong saro ka sa sainda, dahil daing dudang taga Galilea ka.” 71  Alagad pinunan niyang maldisyunon an saiyang sadiri asin magsumpa: “Dai ko midbid an tawong ini na pigsasabi nindo!” 72  Tulos na nagturaok sa ikaduwang beses an manok, asin nagirumduman ni Pedro an sinabi ni Jesus sa saiya: “Bago magturaok nin duwang beses an manok, tulong beses mong ninigaran na midbid mo ako.” Asin nangruluya siya sa kamunduan saka nagpuon na maghibi.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “arestaron.”
O “nakatukaw sa may lamesa.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “Asin anggot ninda siyang tinaraman; Asin inanggutan ninda siya.”
O “tanganing ipasaluib siya sa sainda.”
O “himno; salmo.”
Sa literal, “Magkakasiringkog kamo.”
O “an sakuyang kalag.”
Sarong tataramon sa Aramaiko na nangangahulugan na “O Ama!”
O “andam.”
O “na nakapang-irarom na bado sana.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “Ano sa paghuna nindo?”
O “pandok.”