Marcos 13:1-37

 • PAGTATAPOS KAN SISTEMA NIN MGA BAGAY (1-37)

  • Mga giyera, linog, grabeng gutom (8)

  • Ihuhulit an maugmang bareta (10)

  • Grabeng kasakitan (19)

  • Pagdatong kan Aki nin tawo (26)

  • Ilustrasyon mapadapit sa puon nin higera (28-31)

  • Magdanay na mapagbantay (32-37)

13  Mantang paluwas siya sa templo, an saro sa mga disipulo niya nagsabi sa saiya: “Paratukdo, hilinga! pambihira nanggad na mga gapo asin edipisyo!”  Alagad, sinabi ni Jesus sa saiya: “Nahihiling mo an kahanga-hangang mga edipisyong ini? Dai nanggad digdi nin matatadang gapo sa ibabaw nin gapo; gabos iyan ibabagsak.”  Mantang nakatukaw siya sa Bukid nin mga Olibo na natatanaw an templo, si Pedro, Santiago, Juan, asin Andres naghapot sa saiya na daing ibang nakakadangog:  “Sabihon mo sa samuya, nuarin mangyayari an mga bagay na ini, asin ano an magigin tanda kan pagtatapos kan gabos na bagay na ini?”  Kaya nagpuon si Jesus na magsabi sa sainda: “Mag-ingat kamo na dai kamo mailagalag nin siisay man.  Dakul an maarabot gamit an ngaran ko, na nagsasabi, ‘Ako siya,’ asin manglalagalag nin dakul.  Saro pa, pag nakadangog kamo nin ribok nin mga giyera asin mga bareta manungod sa mga giyera, dai kamo mataranta; an mga bagay na ini kaipuhan na mangyari, alagad bako pa iyan an katapusan.  “Huli ta an nasyon makikilaban sa nasyon asin an kahadian makikilaban sa kahadian; magkakaigwa nin sunod-sunod na linog sa manlain-lain na lugar; magkakaigwa man nin grabeng gutom. An mga ini kapinunan nin mga kasakitan.*  “Kamo man, magin andam kamo. Dadarahon kamo nin mga tawo sa lokal na mga husgado, asin lalatiguhon kamo sa mga sinagoga saka iaatubang kamo sa mga gobernador asin mga hadi nin huli sa sako, para sa pagpatotoo sa sainda. 10  Siring man, sa gabos na nasyon, an maugmang bareta kaipuhan na ihulit nguna. 11  Asin pag dinadakop ninda kamo tanganing darahon sa husgado, dai kamo maghadit kun ano an sasabihon nindo; kundi ano man an itao sa saindo sa oras na iyan, iyan an sabihon nindo, huli ta bako kamo an nagtataram, kundi an banal na espiritu. 12  Dugang pa, itatao nin sarong tawo an saiyang tugang tanganing gadanon, asin itatao nin ama an saiyang aki tanganing gadanon, asin an mga aki matumang sa mga magurang saka itatao an mga ini tanganing gadanon. 13  Asin ikakaungis kamo nin gabos na tawo nin huli sa ngaran ko. Alagad an makatagal sagkod sa katapusan maliligtas. 14  “Minsan siring, pag an makababalding bagay na minakawsa nin pagkagaba saindong nahiling na nagtitindog sa lugar na dai dapat kaiyan tindugan (gumamit nin pakamansay an nagbabasa), panahon iyan na an mga nasa Judea magpuon nang dumulag pasiring sa kabukidan. 15  An tawong nasa bubungan nin harong dai na magbaba ni maglaog tanganing magkua nin ano man sa saiyang harong; 16  asin an tawong nasa uma dai na magbalik sa mga bagay na nasa harong tanganing kuanon an saiyang pang-ibabaw na bado. 17  Hirak man kan mga bados asin kan mga nagpapasuso sa mga aldaw na iyan! 18  Padagos na ipamibi na dai iyan mangyari sa panahon nin tiglipot; 19  huli ta an mga aldaw na iyan magigin mga aldaw nin grabeng kasakitan* na dai pang kaagid na nangyari puon sa kapinunan kan kinaban na linalang nin Diyos sagkod sa panahon na iyan, asin dai na giraray mangyayari. 20  Sa katunayan, kun dai pahaliputon ni Jehova* an mga aldaw, mayong laman na makakaligtas. Alagad huli sa mga pinili niya, pinahalipot niya an mga aldaw. 21  “Siring man, kun may siisay man na magsabi sa saindo, ‘Hilinga! Yaon digdi an Cristo,’ o, ‘Hilinga! Yaon siya duman,’ dai nindo iyan pagtubudon. 22  Huli ta maralataw an mga bakong tunay na Cristo saka mga bakong tunay na propeta asin magibo sinda nin mga tanda saka ngangalásan tanganing ilagalag, kun posible, an mga pinili. 23  Kaya mag-ingat kamo. Sinabi ko na sa saindo nin patiinot an gabos na bagay. 24  “Alagad sa mga aldaw na iyan, pagkatapos kan grabeng kasakitan na idto, an aldaw* mádiklom, asin an bulan dai matao kan liwanag kaiyan, 25  asin an mga bituon magkakahurulog hali sa langit, saka an mga puwersa na nasa kalangitan magkakataranyog. 26  Dangan mahihiling ninda an Aki nin tawo na minadatong na nasa mga panganuron asin may dakulang kapangyarihan saka kamurawayan. 27  Asin isusugo niya an mga anghel saka titiripunon niya an saiyang mga pinili hali sa apat na direksiyon,* magpuon sa puro kan daga sagkod sa puro kan kalangitan. 28  “Ngunyan makanuod kamo sa ilustrasyon na ini manungod sa puon nin higera: Pag an mga sanga kaiyan tumubo na asin mag-ugbos na, aram nindong harani na an tig-init. 29  Siring man, pag nahiling nindong nangyayari na an mga bagay na ini, makakasiyerto nanggad kamo na siya harani na asin nasa mga pintuan na. 30  Sinisigurado ko sa saindo na bago maglihis an henerasyon na ini, mangyayari nanggad an gabos na bagay na ini. 31  An langit asin daga mapapara, alagad an sakuyang mga tataramon dai nanggad mapapara. 32  “Mapadapit sa aldaw na iyan o sa oras, daing siisay man na nakakaaram, maski an mga anghel sa langit o maski an Aki, kundi an Ama. 33  Magdanay kamong mapagbantay, magdanay kamong mata, huli ta dai nindo aram kun nuarin an itinalaan na panahon. 34  Nakakaagid iyan sa sarong tawo na nagbiyahe pasiring sa ibang nasyon, na binayaan an saiyang harong saka ipinamahala iyan sa mga uripon niya, na tinatawan an kada saro kan trabaho kaini, asin nagtugon sa parabantay sa pinto na magdanay na mapagbantay. 35  Kun siring, magdanay kamong mapagbantay, huli ta dai nindo aram kun nuarin maabot an kagharong, kun baga iyan sa banggi o sa matanga o sa maagahon* o sa amay na aga, 36  tanganing pag bigla siyang umabot, dai niya kamo maabutan na nagtuturog. 37  An sinasabi ko sa saindo, sinasabi ko sa gabos: Magdanay kamong mapagbantay.”

Mga Nota

Sa literal, “nin kulog sa pangangaki.”
O “nin dakulang kahurasaan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “saldang.”
Sa literal, “duros.”
Sa literal, “sa pagturaok kan manok.”