Marcos 12:1-44

  • Ilustrasyon mapadapit sa paragadan na mga paratanom (1-12)

  • An Diyos asin si Cesar (13-17)

  • Hapot manungod sa pagkabuhay liwat (18-27)

  • Duwang pinakaimportanteng tugon (28-34)

  • Aki daw ni David an Cristo? (35-37a)

  • Patanid mapadapit sa mga eskriba (37b-40)

  • Duwang sinsilyo kan pobreng balo (41-44)

12  Dangan nagpuon siyang magtaram sa sainda paagi sa mga ilustrasyon: “Sarong tawo an nagtanom nin sarong ubasan saka kinudalan iyan sa palibot asin nagkalot nin pugaan nin ubas saka nagpatindog nin sarong tore; dangan ipinaasikaso* niya iyan sa mga paratanom asin nagduman siya sa ibang nasyon.  Pag-abot kan panahon nin pagguno nin ubas, nagsugo siya nin sarong uripon sa mga paratanom tanganing kuanon sa sainda an parte niya sa mga bunga kan ubasan.  Alagad pinugol ninda an uripon, binugbog, asin pinapuli na daing dara.  Sa giraray, nagsugo siya sa sainda nin saro pang uripon, asin pinukpok ninda iyan sa payo saka ininsulto.  Dangan nagsugo siya nin saro pa, asin ginadan ninda iyan, saka nagsugo siya nin dakul pa, asin an nagkapira sa mga ini binugbog ninda saka an nagkapira ginadan ninda.  May natatada pa siyang saro, sarong namumutan na aking lalaki. Ini an ultimo niyang isinugo sa sainda, na sinasabi, ‘Igagalang ninda an sakuyang aki.’  Alagad an mga paratanom na idto nag-urulay-ulay, na sinasabi, ‘Iyo ini an tagapagmana. Mus, gadanon ta siya, asin mapapasatuya an saiyang mana.’  Kaya pinurugol ninda siya asin ginadan saka ginuyod paluwas sa ubasan.  Ano an gigibuhon kan kagsadiri kan ubasan? Maduman siya asin gagaradanon an mga paratanom saka itatao niya sa iba an ubasan. 10  Dai lamang nindo nabasa an mga tataramon na ini sa Kasuratan: ‘An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyo ini an nagin mayor na gapong panganto. 11  Hali ini ki Jehova,* asin makangangalas iyan sa satong paghiling’?” 12  Dahil diyan gusto ninda siyang dakupon* huli ta aram ninda na sinda an nasa isip niya kan itaram niya an ilustrasyon, pero natatakot sinda sa mga tawo. Kaya binayaan ninda siya asin naghali sinda. 13  Dangan isinugo ninda sa saiya an nagkapira sa mga Fariseo asin an nagkapira sa mga suportador kan partido ni Herodes tanganing dakupon siya sa saiyang itinataram. 14  Pag-abot kan mga ini, sinabi ninda sa saiya: “Paratukdo, aram mi na pirming totoo an sinasabi mo asin dai ka naghihinguwang makua an pag-uyon nin siisay man, huli ta dai ka naghihiling sa pangluwas na itsura nin mga tawo, kundi itinutukdo mo an dalan nin Diyos kauyon kan katotoohan. Tama daw na magbayad nin buhis ki Cesar* o bako? 15  Dapat daw kitang magbayad o dai?” Huling naririsa niya an saindang pagsagin-sagin, sinabi niya sa sainda: “Taano ta pigpupurbaran nindo ako? Tawi ako nin sarong denario* ta hihilingon ko.” 16  Tinawan ninda siya nin saro, asin sinabi niya sa sainda: “Kiisay na ladawan asin titulo ini?” Sinabi ninda sa saiya: “Ki Cesar.” 17  Dangan sinabi ni Jesus: “Itao nindo ki Cesar an mga bagay na ki Cesar, alagad sa Diyos an mga bagay na sa Diyos.” Asin napangalas sinda sa saiya. 18  An mga Saduceo,* na dai nagtutubod sa pagkabuhay liwat, nag-arabot asin naghapot sa saiya: 19  “Paratukdo, nagsurat si Moises sa sato na kun magadan an sarong tawo asin may nabayaan siyang agom alagad dai sindang aki, an nabayaan na agom dapat na agumon kan tugang na lalaki kan nagadan tanganing matawan niya nin aki an saiyang tugang na nagadan. 20  May pitong magturugang na lalaki. An inot nag-agom, alagad kan magadan siya dai siyang nawalat na aki. 21  Dangan inagom kan ikaduwa an nabayaan na agom alagad nagadan siya na daing nawalat na aki, asin arog man kaiyan an nangyari sa ikatulo. 22  Asin an pito gabos daing nawalat na aki. Sa kahuri-hurihi, nagadan man an babayi. 23  Sa pagkabuhay liwat, siisay sa pito an magigin agom niya? Huli ta nagin agom siya kan pito.” 24  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Bakong an dahilan kun taano ta nasasala kamo iyo na dai nindo aram an Kasuratan ni an kapangyarihan nin Diyos? 25  Huli ta pag nagbangon na sinda hali sa mga gadan, an mga lalaki dai maaragom asin an mga babayi dai man mapaaragom, kundi magigin arog sinda nin mga anghel sa langit. 26  Alagad mapadapit sa pagbangon sa mga gadan, dai nindo nabasa sa libro ni Moises, sa salaysay manungod sa matunok na palungpong, na sinabi nin Diyos sa saiya: ‘Ako an Diyos ni Abraham asin Diyos ni Isaac saka Diyos ni Jacob’? 27  Siya Diyos, bako kan mga gadan, kundi kan mga buhay. Sala nanggad kamo.” 28  An saro sa mga eskribang nagrani nakadangog na nagdidiriskusyon sinda. Huli ta narisa kaini na mahusay an pagkasimbag niya sa sainda, hinapot siya kaini: “Arin na tugon an panginot* sa gabos?” 29  Nagsimbag si Jesus: “An panginot, ‘Danguga, O Israel, si Jehova* an satong Diyos, asin saro sana an Jehova,* 30  asin kamutan mo si Jehova* na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag* saka sa bilog mong isip pati sa bilog mong kusog.’ 31  An panduwa iyo ini, ‘Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.’ Dai nang ibang tugon an mas importante kisa sa mga ini.” 32  Sinabi kan eskriba sa saiya: “Paratukdo, mahusay an pagkasabi mo, kauyon kan katotoohan, ‘Siya Saro sana, asin dai nang iba apuwera sa saiya’; 33  asin an mamutan siya sa bilog na puso, sa bilog na pakasabot, saka sa bilog na kusog asin an mamutan an kapwa nin siring sa sadiri urog nanggad na mahalaga kisa sa gabos na dulot na tinutong asin mga atang.” 34  Kan marisa ni Jesus na suminimbag siya na may kadunungan, sinabi niya sa eskriba: “Bako kang harayo sa Kahadian nin Diyos.” Alagad dai nin siisay man an may kusog nin buot na haputon pa siya. 35  Alagad, mantang padagos na nagtutukdo si Jesus sa templo, sinabi niya: “Taano ta sinasabi kan mga eskriba na an Cristo aki ni David? 36  Paagi sa banal na espiritu, si David mismo nagsabi, ‘Sinabi ni Jehova* sa sakuyang Kagurangnan: “Tumukaw ka sa tuo ko sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal sa irarom kan saimong mga bitis.”’ 37  Si David mismo inaapod siya na Kagurangnan, kaya paano mangyayaring aki niya siya?” Asin an dakul na tawo nawiwili sa pagdangog sa saiya. 38  Asin sa pagtutukdo niya sinabi pa niya: “Mag-ingat kamo sa mga eskriba na gustong naglalakaw na nakasulot nin haralabang bado asin gustong tinatawan sinda nin galang sa mga pampublikong lugar* 39  saka gustong tumukaw sa inutan na mga tukawan sa mga sinagoga asin sa mga puwesto sa bangkete na nakareserba sa espesyal na mga bisita. 40  Inaagaw ninda an mga harong* kan mga babaying balo, asin namimibi sinda nin haralabaon tanganing hangaan nin iba. An mga ini maako nin mas magabat na paghukom.” 41  Asin nagtukaw siya kun sain nahihiling niya an mga lalagan nin kontribusyon saka inobserbaran niya kun paano naghuhulog nin kuwarta an mga tawo sa mga lalagan na iyan, asin dakul na tawong mayaman an naghuhulog nin dakul. 42  Sarong pobre na babaying balo an nag-abot asin naghulog nin duwang sadit na sinsilyo na hababaon an kantidad.* 43  Kaya pinarani niya sa saiya an mga disipulo niya asin sinabi sa sainda: “Sinisigurado ko sa saindo na an pobreng balong ini naghulog nin labi sa gabos na iba pang naghulog nin kuwarta sa mga lalagan nin kontribusyon. 44  Huli ta sinda gabos naghulog hali sa sobra ninda, pero siya, maski tios,* naghulog siya kan gabos na igwa siya, an saiyang bilog na pagbuhay.”

Mga Nota

Sa literal, “ipinaarindar.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “arestaron.”
O “sa Emperador.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “pinakaimportante.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga saudan.”
O “pagsadiri.”
Sa literal, “duwang lepton, na an katumbas sarong quadrans.” Hilingon an “Lepton” sa Glosaryo.
O “pobre.”