Marcos 11:1-33

  • Magaya-gayang paglaog ni Jesus sa Jerusalem (1-11)

  • Isinumpa an puon nin higera (12-14)

  • Lininig ni Jesus an templo (15-18)

  • An manunudan sa alang na puon nin higera (19-26)

  • Kinuwestiyon an awtoridad ni Jesus (27-33)

11  Ngunyan kan parani na sinda sa Jerusalem, sa Betfage asin Betania sa Bukid nin mga Olibo, duwa sa saiyang mga disipulo an isinugo niya  asin sinabi niya sa sainda: “Dumuman kamo sa baryong iyan, asin pagkalaog nanggad nindo diyan, makakanumpong kamo nin sarong nakagakod na ugbon na asno na dai pa nasasangkayan nin siisay man na tawo sagkod ngunyan. Hubadan nindo iyan sa pagkakagakod asin darahon nindo digdi.  Asin kun may siisay man na magsabi sa saindo, ‘Taano ta piggigibo nindo ini?’ sabihon nindo, ‘Kaipuhan ini kan Kagurangnan asin ibabalik niya tulos ini digdi.’”  Kaya naghali sinda asin nanumpungan an ugbon na asno na nakagakod sa sarong pinto, sa may gilid nin dalan, asin hinubadan ninda iyan sa pagkakagakod.  Alagad an nagkapira sa mga nakatindog duman nagsabi sa sainda: “Ano ining ginigibo nindo ta hinuhubadan nindo sa pagkakagakod an ugbon na asno?”  Sinabi ninda sa mga ini an mismong sinabi ni Jesus, asin pinabayaan sinda kan mga ini.  Asin dinara ninda ki Jesus an ugbon na asno, dangan ipinatong ninda diyan an saindang pang-ibabaw na mga bado, asin suminangkay siya diyan.  Siring man, dakul an naglatag sa dalan kan saindang pang-ibabaw na mga bado, alagad an iba nagpurutol nin mga sangang may mga dahon sa gilid kan dalan.  Asin idtong mga nasa inutan saka idtong mga nasa likudan padagos na nagkukururahaw: “Iligtas mo tabi siya!* Biniyayaan an saro na minadatong sa ngaran ni Jehova!* 10  Bendisyunan lugod an madatong na Kahadian kan satong ama na si David! Iligtas mo tabi siya,* ika na nasa kaitaasan!” 11  Asin nagduman siya sa Jerusalem saka naglaog sa templo, asin hiniling niya an gabos na bagay sa palibot, alagad huling pabanggi na, nagluwas siya pasiring sa Betania kaiba an Dose. 12  Kan sunod na aldaw, kan pahali sinda sa Betania, nakamati siya nin gutom. 13  Sa huruharayo nakahiling siya nin puon nin higera na igwang mga dahon, asin nagrani siya tanganing hilingon kun may makukua siyang bunga duman. Alagad pagduman niya, dai siyang nahiling na bunga kundi mga dahon sana, huli ta bako idtong panahon nin igos.* 14  Kaya sinabi niya sa puon nin kahoy: “Magpuon ngunyan, dai na nin siisay man na makakan nin bunga hali sa saimo.” Asin nadangog idto kan mga disipulo niya. 15  Nag-abot sinda ngunyan sa Jerusalem. Naglaog siya sa templo asin pinalayas niya an mga nagtitinda saka nagbabakal sa templo, asin itinuwal niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kuwarta saka an mga bangkô kan mga nagtitinda nin mga salampati, 16  asin dai niya tinutugutan an siisay man na may darang kasangkapan na mag-agi sa templo. 17  Itinutukdo asin sinasabi niya sa sainda: “Bakong nasusurat, ‘An sakuyang harong aapudon na harong na pamibian para sa gabos na nasyon’? Alagad ginigibo nindo iyan na lungib nin mga parahabon.” 18  Asin nadangog iyan kan mga panginot na saserdote saka kan mga eskriba, asin nagpuon sindang maghanap nin paagi na gadanon siya; natatakot kaya sinda sa saiya, huli ta an gabos na tawo napangalas na marhay sa itinutukdo niya. 19  Kan pabanggi na, nagluwas sinda sa siyudad. 20  Alagad mantang naglalakaw sinda kan amay na aga, nahiling ninda an puon nin higera na alang na magpuon sa mga gamot kaiyan. 21  Nagirumduman iyan ni Pedro, asin sinabi kaini sa saiya: “Rabbi, hilinga! naalang an puon nin higera na isinumpa mo.” 22  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Magtubod kamo sa Diyos. 23  Sinisigurado ko sa saindo na an siisay man na magsabi sa bukid na ini, ‘Mag-itaas ka asin makaapon sa dagat,’ saka dai siya nagduduwa-duwa sa puso niya kundi may pagtubod siyang mangyayari an sinasabi niya, arog kaiyan an mangyayari. 24  Kaya sinasabi ko sa saindo, an gabos na bagay na ipinapamibi asin hinahagad nindo, magtubod kamo na inako na nindo iyan, asin makakamtan nindo iyan. 25  Asin pag namimibi kamong nakatindog, patawadon nindo an siisay man sa ano man na reklamo nindo sa saiya, tanganing an saindong mga kasalan patawadon man kan saindong Ama na nasa langit.” 26  *—— 27  Nagpasiring giraray sinda sa Jerusalem. Asin mantang naglalakaw siya sa templo, an mga panginot na saserdote asin an mga eskriba saka an kamagurangan nagdurulok 28  asin nagsarabi sa saiya: “Sa anong awtoridad ginigibo mo an mga bagay na ini? O siisay an nagtao sa saimo kan awtoridad na ini na gibuhon an mga bagay na ini?” 29  Sinabi ni Jesus sa sainda: “May sarong hapot ako sa saindo. Simbagon nindo ako, asin sasabihon ko sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini. 30  An pagbawtismo daw ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tawo? Simbagon nindo ako.” 31  Kaya nagpuon sindang mag-urulay-ulay, na nagsasarabi: “Kun sasabihon tang, ‘Sa langit,’ sasabihon niyang, ‘Kun siring, taano ta dai kamo nagturubod sa saiya?’ 32  Pero mangangahas daw kitang magsabing, ‘Sa mga tawo’?” Natatakot sinda sa mga tawo, huli ta an mga ini gabos naniniwala na si Juan talagang naglingkod bilang sarong propeta. 33  Kaya nagsimbag sinda ki Jesus: “Dai mi aram.” Sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai ko man sasabihon sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini.”

Mga Nota

Sa literal, “Hosana!”
Hilingon sa Glosaryo.
An “siya” digdi nanunungod ki Jesus.
An bunga kan kahoy na higera.
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.