Marcos 10:1-52

  • Relasyon nin mag-agom asin diborsiyo (1-12)

  • Binendisyunan ni Jesus an mga aki (13-16)

  • Hapot nin sarong lalaking mayaman (17-25)

  • Mga sakripisyo para sa Kahadian (26-31)

  • Ihinula giraray an kagadanan ni Jesus (32-34)

  • Paghagad nin pabor ni Santiago asin Juan (35-45)

    • Si Jesus pantubos para sa dakul (45)

  • Pinaumayan an butang si Bartimeo (46-52)

10  Hali duman nagbuhat siya asin nagpasiring sa mga linderos nin Judea sa ibong kan Jordan, asin sa giraray, dakul na tawo an nagtiripon sa saiya. Arog kan kinatudan niyang gibuhon, nagtukdo giraray siya sa sainda.  Asin nagdurulok an mga Fariseo sa katuyuhan na purbaran siya, asin naghapot sinda kun baga may deretso an sarong lalaki na magdiborsiyo nin agom.  Sinimbag niya sinda: “Ano an ipinagbuot ni Moises sa saindo?”  Sinabi ninda: “Tinugutan ni Moises an pagsurat nin sertipiko nin pagsuwayan* tanganing idiborsiyo an babayi.”  Alagad sinabi ni Jesus sa sainda: “Dahil sa katagasan kan saindong puso, isinurat niya an pagbuot na ini para sa saindo.  Minsan siring, sa kapinunan kan paglalang, ‘Ginibo niya sindang lalaki asin babayi.  Huli kaini babayaan nin lalaki an saiyang ama saka an saiyang ina,  asin an duwa magigin sarong laman,’ kaya sinda bako nang duwa, kundi sarong laman.  Kun siring, an pinagsaro nin Diyos dai pagsuwayon nin siisay man na tawo.” 10  Kan yaon giraray sinda sa harong, an mga disipulo nagpuon na maghapot sa saiya manungod digdi. 11  Sinabi niya sa sainda: “An siisay man na dumiborsiyo sa saiyang agom na babayi asin mag-agom nin iba nakakagibo nin pagsambay laban sa inot niyang agom, 12  asin kun an sarong babayi magpaagom sa iba pagkatapos na idiborsiyo niya an saiyang agom, nakakagibo siya nin pagsambay.” 13  An mga tawo nagpuon na magdara sa saiya nin sadit na mga aki tanganing makaputan niya sinda, alagad sinaway sinda kan mga disipulo. 14  Pagkahiling kaini, naanggot si Jesus asin sinabihan niya sinda: “Pabayai nindong magdulok sa sako an mga aki; dai nindo sinda pagpugulan, huli ta para sa mga arog ninda an Kahadian nin Diyos. 15  Sinisigurado ko sa saindo, an siisay man na dai minaako sa Kahadian nin Diyos nin siring sa sadit na aki dai nanggad makakalaog diyan.” 16  Asin kinugos niya an mga aki saka binendisyunan sinda, na ipinapatong sa sainda an saiyang mga kamot. 17  Mantang pahali siya, sarong lalaki an nagdalagan asin nagluhod sa atubangan niya saka naghapot: “Marahay na Paratukdo, ano an dapat kong gibuhon tanganing magmana nin buhay na daing katapusan?” 18  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Taano ta inaapod mo akong marahay? Dai nin siisay man na marahay apuwera sa saro, an Diyos. 19  Aram mo an mga tugon: ‘Dai ka maggadan, dai ka magsambay, dai ka maghabon, dai ka magsaksi nin putik, dai ka mandaya, tawan mo nin onra an saimong ama saka an saimong ina.’” 20  Sinabi kan lalaki sa saiya: “Paratukdo, an gabos na bagay na ini inuutob ko puon pa sa sakuyang pagkaaki.” 21  May pagkamuot na hiniling ni Jesus an lalaki asin sinabi niya, “May sarong kulang sa saimo: Sige, ipabakal mo kun ano man an igwa ka saka itao mo sa mga pobre an kuwarta, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit; asin madya, magin parasunod taka.” 22  Alagad namundo siya sa simbag asin huminali siyang disganado, huli ta dakul siyang pagsadiri. 23  Pagkatapos niyang maghiling sa palibot, sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo: “Magigin dipisil nanggad para sa mga makuwarta na makalaog sa Kahadian nin Diyos!” 24  Nabigla an mga disipulo sa mga tataramon niya. Dangan sinabi ni Jesus: “Mga aki, dipisil nanggad na makalaog sa Kahadian nin Diyos! 25  Mas pasil pa na makalusot sa labot nin dagom an kamelyo kisa makalaog sa Kahadian nin Diyos an tawong mayaman.” 26  Lalo pa sindang nagkabirigla asin sinabi ninda sa saiya:* “Siisay palan an makakaligtas?” 27  Hiniling sinda ni Jesus nin diretso asin sinabi niya: “Sa mga tawo imposible iyan pero sa Diyos bakong arog kaiyan, huli ta an gabos na bagay posible sa Diyos.” 28  Sinabi ni Pedro sa saiya: “Hilinga! Binayaan mi an gabos na bagay asin nagsunod kami sa saimo.” 29  Sinabi ni Jesus: “Sinisigurado ko sa saindo, mayong nagbaya nin harong o mga tugang na lalaki o mga tugang na babayi o ina o ama o mga aki o mga uma nin dahil sa sako asin nin dahil sa maugmang bareta 30  an dai maako nin 100 na doble ngunyan sa panahon na ini—mga harong, mga tugang na lalaki, mga tugang na babayi, mga ina, mga aki, asin mga uma, na may kasabay na mga pagpersegir—asin sa maabot na sistema nin mga bagay,* nin buhay na daing katapusan. 31  Alagad dakul na naiinot an mahuhuri, asin dakul na nahuhuri an maiinot.” 32  Nasa tinampo na sinda pasiring sa Jerusalem, saka nasa inutan ninda si Jesus, asin nagngaralas sinda, alagad an mga nagsusurunod nagpuon na magkatarakot. Sa giraray, isinuway niya an Dose asin pinunan niyang sabihon sa sainda an mga bagay na ini na madali nang mangyari sa saiya: 33  “Magdangog kamo! Pasiring kita sa Jerusalem, asin an Aki nin tawo itatao sa mga panginot na saserdote asin sa mga eskriba. Huhusgaran ninda siya na dapat siyang magadan asin itatao ninda siya sa mga tawo kan mga nasyon,* 34  saka tutuya-tuyaon siya kan mga ini asin lulutaban saka lalatiguhon asin gagadanon, alagad pakalihis nin tulong aldaw mabangon siya.” 35  Si Santiago asin Juan, na mga aki ni Zebedeo, nagdulok saka nagsabi sa saiya: “Paratukdo, buot ming gibuhon mo para sa samuya an ano man na hagadon mi sa saimo.” 36  Sinabi niya sa sainda: “Ano an buot nindong gibuhon ko para sa saindo?” 37  Nagsimbag sinda: “Pag yaon ka na sa saimong kamurawayan, tuguti kaming magtukaw, an saro sa saimong tuo asin an saro sa saimong wala.” 38  Alagad sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai nindo aram an pighahagad nindo. Kaya daw nindong uminom sa kopa na iniinuman ko o mabawtismuhan kan bawtismong ibinabawtismo sa sako?” 39  Sinabi ninda sa saiya: “Kaya mi.” Sa siring sinabi ni Jesus sa sainda: “An kopang iniinuman ko, iinuman nindo, asin an bawtismong ibinabawtismo sa sako, ibabawtismo sa saindo. 40  Alagad, an pagtukaw sa sakuyang tuo o sa sakuyang wala bako kong desisyon, huli ta an papatukawon diyan iyo an mga pinili.” 41  Kan madangog kan sampulong iba pa an manungod diyan, nagkaaranggot sinda ki Santiago asin ki Juan. 42  Alagad pinarani sinda ni Jesus sa saiya asin sinabi sa sainda: “Aram nindo na idtong mga ibinibilang na mga tagapamahala kan mga nasyon nagdodominar sa mga sakop ninda asin an saindang mga lider naggagamit kan saindang awtoridad sa mga sakop ninda. 43  Dapat na bakong arog kaini sa saindo; kundi an siisay man na gustong magkaigwa nin dakulang awtoridad sa tahaw nindo dapat na magin lingkod nindo, 44  asin an siisay man na gustong magin panginot diyan sa saindo dapat na magin uripon kan gabos. 45  Huli ta an Aki nin tawo ngani nag-abot bako tanganing paglingkudan kundi tanganing maglingkod asin itao an saiyang buhay* bilang pantubos na karibay nin dakul.” 46  Dangan nagduman sinda sa Jerico. Alagad mantang siya saka an mga disipulo niya asin an dakul na tawo paluwas sa Jerico, si Bartimeo (an aki ni Timeo), na sarong butang parapakilimos, nakatukaw sa gilid kan tinampo. 47  Kan madangog niya na iyo idto si Jesus na Nazareno, nagpuon siyang magkurahaw asin magsabi: “Aki ni David, Jesus, mahirak ka sa sako!” 48  Huli kaini dakul an nagsaway sa saiya, na sinasabihan siyang magsilensiyo, alagad lalo pa siyang nagparakurahaw: “Aki ni David, mahirak ka sa sako!” 49  Kaya nagpundo si Jesus asin nagsabi: “Padigdihon nindo siya.” Kaya inapod ninda an lalaking buta, na sinasabi sa saiya: “Kusugi an saimong buot! Tumindog ka; inaapod ka niya.” 50  Hinuba niya an saiyang pangluwas na bado asin bigla siyang nagtindog saka nagduman ki Jesus. 51  Dangan sinabi ni Jesus sa saiya: “Ano an gusto mong gibuhon ko para sa saimo?” An lalaking buta nagsabi sa saiya: “Rabboni,* ibalik mo po an sakuyang paghiling.” 52  Asin sinabi ni Jesus sa saiya: “Lakaw na. Pinarahay ka kan saimong pagtubod.” Asin tulos na nakabalik an saiyang paghiling, dangan nagpuon siyang magsunod sa saiya sa dalan.

Mga Nota

O “pagbulagan.”
O posibleng “sa lambang saro.”
O “sa maabot na panahon.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “sa mga Hentil.”
O “kalag.”
Nangangahulugan na “Paratukdo.”