Marcos 1:1-45

  • Naghulit si Juan na Parabawtismo (1-8)

  • Pagbawtismo ki Jesus (9-11)

  • Tinentaran ni Satanas si Jesus (12, 13)

  • Pinunan ni Jesus an paghulit sa Galilea (14, 15)

  • Inapod an inot na mga disipulo (16-20)

  • Pinalayas an maraot na espiritu (21-28)

  • Dakul an pinaumayan ni Jesus sa Capernaum (29-34)

  • Pagpamibi sa tagong lugar (35-39)

  • Pinaumayan an sarong may leproso (40-45)

1  An kapinunan kan maugmang bareta* manungod ki Jesu-Cristo, an Aki nin Diyos:  Siring kan isinurat ni Isaias na propeta: “(Uya! Isinusugo ko an sakuyang mensahero sa inutan mo,* na maandam kan saimong dalan.)  Boses nin saro na nagkukurahaw sa kaawagan:* ‘Andamon nindo an dalan ni Jehova!* Pakarhayon nindo an agihan na nasa atubangan niya.’”  Nasa kaawagan kaidto si Juan na Parabawtismo, na naghuhulit na kaipuhan an pagpabawtismo bilang simbolo nin pagsulsol para sa kapatawadan nin mga kasalan.  Asin an bilog na teritoryo nin Judea saka an gabos na nakaistar sa Jerusalem nagduruman sa saiya, asin binawtismuhan* niya sinda sa Salog nin Jordan, asin hayag nindang itinutuga an saindang mga kasalan.  Si Juan nakasulot nin bado na gibo sa barahibo nin kamelyo saka nin pahang anit sa saiyang habayan,* asin an kinakakan niya mga duron saka tangguli* sa kaawagan.  Asin naghuhulit siya: “Igwang saro na mas may awtoridad kisa sako na maabot kasunod ko, asin dai ako angay na dumuko tanganing hubadon an sintas kan saiyang sandalyas.  Binawtismuhan ko kamo sa tubig, alagad babawtismuhan niya kamo sa banal na espiritu.”  Kan mga aldaw na idto, si Jesus nag-abot hali sa Nazaret nin Galilea asin binawtismuhan ni Juan sa Jordan. 10  Asin pagkahawas tulos sa tubig, nahiling niyang nabubuksan an kalangitan asin nagbababa pasiring sa saiya an espiritu na siring sa salampati. 11  Asin sarong boses an nadangog hali sa kalangitan: “Ika an sakuyang Aki, an namumutan; inuuyunan taka.” 12  Asin tulos siyang pinahiro kan espiritu na magduman sa kaawagan. 13  Kaya nagdanay siya sa kaawagan sa laog nin 40 aldaw, na tinetentaran ni Satanas. Igwa duman nin mga layas na hayop, alagad tinatabangan siya kan mga anghel. 14  Pagkatapos na mangyari an pag-arestar ki Juan, nagduman si Jesus sa Galilea, na naghuhulit kan maugmang bareta nin Diyos 15  asin nagsasabi: “An itinalaan na panahon nag-abot na, asin an Kahadian nin Diyos harani na. Magsurulsol kamo, asin magtubod sa maugmang bareta.” 16  Mantang naglalakaw siya sa baybayon kan Dagat nin Galilea, nahiling niya si Simon asin an tugang kaini na si Andres na nag-iitsa sa dagat kan saindang mga hikot, huli ta mga parasira sinda. 17  Kaya sinabi ni Jesus sa sainda: “Sumunod kamo sa sako, asin gigibuhon ko kamong mga parasira nin tawo.” 18  Asin binayaan tulos ninda an saindang mga hikot dangan nagsunod sa saiya. 19  Pag-uruinutan niya, nahiling niya an duwang aki ni Zebedeo na si Santiago asin Juan, mantang yaon sinda sa saindang sakayan* asin nagpapakarhay kan saindang mga hikot, 20  asin tulos niya sindang inapod. Kaya binayaan ninda sa sakayan an saindang ama na si Zebedeo kaiba kan mga tinatangdanan kaini, asin nagsunod sinda sa saiya. 21  Dangan nagpasiring sinda sa Capernaum. Insigida pagkapuon kan Sabbath,* naglaog siya sa sinagoga* asin nagpuon na magtukdo. 22  Asin napangalas sindang marhay sa saiyang paagi nin pagtukdo, huli ta nagtutukdo siya sa sainda siring sa saro na igwa nin awtoridad, asin bakong siring sa mga eskriba.* 23  Kan mismong oras na idto, igwa duman sa saindang sinagoga nin sarong lalaki na kontrolado nin maraot na espiritu, asin nagkurahaw siya: 24  “Anong tuyo mo sa samo, Jesus na Nazareno? Ano nagdigdi ka tanganing laglagon kami? Aram na aram ko kun siisay ka, an Banal na Lingkod nin Diyos!” 25  Alagad sinaway iyan ni Jesus, na sinasabi: “Pumundo ka, asin lumuwas ka sa saiya!” 26  Pinakiray-kisay kan maraot na espiritu an lalaki asin nagkurahaw iyan nin todong kusog, dangan nagluwas sa saiya. 27  Ngalason an gabos na tawo kaya nagpuon sindang mag-urulay-ulay manungod diyan, na nagsasarabi: “Ano ini? Sarong bagong katukduan! May awtoridad siyang nakakapagbuot maski sa maraot na mga espiritu, asin nagsusunod sinda sa saiya.” 28  Kaya an bareta manungod sa saiya marikas na nakalakop sa gabos na lugar sa bilog na rehiyon nin Galilea. 29  Pagkatapos, naghali sinda sa sinagoga dangan nagduman sa harong ni Simon saka Andres, asin nag-iba man si Santiago saka si Juan. 30  An panugangan na babayi ni Simon nakahigda na may kalintura, asin sinabi tulos ninda ki Jesus an manungod sa saiya. 31  Dinulok niya an babayi, kinaputan ini sa kamot asin ibinangon. Nawara an kalintura kan babayi, asin inasikaso sinda kaini. 32  Kinabanggihan, pagkasulnop kan aldaw,* dinarara sa saiya kan mga tawo an gabos na may hilang asin sinasaniban nin demonyo; 33  asin an mga tawo sa bilog na siyudad nagkatiripon sa mismong pintuan. 34  Kaya pinaumayan niya an dakul na igwa nin manlain-lain na hilang, asin pinalayas niya an dakul na demonyo, alagad dai niya tinugutan an mga demonyo na magtaram, huli ta aram ninda na siya si Cristo.* 35  Kan amay na aga, miyentras na madiklom pa, nagbuhat siya asin nagluwas saka nagpasiring sa sarong tagong lugar, asin duman nagpuon siyang mamibi. 36  Alagad, pigparahanap siya ni Simon saka kan kairiba kaini 37  asin nanumpungan siya, dangan sinabi ninda sa saiya: “Hinahanap ka kan gabos.” 38  Pero sinabi niya sa sainda: “Magduman kita sa ibang lugar, sa haraning mga banwa, tanganing makapaghulit man ako duman, huli ta dahil kaini kaya ako nagdatong.” 39  Asin nagduman siya, na naghuhulit sa saindang mga sinagoga sa bilog na Galilea saka nagpapalayas kan mga demonyo. 40  Nagdulok man sa saiya an sarong may leproso,* na nakaluhod pa nganing nakikimahirak, asin nagsasabi sa saiya: “Kun bubuuton mo sana, magigibo mong magin malinig ako.” 41  Dahil kaiyan, nahirak siyang marhay asin inunat niya an saiyang kamot saka dinutan an may leproso, asin sinabi sa saiya: “Buot ko! Magin malinig ka.” 42  Tulos na nahali an saiyang leproso, asin nagin malinig siya. 43  Dangan tinawan niya ini nin istriktong mga tugon asin tulos na isinubol, 44  na sinasabi sa saiya: “Siguraduhon mong mayo kang sasabihon sa kiisay man, pero magduman ka sa saserdote asin idulot mo para sa paglilinig sa saimo an mga bagay na ipinagbuot ni Moises, bilang patotoo sa sainda.” 45  Alagad pagkahali kan lalaki, pigparabalangibog kaini an manungod diyan asin pigparapamareta an nangyari, kaya si Jesus dai na nakakalaog nin hayagan sa sarong siyudad, kundi duman sana siya sa luwas sa mga tagong lugar. Pero an mga tawo hali sa gabos na parte daing pundo sa pagduman sa saiya.

Mga Nota

O “kan ebanghelyo.”
Sa literal, “sa atubangan kan saimong lalawgon.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon sa Glosaryo.
O “ilinubog.”
O “iksan.”
O “dugos.”
O “baroto.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “saldang.”
O posibleng “aram ninda kun siisay siya.”
O “may daot.”