Lucas 9:1-62

 • Tinawan nin mga instruksiyon an Dose para sa ministeryo (1-6)

 • Pagkaribong ni Herodes manungod ki Jesus (7-9)

 • Nagpakakan si Jesus nin 5,000 (10-17)

 • Sinabi ni Pedro kun siisay an Cristo (18-20)

 • Ihinula an kagadanan ni Jesus (21, 22)

 • Tunay na pagigin disipulo (23-27)

 • Pagkaliwat kan itsura ni Jesus (28-36)

 • Pinaumayan an aking may sanib nin demonyo (37-43a)

 • Ihinula giraray an kagadanan ni Jesus (43b-45)

 • Nagdiriskusyunan an mga disipulo kun siisay an pinakaurog (46-48)

 • An siisay man na bakong tumang sa sato kampi sa sato (49, 50)

 • Si Jesus dai inako sa sarong baryo nin mga Samaritano (51-56)

 • Kun paano masunod ki Jesus (57-62)

9  Dangan tinipon niya an Dose saka tinawan sinda nin kapangyarihan asin awtoridad na pagbutan an gabos na demonyo saka magpaumay nin mga hilang.  Asin isinugo niya sinda na ihulit an Kahadian nin Diyos saka magpaumay,  asin sinabi niya sa sainda: “Dai kamo magdara nin ano man sa saindong pagbaklay, maski sugkod o lalagan nin kakanon o tinapay o kuwarta;* dai man kamo magdara nin reserbang bado.*  Sain man na lugar na padaguson kamo sa harong, magdanay kamo diyan sagkod na kamo maghali.  Asin sain man na lugar na dai kamo akuon nin mga tawo, paghali nindo sa siyudad na iyan, pagpagon nindo an alpog sa saindong mga bitis bilang patotoo laban sa sainda.”  Dangan sa pagpuon ninda, nagpasiring sinda sa mga baryo sa bilog na teritoryo, na nagpapahayag kan maugmang bareta saka nagpapaumay sain man na lugar.  Nabaretaan ngunyan ni Herodes* na tagapamahala nin distrito* an manungod sa gabos na nangyayari, asin grabe an saiyang pagkaribong huli ta may mga nagsasabi na ibinangon si Juan hali sa mga gadan,  pero an iba nagsasabi na nagtunga si Elias, asin an iba pa nagsasabi na saro sa mga propeta kan suanoy an nabuhay.  Sinabi ni Herodes: “Pinapugutan ko si Juan. Kun siring, siisay ining nababaretaan ko kan mga bagay na ini?” Kaya gusto nanggad niya siyang mahiling. 10  Pagbalik kan mga apostol, ibinareta ninda ki Jesus an gabos nindang ginibo. Dangan iiniba niya an mga apostol asin nagpasiring na sinda-sinda sana sa siyudad na inaapod na Betsaida. 11  Alagad kan maaraman iyan kan mga tawo, nagsurunod sinda sa saiya. Asin mabuot niya sindang inako saka nagpuon siyang magtaram sa sainda manungod sa Kahadian nin Diyos, asin pinaumayan niya an mga nangangaipo nin pagpaumay. 12  Dangan kan hapon nang marhay, nagdulok an Dose asin nagsabi sa saiya: “Isubol mo an mga tawo, tanganing magduman sinda sa mga baryo sa palibot para makahanap nin dagusan asin kakanon, huli ta yaon kita digdi sa tagong lugar.” 13  Alagad sinabi niya sa sainda: “Tawan nindo sinda nin makakakan.” Sinabi ninda: “An yaon sana digdi limang tinapay asin duwang sira, apuwera na lang kun kami mismo maghali saka magbakal nin kakanon para sa gabos na tawong ini.” 14  Sa katunayan, igwa duman nin mga 5,000 na lalaki. Pero sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Patukawon nindo sinda nin grupo-grupo, mga 50 kada grupo.” 15  Ginibo ninda iyan asin nagturukaw an gabos. 16  Kinua niya ngunyan an limang tinapay saka an duwang sira, asin nagtangad siya sa langit saka pinamibian* niya iyan. Dangan binaranga niya an mga iyan asin itinao sa mga disipulo tanganing ipanao sa mga tawo. 17  Kaya gabos sinda nagkarakan saka nagkabarasog, asin tinipon ninda an mga dai naubos, bali 12 basket nin mga tada-tada. 18  Paghaloy-haloy, mantang solo siyang namimibi, an mga disipulo nagdulok sa saiya, asin hinapot niya sinda, na sinasabi: “Ano an sinasabi kan mga tawo? Siisay daa ako?” 19  Bilang simbag sinabi ninda: “Si Juan Bautista, pero sabi kan iba, si Elias, tapos sabi kan iba pa, saro sa mga propeta kan suanoy an nabuhay.” 20  Dangan sinabi niya sa sainda: “Pero para sa saindo, siisay ako?” Nagsimbag si Pedro: “An Cristo nin Diyos.” 21  Dangan sa seryosong pakikipag-ulay sa sainda, tinugon niya sinda na dai ini pagsabihon sa kiisay man, 22  alagad sinabi niya: “An Aki nin tawo kaipuhan na mag-agi nin dakul na pagsakit asin isikwal kan kamagurangan asin kan mga panginot na saserdote saka kan mga eskriba asin gadanon, dangan sa ikatulong aldaw ibangon.” 23  Pagkatapos sinabi niya sa gabos: “Kun an siisay man gustong magsunod sa sako, talikdan niya an saiyang sadiri saka pasanon an saiyang hariging pasakitan* aroaldaw asin padagos siyang sumunod sa sako. 24  Huli ta an siisay man na gustong magligtas kan saiyang buhay* mawawaran kaiyan, alagad an siisay man na mawaran kan saiyang buhay* nin dahil sa sako iyo an makakapagligtas kaiyan. 25  Ano man nanggad an makukuang pakinabang nin sarong tawo kun makamtan niya an bilog na kinaban pero mawaran siya kan saiyang buhay o mapahamak siya? 26  Huli ta kun may siisay man na ikinakasupog ako asin an sakuyang mga tataramon, an tawong iyan ikakasupog kan Aki nin tawo pag nag-abot na ini sa saiyang kamurawayan asin sa kamurawayan kan Ama saka kan banal na mga anghel. 27  Alagad sinisigurado ko sa saindo na an nagkapira sa mga yaon digding nakatindog dai nanggad magagadan sagkod na dai nguna ninda mahiling an Kahadian nin Diyos.” 28  Sa katunayan, mga walong aldaw pagkasabi niya kan mga tataramon na ini, iiniba niya si Pedro, Juan, saka Santiago asin nagtukad siya sa bukid tanganing mamibi. 29  Asin mantang namimibi siya, nabago an itsura kan saiyang lalawgon* asin an saiyang bado nagkinang sa kaputian. 30  Asin uya! duwang lalaki an nakikipag-ulay sa saiya, si Moises saka si Elias. 31  An mga ini nahiling na may mamuraway na itsura asin nagpuon na magtaram manungod sa paghali niya, na madali nang mangyari duman sa Jerusalem. 32  Haros turog na si Pedro asin an kairiba niya, alagad kan biyo na sindang napagmata, nahiling ninda an saiyang kamurawayan asin an duwang lalaking nakatindog na kaiba niya. 33  Asin kan an mga ini pahali na ki Jesus, sinabi ni Pedro sa saiya: “Paratukdo, marahay na yaon kami digdi. Kaya tugutan mo kaming magpatindog nin tulong tolda, saro para sa saimo, saro para ki Moises, asin saro para ki Elias.” Dai niya aram an sinasabi niya. 34  Alagad mantang sinasabi niya an mga bagay na ini, may panganuron na naglataw asin naglindong sa sainda. Kan tinahuban sinda kan panganuron, nagkatarakot sinda. 35  Dangan hali sa panganuron sarong boses an nadangog, na nagsasabi: “Ini an sakuyang Aki, an sakong pinili. Maghinanyog kamo sa saiya.” 36  Miyentras na nadadangog an boses, nahiling nindang nagsosolo si Jesus. Alagad tuninong sana sinda asin dai sinda nag-istorya sa kiisay man kan panahon na idto manungod sa arin man sa mga bagay na nahiling ninda. 37  Kan sunod na aldaw pagbaba ninda hali sa bukid, dakul na tawo an nagsabat sa saiya. 38  Asin uya! sarong lalaki sa sainda an nagkurahaw, na nagsasabi: “Paratukdo, nakikimahirak ako sa saimo na hilingon mo an aki kong lalaki, ta solo-solo siyang aki ko. 39  Sinasaniban siya nin sarong espiritu, saka bigla na sana siyang nagkukurahaw, asin pinapakiray-kisay siya kaiyan na nagsasabo an nguso, asin habo kaiyan magluwas maski kinulgan na kaiyan an aki. 40  Nakimahirak ako sa mga disipulo mo na palayason iyan, pero dai ninda kaya.” 41  Bilang simbag sinabi ni Jesus: “O daing pagtubod asin makasalan na henerasyon, sagkod nuarin ako kaipuhan na magdanay na kaibanan nindo asin magpapasensiya sa saindo? Daraha digdi an saimong aki.” 42  Alagad kan paparani pa sana an aki, ilinampog ini kan demonyo asin pinakiray-kisay nin grabe. Pero sinaway ni Jesus an maraot na espiritu saka pinaumayan an aki asin itinao ini sa ama kaini. 43  Asin gabos sinda napangalas na marhay sa kahanga-hangang kapangyarihan nin Diyos. Mantang sinda gabos napapangalas sa gabos na bagay na ginigibo niya, sinabi niya sa saiyang mga disipulo: 44  “Magdangog kamong marhay asin tandaan nindo an mga tataramon na ini, huli ta an Aki nin tawo tatrayduron asin itatao sa kamot nin mga tawo.” 45  Alagad dai ninda nasabutan an sinabi niya. Sa katunayan, itinago iyan sa sainda tanganing dai ninda iyan maintindihan, asin natatakot sindang maghapot sa saiya manungod sa sinabi niyang ini. 46  Dangan may nangyaring diriskusyunan sa tahaw ninda manungod sa kun siisay sa sainda an pinakaurog. 47  Huling aram ni Jesus kun ano an nasa puso ninda, nagkua siya nin sadit na aki, pinatindog ini sa kataid niya, 48  asin sinabi niya sa sainda: “An siisay man na minaako sa sadit na aking ini sa ngaran ko minaako man sa sako; asin an siisay man na minaako sa sako minaako man sa Saiya na nagsugo sa sako. Huli ta an saro na minagawing pinakahababa sa saindo iyo an nakakaurog.” 49  Bilang simbag sinabi ni Juan: “Paratukdo, may nahiling kaming sarong tawo na nagpapalayas nin mga demonyo paagi sa paggamit kan ngaran mo, asin pinurbaran ming pugulan siya, dahil bako ta siyang kaiba.” 50  Alagad sinabi ni Jesus sa saiya: “Dai nindo pagpurbaran na pugulan siya, huli ta an siisay man na bakong tumang sa saindo kampi sa saindo.” 51  Mantang nagdadangadang na an panahon* na dadarahon na si Jesus sa langit, desidido nanggad siyang magduman sa Jerusalem. 52  Kaya nagsugo siya nin mga mensahero na mag-inot sa saiya. Asin naghali sinda saka naglaog sa sarong baryo nin mga Samaritano tanganing andamon an mga bagay-bagay para sa pag-abot niya. 53  Alagad dai siya inako kan mga tawo, huli ta desidido siyang magduman sa Jerusalem. 54  Kan mahiling ini kan mga disipulong si Santiago asin Juan, nagsabi sinda: “Kagurangnan, gusto mong magpababa kami nin kalayo hali sa langit tanganing tumtumon* sinda?” 55  Alagad inatubang niya sinda asin sinaway. 56  Kaya nagduman sinda sa ibang baryo. 57  Mantang naglalakaw sinda sa dalan, may nagsabi sa saiya: “Masunod ako sa saimo sain ka man magduman.” 58  Pero sinabi ni Jesus sa saiya: “An mga layas na ayam* may mga lungib asin an mga gamgam sa langit may mga salagan, alagad an Aki nin tawo dai lamang nin mahigdaan.” 59  Dangan sinabi niya sa saro pa: “Madya, magin parasunod taka.” Nagsabi an lalaki: “Kagurangnan, tuguti nguna akong magpuli asin ilubong an sakuyang ama.” 60  Alagad sinabi niya sa saiya: “Pabayai an mga gadan na maglubong kan saindang mga gadan, pero ika, ipahayag mo an Kahadian nin Diyos sa gabos na lugar.” 61  Asin igwa pang saro na nagsabi: “Masunod ako sa saimo, Kagurangnan, pero tuguti nguna akong magpaaram sa mga kairiba ko sa harong.” 62  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Dai nin siisay man na tawo na nagkapot na nin arado asin naghihiling sa mga bagay sa likudan an maninigo sa Kahadian nin Diyos.”

Mga Nota

Sa literal, “pirak.”
Sa literal, “nin duwang bado.”
An buot sabihon, si Herodes Antipas. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “na tetrarka.”
Sa literal, “binendisyunan.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “pandok.”
Sa literal, “nakukumpleto na an mga aldaw.”
O “tunawon.”
Sa literal, “mga sora.” An sora sarong hayop na garo ayam an itsura na manunumpungan sa Israel asin sa kataraid na lugar.