Lucas 8:1-56

  • Mga babaying kaibanan ni Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon mapadapit sa parasabwag (4-8)

  • Kun taano ta naggagamit si Jesus nin mga ilustrasyon (9, 10)

  • Ipinaliwanag an ilustrasyon mapadapit sa parasabwag (11-15)

  • An lampara dai dapat tinatakluban (16-18)

  • Ina asin mga tugang ni Jesus (19-21)

  • Pinakalma ni Jesus an sarong subasko (22-25)

  • Pinalaog ni Jesus sa mga urig an mga demonyo (26-39)

  • Aking babayi ni Jairo; dinutan nin sarong babayi an pang-ibabaw na bado ni Jesus (40-56)

8  Dai nahaloy pakalihis kaiyan naglibot siya sa mga siyudad asin sa mga baryo, na naghuhulit saka nagpapahayag kan maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos. Asin kaibanan niya an Dose,  pati na an nagkapirang babayi na nakatalingkas sa maraot na mga espiritu asin naumayan sa mga hilang: si Maria na inaapod na Magdalena, na sa saiya may pitong demonyong nagluwas;  si Joana na agom ni Cuza, an katiwala ni Herodes; si Susana; asin dakul na iba pang babayi, na ginagamit an saindang mga pagsadiri sa pagtabang sa sainda.  Ngunyan kan magkatiripon an sarong dakulang grupo nin mga tawo pati na an mga nag-iriba sa saiya hali sa mga siyudad, nagsaysay siya nin sarong ilustrasyon:  “May sarong parasabwag na nagluwas tanganing magsabwag kan saiyang banhi. Mantang nagsasabwag siya, an nagkapira sa mga iyan napaduman sa gilid kan dalan saka nagkatirimakan, asin tinuruka iyan kan mga gamgam* sa langit.  An nagkapira napaduman sa gapo, asin pagkatapos magturubo, nagkaruluyos iyan huli ta dai iyan nin nasusupsop na tubig.  An iba napaduman sa may matunok na mga tanom, asin an mga tanom na ini na nagturubo kasabay kan banhi puminuot sa mga iyan.  Pero an iba napaduman sa marahay na daga, asin pagkatapos na magtubo, an mga iyan namunga nin tigsaranggatos.” Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, nagtaram siya sa makusog na boses: “An may talinga magdangog.”  Alagad an mga disipulo niya naghapot sa saiya kun ano an kahulugan kan ilustrasyon na ini. 10  Sinabi niya: “Itinatao sa saindo an pakasabot sa sagradong mga hilom* kan Kahadian nin Diyos, pero sa iba ipinapaagi iyan sa mga ilustrasyon tanganing maski maghiling sinda, dai sinda makakamaan, asin maski magdangog sinda, dai sinda makakasabot. 11  Ini an kahulugan kan ilustrasyon: An banhi iyo an tataramon nin Diyos. 12  Idtong mga nasa gilid kan dalan iyo an mga nakakadangog kan tataramon, dangan minaabot an Diyablo asin kinukua an tataramon sa saindang mga puso tanganing sinda dai magtubod saka dai maligtas. 13  Idtong mga nasa gapo iyo an mga magaya-gayang minaako kan tataramon pagkadangog ninda kaiyan, pero an mga ini dai nin gamot. Nagtutubod sinda nin halipot na panahon, alagad sa panahon nin pagbalo, minapundo sinda. 14  Kun manungod sa mga nakasabwag sa may matunok na mga tanom, an mga ini an nakakadangog kan tataramon, alagad huling nairarayo an atensiyon dahil sa mga kahaditan, kayamanan, asin mga kaugmahan sa buhay na ini, biyo sindang napupuot asin dai lamang nakakapagtao nin marahay na bunga. 15  Kun manungod sa mga nasa marahay na daga, ini an mga may sinsero asin marahay na puso, asin pagkadangog kan tataramon, pinapangaptan ninda iyan asin namumunga sinda na may pakatagal. 16  “Dai nin siisay man na pagkatapos magpalaad nin lampara tinatakluban iyan nin mangko o ibinubugtak iyan sa irarom nin higdaan, kundi ibinubugtak niya iyan sa patungan nin lampara tanganing mahiling kan minaralaog an liwanag. 17  Huli ta mayong nakatagong bagay na dai mahihiling, asin mayong isinesekretong bagay na magdadanay na dai naaaraman asin na dai mahahayag. 18  Kun siring, mangnuhon nindo kun baga maingat kamong nagdadangog, huli ta an siisay man na igwa tatawan nin dakul pa, alagad an siisay man na mayo, maski an pighuhuna niyang yaon sa saiya kukuanon sa saiya.” 19  Nagduman sa saiya ngunyan an saiyang ina asin mga tugang na lalaki, alagad dai sinda makarani sa saiya huli ta dakul an tawo. 20  Kaya igwang nagsabi sa saiya: “Nakatindog sa luwas an saimong ina asin mga tugang, gusto kang mahiling.” 21  Bilang simbag sinabi niya sa sainda: “An sakuyang ina asin mga tugang iyo ining mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos asin nag-uutob kaiyan.” 22  Sarong aldaw, siya saka an mga disipulo niya naglunad sa sakayan, asin sinabi niya sa sainda: “Magbalyo kita duman sa ibong kan danaw.” Kaya naglayag sinda. 23  Alagad kan naglalayag na sinda, napaturog siya. Sarong makusog na alipuros an buminaba sa danaw, asin an saindang sakayan nagpuon na mapano nin tubig saka mameligro. 24  Kaya nagrani sinda sa saiya asin pinukaw siya, na sinasabi: “Paratukdo, Paratukdo, magagadan na kami!” Sa siring nagbuhat siya asin sinaway an duros saka an pag-alimbukay kan tubig, asin kuminulpa an mga iyan, saka kuminalma an palibot. 25  Dangan sinabi niya sa sainda: “Hain an saindong pagtubod?” Alagad pinangibabawan sinda nin takot asin napangalas na marhay, na nagsasarabi sa lambang saro: “Siisay man nanggad ini? Huli ta pinagbubutan niya maski an duros asin an tubig, asin nagsusunod sinda sa saiya.” 26  Asin nagduong sinda sa baybayon sa rehiyon kan mga Geraseno, na nasa tamping kahampang kan Galilea. 27  Pagbaba ni Jesus sa baybayon, sinabat siya nin sarong lalaking sinasaniban nin demonyo. An lalaki hali sa kaharaning siyudad saka halawig na panahon nang daing sulot na bado, asin nagpipirmi siya, bako sa harong, kundi sa sementeryo.* 28  Pagkahiling ki Jesus, nagkurahaw ini asin nagluhod sa atubangan niya, asin makusog na nagsabi: “Anong tuyo mo, Jesus, Aki kan Kahuruhalangkawing Diyos? Nakikimahirak ako sa saimo, dai mo ako pagpasakitan.” 29  (Pinagbubutan kaya ni Jesus an maraot na espiritu na magluwas sa lalaki, na dakul na beses nang sinasaniban* kaiyan. Pauruutro siyang kinakadenahan sa kamot saka bitis asin pirmi siyang binabantayan, alagad pinapatod niya an mga kadena saka dinadara siya kan demonyo pasiring sa mga tagong lugar.) 30  Hinapot siya ni Jesus: “Ano an pangaran mo?” Sinabi niya: “Lehiyon,”* huli ta dakul na demonyo an naglaog sa saiya. 31  Asin sige sindang pakimahirak sa saiya na dai niya sinda pagbutan na magduman sa kairaruman.* 32  Igwa duman sa bukid nin dakul na urig na nagsasarabsab, kaya nakimahirak sinda sa saiya na tugutan sindang maglaog sa mga urig, asin tinugutan niya sinda. 33  Kaya an mga demonyo nagruluwas sa lalaki dangan nagralaog sa mga urig, asin nagdaralagan an mga ini pasiring sa ampas saka nagkahurulog sa danaw asin nagkaralamos. 34  Alagad kan mahiling kan mga nag-aataman an nangyari, nagdurulag sinda asin ipinamareta iyan sa siyudad saka sa mga lugar sa palibot. 35  Dangan nagruluwas an mga tawo tanganing hilingon kun ano an nangyari. Nagduruman sinda ki Jesus asin nahiling ninda an lalaking dating pigsasaniban nin mga demonyo. Nakabado na ini asin tultol na an isip saka nakatukaw sa may pamitisan ni Jesus, asin nagkatarakot sinda. 36  An mga nakahiling kaiyan nag-istorya sa sainda kun paano narahay an lalaking dating sinasaniban nin demonyo. 37  Asin dakulon na tawo hali sa nakapalibot na rehiyon kan mga Geraseno an nakiulay ki Jesus na maghali siya duman, huli ta pinangibabawan sinda nin grabeng takot. Dangan naglunad siya sa sakayan tanganing maghali. 38  Alagad, an lalaking dating pigsasaniban nin mga demonyo nagparapakimahirak ki Jesus na magdanay na kaiba niya, pero isinubol niya an lalaki, na sinasabi: 39  “Magpuli ka na, asin padagos mong ipamareta an ginibo nin Diyos para sa saimo.” Kaya naghali siya, na ibinabalangibog sa bilog na siyudad an ginibo ni Jesus para sa saiya. 40  Pagbalik ni Jesus, mabuot siyang inako kan mga tawo, huli ta inaasahan ninda gabos na maabot siya. 41  Alagad uya! nag-abot an sarong lalaki na an pangaran Jairo; an lalaking ini namamayo sa sinagoga. Asin naglaob ini sa may pamitisan ni Jesus saka nagpuon na makimahirak sa saiya na magduman siya sa harong kaini, 42  huli ta an kasaro-sarui* na aking babayi kaini, na mga 12 anyos, magagadan na. Mantang paduman si Jesus, nagsusurûsô sa saiya an mga tawo. 43  Igwa ngunyan nin babayi na 12 taon nang pigdudugo, asin dai siya nabubulong nin siisay man. 44  Nagrani ini sa likudan niya saka dinutan an gayad kan saiyang pang-ibabaw na bado, asin tulos na napundo an pagdugo. 45  Kaya sinabi ni Jesus: “Siisay an nagduot sa sako?” Kan gabos sinda nagninigar, nagsabi si Pedro: “Paratukdo, pinapalibutan ka asin pigsusurûsô kan mga tawo.” 46  Pero sinabi ni Jesus: “May nagduot sa sakuya, ta aram kong may kapangyarihan na nagluwas sa sako.” 47  Kan mahiling kan babayi na nariparo palan siya, nagtatakig siyang nagdulok asin nagluhod sa atubangan ni Jesus saka sinabi niya sa gabos na tawo kun taano ta dinutan niya si Jesus asin kun paano siya naumayan tulos. 48  Alagad sinabi niya sa babayi: “Aki ko, pinarahay ka kan saimong pagtubod. Magpuli ka na asin dai ka na mahadit.” 49  Miyentras na nagtataram pa siya, may uminabot hali sa harong kan namamayo sa sinagoga, na nagsasabi: “Gadan na po an aki mo; dai mo na pag-abalahon pa an Paratukdo.” 50  Pagkadangog kaini, sinimbag siya ni Jesus: “Dai ka matakot, magtubod ka sana, asin mabubuhay* siya.” 51  Kan makaabot siya sa harong, dai niya tinugutan an siisay man na maglaog kaiba niya apuwera ki Pedro, ki Juan, ki Santiago, asin sa ama saka ina kan daragita. 52  Alagad an mga tawo gabos naghihiribi asin pigtuturubtob ninda an saindang daghan sa kamunduan dahil sa daragita. Kaya sinabi niya: “Magpundo na kamo sa paghibi, ta an daragita dai man nagadan kundi nagtuturog.” 53  Huli kaini mapagtuya ninda siyang pigngirisihan, dahil aram nindang gadan na an daragita. 54  Alagad kinaputan niya ini sa kamot asin inapod: “Nene, magbangon ka!” 55  Asin buminalik an espiritu* kan daragita, saka nagbuhat tulos ini, asin sinabi ni Jesus na tawan ini nin makakakan. 56  An mga magurang kan daragita haros mawara sa sadiri sa kaugmahan, pero tinugon sinda ni Jesus na dai ipag-istorya sa kiisay man an nangyari.

Mga Nota

O “bayong.”
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
O “mga lulubngan na girumduman.”
O posibleng “na halawig na panahon nang kinokontrol.”
Hilingon an nota sa Mateo 26:53.
O “bûngaw.”
O “bugtong.”
Sa literal, “maliligtas.”
An buot sabihon, an puwersa na nagsusustenir nin buhay.