Lucas 6:1-49

  • Si Jesus, “Kagurangnan kan Sabbath” (1-5)

  • Pinaumayan an sarong tawo na may paralisadong kamot (6-11)

  • An 12 apostol (12-16)

  • Si Jesus nagtukdo asin nagpaumay (17-19)

  • An mga maugma asin an mga hirak man (20-26)

  • Pagkamuot sa mga kaiwal (27-36)

  • Magpundo na sa paghusgar (37-42)

  • Mamimidbid sa bunga (43-45)

  • Harong na masarig an pagkatugdok; harong na daing solidong pundasyon (46-49)

6  Sarong sabbath kaidto kan nag-aagi siya sa kaumahan nin trigo, asin an mga disipulo niya nagrarapgos saka nagkakakan nin trigo, na pinipiri-pisi iyan kan saindang mga kamot.  Sa siring an nagkapira sa mga Fariseo nagsabi: “Taano ta ginigibo nindo an bakong suno sa Katugunan pag Sabbath?”  Alagad bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Ano dai lamang nindo nabasa an ginibo ni David kan magutom siya saka an mga lalaking kairiba niya?  Bakong naglaog siya sa harong nin Diyos asin inako niya an mga tinapay na pandulot saka nagkakan siya asin tinawan niya an mga lalaking kairiba niya, na bakong suno sa Katugunan na kakanon nin siisay man kundi para sana sa mga saserdote?”  Dangan sinabi niya sa sainda: “An Aki nin tawo Kagurangnan kan Sabbath.”  Sa saro pang sabbath naglaog siya sa sinagoga asin nagpuon na magtukdo. Asin yaon duman an sarong lalaki na paralisado an tuong kamot.  Inaabangan ngunyan kan mga eskriba asin kan mga Fariseo si Jesus kun baga mapaumay siya sa aldaw nin Sabbath, tanganing makakua nin ikakaakusar sa saiya.  Alagad, aram niya kun ano an nasa isip ninda, kaya sinabi niya sa lalaking paralisado an kamot: “Tumindog ka asin magdigdi ka sa tahaw.” Asin tuminindog ini saka nagduman sa tahaw.  Dangan sinabi ni Jesus sa sainda: “Haputon ko kamo, Pag Sabbath, suno daw sa Katugunan na gumibo nin marahay o gumibo nin maraot, na magligtas nin buhay* o gumadan?” 10  Pagkatapos niyang hilingon sinda gabos sa palibot niya, sinabi niya sa lalaki: “Unata an kamot mo.” Ginibo iyan kan lalaki, asin narahay an saiyang kamot. 11  Alagad bigla sindang nagkaaranggot na daing karason-rason asin nagpuon sindang mag-urulay-ulay kun ano an puwede nindang gibuhon ki Jesus. 12  Sa saro sa mga aldaw na idto nagduman siya sa bukid tanganing mamibi, asin magdamlag siyang namibi sa Diyos. 13  Asin kan aga na, inapod niya an saiyang mga disipulo asin nagpili siya sa sainda nin 12, na inapod man niyang mga apostol: 14  si Simon, na nginaranan man niyang Pedro, si Andres na tugang kaini, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, 15  si Mateo, si Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na inaapod “an maigot,” 16  si Judas na aki ni Santiago, asin si Judas Iscariote, na nagin traydor. 17  Asin nagbaba siya kaiba ninda saka nagtindog sa sarong patag na lugar, asin yaon duman an dakul na disipulo niya, asin an dakulon na tawo hali sa bilog na Judea asin Jerusalem saka hali sa baybayon na rehiyon nin Tiro asin Sidon, na nag-arabot tanganing magdangog sa saiya asin mapaumayan sa saindang mga hilang. 18  Naumayan maski an mga pinapasakitan nin maraot na mga espiritu. 19  Asin an gabos na tawo naghihinguwang makaduot sa saiya, huli ta may kapangyarihan na nagluluwas sa saiya asin nagpapaumay sa sainda gabos. 20  Asin naghiling siya sa saiyang mga disipulo asin nagpuon na magsabi: “Maugma kamong mga dukha, huli ta sa saindo an Kahadian nin Diyos. 21  “Maugma kamong mga nagugutom ngunyan, huli ta babasugon kamo. “Maugma kamong mga nagtatangis ngunyan, huli ta mangisi kamo. 22  “Maugma kamo pag nauungis sa saindo an mga tawo, asin pag isinisikwal ninda kamo asin tinutuya kamo saka rinaraot an dangog nindo nin huli sa Aki nin tawo. 23  Mag-ugma kamo sa aldaw na iyan, asin maglukso sa kagaya-gayahan, huli ta uya! dakula an saindong balos sa langit, huling an mga bagay na iyan iyo man an ginigibo kaidto kan saindang mga apuon sa mga propeta. 24  “Alagad hirak man sa saindo na mayayaman, huli ta nakua na nindo an gabos na kaginhawahan na makukua nindo. 25  “Hirak man sa saindo na mga basog ngunyan, huli ta magugutom kamo. “Hirak man sa saindo na mga nagngingisi ngunyan, huli ta magmumundo asin magtatangis kamo. 26  “Hirak man sa saindo pag inuumaw kamo kan gabos na tawo, huli ta ini an ginibo kan saindang mga apuon sa mga bakong tunay na propeta. 27  “Alagad sinasabi ko sa saindo na mga nagdadangog: Padagos na kamutan an saindong mga kaiwal, gibuhan nin marahay an mga nauungis sa saindo, 28  ipahayag na mawot nindo an ikakarahay kan mga nagsusumpa sa saindo, ipamibi an mga nag-iinsulto sa saindo. 29  Sa saiya na magsapak sa saimo sa sarong pisngi, iatubang mo man an saro mo pang pisngi; asin sa saiya na magkua kan saimong pang-ibabaw na bado, dai mo siya pagpugulan kun kuanon niya pati an saimong pang-irarom na bado. 30  Tawan mo an lambang maghagad sa saimo, asin sa saro na magkua kan mga gamit mo, dai mo iyan pagbawion. 31  “Siring man, kun ano an buot nindong gibuhon sa saindo nin mga tawo, arog man kaiyan an gibuhon nindo sa sainda. 32  “Kun an mga namumuot sana sa saindo an namumutan nindo, ano an kaumaw-umaw sa saindo? Dawa an mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa sainda. 33  Asin kun an mga naggigibo nin marahay sa saindo iyo sana an ginigibuhan nindo nin marahay, ano an kaumaw-umaw sa saindo? Dawa an mga parakasala arog man kaiyan an ginigibo. 34  Siring man, kun an mga inaasahan nindong mabayad sa saindo iyo sana an pinapautang* nindo, ano an kaumaw-umaw sa saindo? Dawa an mga parakasala nagpapautang man sa mga parakasala asin nag-aasang ibabalik sa sainda an bilog na kantidad. 35  Imbes, padagos na kamutan an saindong mga kaiwal asin gumibo nin marahay saka magpautang na daing linalauman na ano man na ibabalik sa saindo; asin magigin dakula an saindong balos, saka magigin mga aki kamo kan Kahuruhalangkawi, huli ta mabuot siya sa mga dai tataong magpasalamat asin sa mga maraot. 36  Padagos kamong magin mahihirakon, kun paanong an saindong Ama mahihirakon. 37  “Dugang pa, magpundo na kamo sa paghusgar, asin dai nanggad kamo huhusgaran; asin magpundo na kamo sa pagkondenar, asin dai nanggad kamo kokondenaron. Padagos na magpatawad, asin papatawadon kamo. 38  Ugalion an pagtao, asin an mga tawo matao sa saindo. Iuula ninda sa saindong mga bulsa* an abundang takad, dinusok, yinugyog, asin nagsusupay. Huli ta an pantakad na ipinantatakad nindo iyo an ipantatakad ninda sa saindo.” 39  Dangan nagsaysay man siya sa sainda nin ilustrasyon: “An tawong buta dai puwedeng magkabit nin tawong buta, bako daw? Pareho sindang mahuhulog sa kalot, bakong iyo? 40  An estudyante* dai nakakalabi sa saiyang maestro, alagad an siisay man na lubos na natukduan magigin arog kan saiyang maestro. 41  Kun siring, taano ta pighihiling mo an dagami na nasa mata kan saimong tugang pero dai mo pigmamangno an tabla* diyan sa sadiri mong mata? 42  Paano mo masasabi sa saimong tugang, ‘Tugang, halion ko daw an dagami na yaon sa mata mo,’ mantang ika mismo, dai mo nahihiling an tabla* sa sadiri mong mata? Parasagin-sagin! Halia nguna an tabla sa sadiri mong mata, dangan mahihiling mo nin malinaw kun paano hahalion an dagami na yaon sa mata kan saimong tugang. 43  “Huli ta daing marahay na kahoy na namumunga nin raot na bunga, asin daing raot na kahoy na namumunga nin marahay na bunga. 44  Huli ta an lambang kahoy namimidbid sa bunga kaiyan. Halimbawa, an mga tawo dai nakakakua nin mga igos* sa matunok na mga tanom, ni nagguguno man sinda nin mga ubas sa matunok na palungpong. 45  An marahay na tawo nagpapaluwas nin marahay hali sa natipon niyang marahay na mga bagay sa saiyang puso, alagad an maraot na tawo nagpapaluwas nin maraot hali sa natipon niyang maraot na mga bagay; huli ta sa kapanuan kan puso nagtataram an saiyang nguso. 46  “Kun siring, taano ta inaapod nindo akong ‘Kagurangnan! Kagurangnan!’ pero dai nindo ginigibo an mga bagay na sinasabi ko? 47  An lambang minadulok sa sako asin nagdadangog kan mga tataramon ko saka ginigibo iyan, ipapahiling ko sa saindo kun kiisay siya nakakaagid: 48  Nakakaagid siya sa sarong tawo na sa pagtugdok nin harong nagkalot nin hararom sagkod na makaabot sa gapo asin ibinugtak diyan an pundasyon. Dahil kaiyan, kan magbaha, an salog nagragasa sa harong na iyan alagad dai iyan nakayang yugyugon, huli ta masarig an pagkatugdok kaiyan. 49  Sa ibong na lado, an siisay man na nagdadangog asin dai naggigibo nakakaagid sa sarong tawo na nagpatindog sa daga nin harong na daing pundasyon. An salog nagragasa diyan, asin narumpag tulos iyan, asin grabe an pagkagaba kan harong na iyan.”

Mga Nota

O “kalag.”
An buot sabihon, pinapautang na daing interes.
Nanunungod ini sa parte kan bado na may tiniklupan asin nagseserbing bulsa na puwedeng lagan nin mga bagay-bagay.
O “disipulo.”
O “pasagi.”
O “pasagi.”
An bunga kan kahoy na higera.