Lucas 5:1-39

  • Milagrosong nakadakop nin kadakul na sira; inot na mga disipulo (1-11)

  • Pinaumayan an sarong may leproso (12-16)

  • Pinaumayan ni Jesus an sarong paralitiko (17-26)

  • Inapod ni Jesus si Levi (27-32)

  • Hapot manungod sa pag-ayuno (33-39)

5  Sarong aldaw, mantang nagtutukdo si Jesus kan tataramon nin Diyos sa may danaw nin Genesaret,* an mga tawo na nagdadangog sa saiya nagpuon na magsurûsô sa saiya.  Asin nakahiling siya nin duwang sakayan* na nakaduong sa may gilid kan danaw, alagad nakabaraba na diyan an mga parasira asin hinuhugasan ninda an saindang mga hikot.  Naglunad siya sa saro sa mga sakayan, asin pinakiulayan niya si Simon, na kagsadiri kan sakayan, na irayo iyan nin dikit sa may baybayon. Dangan tuminukaw siya, asin mantang yaon siya sa sakayan nagpuon siyang magtukdo sa mga tawo.  Kan matapos siya sa pakikipag-ulay sa mga tawo, sinabi niya ki Simon: “Magduman kita sa hararom, asin ihulog nindo an saindong mga hikot tanganing makadakop kamo.”  Alagad bilang simbag sinabi ni Simon: “Paratukdo, magdamlag kaming nagpagal asin mayo kaming nadakop, pero sa sinabi mong iyan, ihuhulog ko an mga hikot.”  Kan gibuhon ninda ini, dakulon na sira an nadakop ninda. Sa katunayan, nagigisi na an mga hikot ninda.  Kaya pinaypay ninda an saindang kairiba sa saro pang sakayan na magrani sa sainda saka tabangan sinda, asin kan magrani an mga ini pinano ninda an duwang sakayan, kaya haros maglubog na an mga iyan.  Kan mahiling ini ni Simon Pedro, nagluhod siya ki Jesus, na sinasabi: “Rumayo ka sa sako, Kagurangnan, huli ta ako tawong makasalan.”  Ngalason kaya siya asin an saiyang kairiba sa kadakulan kan nadakop nindang sira, 10  asin iyo man an mga aki ni Zebedeo na si Santiago asin Juan, na mga kasosyo ni Simon. Alagad sinabi ni Jesus ki Simon: “Dai ka na matakot. Puon ngunyan, mandadakop ka nin mga tawo.” 11  Kaya idinuong giraray ninda an mga sakayan asin binayaan na an gabos na bagay saka nagsunod sa saiya. 12  Sa saro pang pagkakataon mantang yaon siya sa saro sa mga siyudad, uya! igwa nin lalaking pano nin leproso! Kan mahiling niya si Jesus, suminubsob siya asin nakimahirak sa saiya: “Kagurangnan, kun bubuuton mo sana, magigibo mong magin malinig ako.” 13  Kaya inunat niya an saiyang kamot asin dinutan niya an lalaki, na sinasabi: “Buot ko! Magin malinig ka.” Tulos na nahali an saiyang leproso. 14  Dangan tinugon niya an lalaki na dai ini ipag-istorya sa kiisay man: “Alagad magduman ka asin magpahiling sa saserdote, asin magpresentar ka nin dulot para sa paglilinig sa saimo, siring kan ipinagbuot ni Moises, bilang patotoo sa sainda.” 15  Alagad ta lalo sanang naglalakop an bareta manungod sa saiya, asin dakulon na tawo an nagtitiripon tanganing magdangog asin mapaumayan sa saindang mga hilang. 16  Minsan siring, parati siyang nagduduman sa mga puwerang lugar tanganing mamibi. 17  Sa saro sa mga aldaw na idto mantang nagtutukdo siya, nakaturukaw duman an mga Fariseo* asin mga paratukdo kan Katugunan na nag-arabot hali sa lambang baryo nin Galilea saka Judea asin hali sa Jerusalem; asin yaon sa saiya an kapangyarihan ni Jehova* na gumibo nin pagpaumay. 18  Asin uya! sarong tawong paralisado na nasa tiheras* an pigbuburuligan nin mga lalaki, asin naghahanap sinda nin paagi tanganing mailaog siya asin maibugtak sa atubangan ni Jesus. 19  Kan dai ninda siya mailaog huli kan dakul na tawo, nagsakat sinda sa atop, asin paagi sa pagbaklas sa sarong parte kaiyan, itinunton ninda an tiheras na nahihigdaan niya, sa mismong atubangan ni Jesus. 20  Kan mahiling niya an saindang pagtubod, sinabi niya: “Amigo, pinatawad na an mga kasalan mo.” 21  Dangan nagpuon na mag-urulay-ulay an mga eskriba* asin an mga Fariseo, na sinasabi: “Siisay ini na nagtataram nin mga paglanghad?* Siisay an puwedeng magpatawad nin mga kasalan apuwera sa Diyos?” 22  Alagad huling narisa ni Jesus an saindang sabuot, nagsimbag siya sa sainda: “Taano ta may arog kaiyan na mga pangangatanusan sa saindong mga puso? 23  Arin an mas pasil, an magsabing, ‘Pinatawad na an mga kasalan mo,’ o an magsabing, ‘Buhat asin lakaw’? 24  Alagad tanganing maaraman nindo na an Aki nin tawo may awtoridad digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan . . .” Dangan sinabi niya sa tawong paralisado: “Sinasabi ko sa saimo, Magbuhat ka, alsaha an tiheras mo, asin magpuli ka na sa harong mo.” 25  Kaya nagbuhat siya sa atubangan ninda, inalsa an dati niyang hinihigdaan, asin nagpuli sa saiyang harong, na pinapamuraway an Diyos. 26  Dangan nagngaralas an gabos, asin pinunan nindang pamurawayon an Diyos, asin nakamati sinda nin grabeng takot, na sinasabi: “Nakahiling kami ngunyan na aldaw nin pambihirang mga bagay!” 27  Pagkatapos kaini, nagluwas siya asin nahiling niya an sarong parasingil nin buhis na an pangaran Levi na nakatukaw sa opisinang pigbabayadan nin buhis, asin sinabi niya sa saiya: “Madya, magin parasunod taka.” 28  Kaya nagtindog si Levi, binayaan an gabos na bagay asin nagsunod sa saiya. 29  Dangan naghanda si Levi sa harong niya nin dakulang bangkete para ki Jesus, asin nagkakakan* kaiba ninda an sarong dakulang grupo nin mga parasingil nin buhis saka iba pa. 30  Huli kaini an mga Fariseo asin an saindang mga eskriba nagpuon na maggurumod-gumod sa saiyang mga disipulo, na sinasabi: “Taano ta nagkakakan asin nag-iinom kamo kaiba nin mga parasingil nin buhis asin mga parakasala?” 31  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “An mga marahay an salud dai nangangaipo nin doktor, pero an mga may hilang iyo. 32  Nagdatong ako tanganing apudon, bako an mga tawong matanos, kundi an mga parakasala tanganing magsulsol sinda.” 33  Sinabi ninda sa saiya: “An mga disipulo ni Juan nag-aayuno nin parati asin nagpapahayag nin mga pagngayo-ngayo, asin arog man kaiyan an ginigibo kan mga disipulo kan mga Fariseo, pero an saimong mga disipulo nagkakakan saka nag-iinom.” 34  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai nindo mapapaayuno an mga amigo kan nobyo mantang kaiba ninda an nobyo, bako daw? 35  Alagad maabot an panahon na kukuanon nanggad sa sainda an nobyo; dangan mag-aayuno sinda sa mga aldaw na iyan.” 36  Nagtao man siya nin ilustrasyon* sa sainda: “Dai nin siisay man an minatabas hali sa bagong pang-ibabaw na bado asin itinatahi iyan sa lumang bado. Kun gigibuhon niya iyan, magigisi kan bagong telang* itinapal* an lumang bado asin an itinapal hali sa bagong bado dai mabagay sa luma. 37  Siring man, dai nin siisay man an minabugtak nin bagong arak sa lumang mga lalagan na anit. Kun gigibuhon niya iyan, mabubusi kan bagong arak an mga lalagan saka mauula ini, asin an mga lalagan mararaot. 38  Imbes, an bagong arak dapat na ibugtak sa bagong mga lalagan na anit. 39  Mayo nin siisay man na pagkatapos mag-inom nin arak na laon mamawuton na mag-inom nin bagong arak, huli ta sinasabi niya, ‘Mas masiram an laon.’”

Mga Nota

An buot sabihon, an Dagat nin Galilea.
O “baroto.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa Ingles, stretcher.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “nakatukaw sa may lamesa.”
O “parabola.”
An buot sabihon, telang dai pa naibabad sa tubig asin dai pa nagkunkon.
O “itinagubhang.”