Lucas 4:1-44

  • Tinentaran si Jesus kan Diyablo (1-13)

  • Pinunan ni Jesus an paghulit sa Galilea (14, 15)

  • Si Jesus dai inako sa Nazaret (16-30)

  • Sa sinagoga sa Capernaum (31-37)

  • Pinaumayan an babaying panugangan ni Simon asin an iba pa (38-41)

  • Nanumpungan si Jesus kan mga tawo sa tagong lugar (42-44)

4  Dangan naghali si Jesus sa Jordan na pano nin banal na espiritu, asin giniyahan siya kan espiritu mantang nasa kaawagan siya  sa laog nin 40 aldaw, na tinetentaran kan Diyablo. Asin dai siya nagkakan nin ano man kan mga aldaw na iyan, kaya pagkatapos kaiyan, nakamati siya nin gutom.  Sa siring sinabi kan Diyablo sa saiya: “Kun aki ka nin Diyos, sabihan mo ining gapo na magin tinapay.”  Alagad sinimbag siya ni Jesus: “Nasusurat, ‘Dapat na bakong sa tinapay sana mabuhay an tawo.’”  Kaya, sa sarong kimat nin mata, dinara niya siya sa sarong halangkaw na lugar asin ipinahiling sa saiya an gabos na kahadian kan daga.  Dangan sinabi sa saiya kan Diyablo: “Itatao ko sa saimo an awtoridad sa gabos na ini asin an kamurawayan kan mga iyan, huling itinao na iyan sa sakuya, asin puwede kong itao iyan sa kiisay man na gusto kong tawan.  Kaya, kun masamba ka sa sako, mapapasaimo an gabos na iyan.”  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “Nasusurat, ‘Si Jehova* na saimong Diyos an dapat mong sambahon, asin sa saiya mo sana dapat itao an sagradong paglilingkod.’”  Dangan dinara niya siya sa Jerusalem asin ibinugtak siya sa pinakahalangkaw na parte kan templo saka sinabihan: “Kun aki ka nin Diyos, lumampaw ka paibaba hali digdi, 10  huli ta nasusurat, ‘Isusugo niya an saiyang mga anghel sa saimo, tanganing ingatan ka,’ 11  asin, ‘Kakargahon ka ninda sa saindang mga kamot tanganing dai tumama sa gapo an saimong bitis.’” 12  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “Sinasabi sa Kasuratan, ‘Dai mo pagpurbaran si Jehova* na saimong Diyos.’” 13  Kaya kan matapos na kan Diyablo an pagtentar sa saiya, binayaan siya kaini, na naghahalat na matiyempuhan giraray siya. 14  Nagbalik ngunyan si Jesus sa Galilea na may kapangyarihan kan espiritu. Asin magayon na mga bareta manungod sa saiya an luminakop sa gabos na lugar sa palibot. 15  Siring man, nagpuon siyang magtukdo sa saindang mga sinagoga,* asin inuumaw siya kan gabos. 16  Dangan nagduman siya sa Nazaret, an lugar na dinakulaan niya, asin siring sa kinatudan niya pag aldaw nin Sabbath,* naglaog siya sa sinagoga asin nagtindog tanganing magbasa. 17  Kaya itinao sa saiya an nakarolyong kasuratan ni propeta Isaias, asin binuksan niya ini saka hinanap an parte na diyan nakasurat: 18  “An espiritu ni Jehova* yaon sa sakuya, huli ta linahidan* niya ako na magpahayag nin maugmang bareta sa mga dukha. Isinugo niya ako tanganing ibalangibog sa mga bihag an saindang katalingkasan asin ibalangibog sa mga buta an pagbabalik kan saindang paghiling, tanganing palibrehon an mga inaapi, 19  tanganing ihulit an taon nin marahay na buot ni Jehova.”* 20  Sa siring ilinukot niya an kasuratan, ibinalik iyan sa tagaingat, saka tuminukaw siya; asin an mga mata kan gabos na nasa sinagoga nakaturuhok sa saiya. 21  Dangan nagpuon siyang magsabi sa sainda: “Ngunyan, nauutob na an mga tataramon na ini sa Kasuratan na nadangog pa sana nindo.” 22  Asin sinda gabos nagpuon na magkomento nin marahay-rahay na mga bagay manungod sa saiya saka napangalas sinda sa kawili-wiling mga tataramon na nagluluwas sa saiyang nguso, asin sinasabi ninda: “Aki ini ni Jose, bako?” 23  Sa siring sinabi niya sa sainda: “Siguradong ipapanungod nindo sa sako an kasabihan na ini, ‘Doktor, bulunga an saimong sadiri. Gibuha man digdi sa sadiri mong lugar an mga bagay na nadangog ming ginibo sa Capernaum.’” 24  Kaya sinabi niya: “Sinisigurado ko sa saindo na daing propeta na inaako sa sadiri niyang banwa. 25  An totoo, dakul an babaying balo sa Israel kaidtong panahon ni Elias kan dai nag-uuran sa laog nin tulong taon may anom na bulan, asin nagkaigwa nin grabeng tiggutom sa bilog na daga. 26  Pero si Elias dai isinugo sa kiisay man sa mga babaying idto, kundi duman sana sa babaying balo sa Zarefta sa daga nin Sidon. 27  Siring man, dakul an may leproso* sa Israel kaidtong panahon ni Eliseo na propeta; pero mayo ni saro sa sainda an lininig,* kundi si Naaman sana na taga Siria.” 28  An gabos na nasa sinagoga na nakadangog kan mga bagay na ini nagkaaranggot nin grabe, 29  asin nagtirindog sinda saka tulos nindang dinara siya sa luwas kan siyudad, asin nagpasiring sinda sa may ampas kan bukid na namumugtakan kan saindang siyudad, tanganing ihulog siya nin bigla. 30  Alagad nag-agi siya sa tahaw ninda asin dagos nang naghali. 31  Dangan nagbaba siya pasiring sa Capernaum, na sarong siyudad sa Galilea. Asin nagtutukdo siya sa mga tawo pag Sabbath, 32  asin napapangalas sindang marhay sa saiyang paagi nin pagtukdo, huli ta nagtataram siya na igwa nin awtoridad. 33  Ngunyan, sa sinagoga may lalaki na igwa nin maraot na espiritu, asin nagkurahaw siya nin makusog: 34  “Ah! Anong tuyo mo sa samo, Jesus na Nazareno? Ano nagdigdi ka tanganing laglagon kami? Aram na aram ko kun siisay ka, an Banal na Lingkod nin Diyos.” 35  Alagad sinaway iyan ni Jesus, na sinasabi: “Pumundo ka, asin lumuwas ka sa saiya.” Kaya pagkatapos na ilampog kan demonyo an lalaki sa atubangan ninda, nagluwas an demonyo sa lalaki na dai ini kinukulgan. 36  Dahil kaini napangalas sinda gabos asin nagpuon sindang mag-urulay-ulay: “Anong klaseng mga tataramon ini? May awtoridad asin may kapangyarihan niyang pinagbubutan an maraot na mga espiritu, asin minaruluwas sinda!” 37  Kaya an bareta manungod sa saiya padagos na naglakop sa gabos na lugar sa palibot. 38  Pagkahali niya sa sinagoga, naglaog siya sa harong ni Simon. May halangkaw na kalintura an panugangan na babayi ni Simon, asin nakiulay sinda ki Jesus na tabangan ini. 39  Kaya tuminindog siya sa may nahihigdaan kan babayi asin pinaumayan ini sa saiyang kalintura. Tulos ining nagbuhat asin inasikaso sinda kaini. 40  Alagad kan pasulnop na an aldaw,* an gabos na igwang mga pag-iribang may mga hilang dinarara an mga ini sa saiya. Paagi sa pagpatong kan saiyang mga kamot sa kada saro sa sainda, pinaumayan niya sinda. 41  Nagruluwas man hali sa dakul na tawo an mga demonyo, na nagkukurahaw asin nagsasabi: “Ika an Aki nin Diyos.” Alagad sinaway niya sinda, asin dai niya sinda tinugutan na magtaram, huli ta aram nindang siya an Cristo. 42  Alagad, naghali siya kan maagahon asin nagduman sa sarong tagong lugar. Pero hinanap siya kan mga tawo asin nakaabot sinda sa lugar na dinumanan niya, asin pinakiulayan ninda siya na dai maghali sa sainda. 43  Alagad sinabi niya sa sainda: “Dapat na ipahayag ko man sa ibang mga siyudad an maugmang bareta* kan Kahadian nin Diyos, huli ta dahil kaini kaya ako isinugo.” 44  Kaya nagpadagos siya sa paghulit sa mga sinagoga nin Judea.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “may daot.”
O “pinaumayan.”
O “saldang.”
O “an ebanghelyo.”