Lucas 3:1-38

  • Pagpuon kan misyon ni Juan (1, 2)

  • Ihinulit ni Juan na kaipuhan magpabawtismo (3-20)

  • An pagbawtismo ki Jesus (21, 22)

  • Kasaysayan kan linahi ni Jesu-Cristo (23-38)

3  Kan ika-15 taon kan pamamahala ni Tiberio Cesar, kan si Poncio Pilato an gobernador nin Judea, si Herodes* an tagapamahala kan distrito* nin Galilea, si Felipe na tugang niya an tagapamahala nin distrito sa mga lugar nin Iturea asin Traconite, asin si Lisanias an tagapamahala kan distrito nin Abilene,  kan panahon ni Annas na panginot na saserdote asin ni Caifas, an kapahayagan nin Diyos nag-abot ki Juan, na aki ni Zacarias, sa kaawagan.*  Kaya nagduman siya sa gabos na lugar na nasa palibot kan Jordan, na ihinuhulit na kaipuhan an pagpabawtismo bilang simbolo nin pagsulsol para sa kapatawadan nin mga kasalan,  siring kan nasusurat sa libro kan mga tataramon ni Isaias na propeta: “Boses nin saro na nagkukurahaw sa kaawagan: ‘Andamon nindo an dalan ni Jehova!* Pakarhayon nindo an agihan na nasa atubangan niya.  An lambang kababan dapat na tambunan, asin an lambang bukid saka bulod dapat na patagon; an pasiko-sikong mga dalan dapat na tanuson, asin an lubak-lubak na mga dalan dapat na pantayon;  asin mahihiling nin gabos na laman* an pagliligtas nin Diyos.’”*  Kaya nagpuon siyang magsabi sa mga tawong nag-aarabot tanganing magpabawtismo sa saiya: “Kamong mga aki nin mga rimuranon,* siisay an nagpatanid sa saindo na magdulag sa nagdadangadang na grabeng kaanggutan?  Kaya, magpahiling kamo nin mga bunga na angay sa saindong pagsulsol. Dai kamo magsabi sa saindong sadiri, ‘Si Abraham an samuyang ama.’ Huli ta sinasabi ko sa saindo na kaya nin Diyos na gumibo nin mga aki ni Abraham hali sa mga gapong ini.  Sa katunayan, an patok yaon na sa may gamot kan mga kahoy. Kun siring, an lambang kahoy na dai namumunga nin marahay na bunga papaludon asin iaapon sa kalayo.” 10  Asin an mga tawo naghaharapot sa saiya: “Ano ngunyan an gigibuhon mi?” 11  Bilang simbag sinabi niya sa sainda: “An tawong may duwang bado* itao an saro sa mayo, asin an saro na may kakanon magtao man sa mayo.” 12  Pati mga parasingil nin buhis nag-arabot tanganing magpabawtismo, asin sinabi ninda sa saiya: “Paratukdo, ano an dapat ming gibuhon?” 13  Sinabi niya sa sainda: “Dai kamo magkolekta nin ano man na sobra sa ipinapautob na buhis.” 14  Siring man, an mga nasa serbisyo militar naghahapot sa saiya: “Ano an dapat ming gibuhon?” Asin sinabi niya sa sainda: “Dai kamo mangikil sa siisay man o mag-akusar nin putik sa siisay man, kundi makontento kamo sa mga benepisyo* nindo.” 15  An mga tawo nag-aasang maabot na an Cristo asin sa saindang puso siring kaini an pangangatanusan ninda manungod ki Juan, “Siya na daw an Cristo?” 16  Arog kaini an simbag ni Juan, na sinabi niya sa gabos: “Ako, binabawtismuhan ko kamo sa tubig, alagad maabot an saro na mas may awtoridad kisa sako, asin dai ako angay na maghubad kan sintas kan saiyang sandalyas. Babawtismuhan niya kamo sa banal na espiritu asin sa kalayo. 17  Nasa kamot niya an palang pantahop tanganing lubos niyang linigan an saiyang pinaggiginikan saka tanganing tipunon sa kamalig an saiyang trigo, pero an apa susuluon niya sa kalayo na dai masisigbo.” 18  Nagtao man siya nin dakul na iba pang sadol asin padagos na nagpahayag nin maugmang bareta sa mga tawo. 19  Alagad si Herodes na tagapamahala nin distrito, huli sa pagsaway ni Juan sa saiya may koneksiyon ki Herodias na agom kan tugang niya asin may koneksiyon sa gabos na maraot na ginibo niya, 20  nagdagdag pa nin saro pang maraot na gibo: Iprineso niya si Juan. 21  Kan mabawtismuhan na su gabos na tawo, binawtismuhan man si Jesus. Miyentras na namimibi siya, nabuksan an langit, 22  asin an banal na espiritu, na an itsura arog nin salampati, nagbaba pasiring sa saiya, asin sarong boses an nadangog hali sa langit: “Ika an sakuyang Aki, an namumutan; inuuyunan taka.” 23  Kan punan ni Jesus an saiyang gibuhon, mga 30 anyos siya, asin sigun sa pinaniniwalaan,siya an aki ni Jose,na aki ni Heli, 24  na aki ni Matat,na aki ni Levi,na aki ni Melki,na aki ni Jannai,na aki ni Jose, 25  na aki ni Matatias,na aki ni Amos,na aki ni Nahum,na aki ni Esli,na aki ni Nagai, 26  na aki ni Maat,na aki ni Matatias,na aki ni Semein,na aki ni Josec,na aki ni Joda, 27  na aki ni Joanan,na aki ni Resa,na aki ni Zerubabel,na aki ni Sealtiel,na aki ni Neri, 28  na aki ni Melki,na aki ni Adi,na aki ni Cosam,na aki ni Elmadam,na aki ni Er, 29  na aki ni Jesus,na aki ni Eliezer,na aki ni Jorim,na aki ni Matat,na aki ni Levi, 30  na aki ni Simeon,na aki ni Judas,na aki ni Jose,na aki ni Jonam,na aki ni Eliakim, 31  na aki ni Melea,na aki ni Mena,na aki ni Matata,na aki ni Natan,na aki ni David, 32  na aki ni Jesse,na aki ni Obed,na aki ni Boaz,na aki ni Salmon,na aki ni Nason, 33  na aki ni Aminadab,na aki ni Arni,na aki ni Hesron,na aki ni Peres,na aki ni Juda, 34  na aki ni Jacob,na aki ni Isaac,na aki ni Abraham,na aki ni Tera,na aki ni Nahor, 35  na aki ni Serug,na aki ni Reu,na aki ni Peleg,na aki ni Eber,na aki ni Shela, 36  na aki ni Cainan,na aki ni Arpacsad,na aki ni Sem,na aki ni Noe,na aki ni Lamec, 37  na aki ni Matusalem,na aki ni Enoc,na aki ni Jared,na aki ni Mahalaleel,na aki ni Cainan, 38  na aki ni Enos,na aki ni Set,na aki ni Adan,na aki nin Diyos.

Mga Nota

An buot sabihon, si Herodes Antipas. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “an tetrarka.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon sa Glosaryo.
O “gabos na tawo.”
O “an paagi nin pagliligtas nin Diyos.”
An rimuranon na sinambit digdi nanunungod sa “bibora” (viper), sarong makamandag na halas sa Israel.
O “may reserbang bado.”
O “mga suweldo.”