Lucas 24:1-53

  • Binuhay liwat si Jesus (1-12)

  • Sa dalan pasiring sa Emaus (13-35)

  • Nagpahiling si Jesus sa mga disipulo (36-49)

  • Nagsakat sa langit si Jesus (50-53)

24  Alagad kan inot na aldaw kan semana, amayon sindang nagduman sa lulubngan,* na dara-dara an mahamot na mga sangkap na iprineparar ninda.  Alagad narisa ninda na an gapong isinara sa lulubngan* napaligid na,  asin paglaog ninda, dai ninda nahiling an hawak kan Kagurangnan na Jesus.  Mantang nagkakariribong pa sinda dahil kaini, uya! duwang lalaki na nakasulot nin nagkikilyab na bado an nagtunga sa atubangan ninda.  Nagkatarakot an mga babayi asin nagdanay na nakaduko, kaya sinabi kan mga lalaki sa sainda: “Taano ta pighahanap nindo sa mga gadan an saro na buhay?  Mayo siya digdi huling ibinangon na siya. Girumduma an sinabi niya sa saindo kan yaon pa siya sa Galilea,  na an Aki nin tawo kaipuhan na itao sa makasalan na mga tawo saka padusahan nin kagadanan sa harigi asin sa ikatulong aldaw mabangon.”  Dangan nagirumduman ninda an saiyang mga tataramon,  asin naghali sinda sa lulubngan* saka ibinareta an gabos na bagay na ini sa Onse asin sa gabos na iba pa. 10  An mga nagbareta sa mga apostol iyo si Maria Magdalena, si Joana, asin si Maria na ina ni Santiago, saka an iba pang mga babaying kairiba ninda. 11  Pero para sa sainda garo baga kalokohan an mga sinasabi kan mga babayi, asin habo nindang maniwala sa mga ini. 12  Alagad tuminindog si Pedro saka duminalagan pasiring sa lulubngan,* asin kan magduko siya saka magsirip sa laog, mga telang lino sana an nahiling niya. Kaya naghali siya, na nagngangalas kun ano an nangyari. 13  Alagad kan mismong aldaw na iyan, duwang disipulo an nagbabaklay pasiring sa baryo na inaapod Emaus, na mga 11 kilometros* an rayo sa Jerusalem, 14  asin nag-uulay sinda manungod sa gabos na bagay na ini na nangyari. 15  Mantang pinag-uulayan ninda ini, si Jesus mismo nagdulok asin nagsabay sa sainda sa paglakaw, 16  pero dai ninda siya namimidbidan. 17  Sinabi niya sa sainda: “Ano ining mga bagay na pinagdidiskusyunan nindo mantang naglalakaw?” Asin puminundo sinda sa paglakaw, na mamundo an lalawgon. 18  Bilang simbag an saro na an pangaran Cleofas nagsabi sa saiya: “Ano dayo kang nag-iistar nin solo sa Jerusalem kaya dai ka nakakaisi* kan mga bagay na nangyari duman kaining nag-aging mga aldaw?” 19  Hinapot niya sinda: “Anong mga bagay?” Sinabi ninda sa saiya: “An mga bagay mapadapit ki Jesus na Nazareno, na sarong propetang pambihira an mga ginibo asin mapuwersa an mga tataramon sa atubangan nin Diyos asin kan gabos na tawo; 20  asin kun paano an samuyang mga panginot na saserdote saka mga tagapamahala guminibo nin paagi na masentensiyahan siya nin kagadanan, asin ipinako ninda siya sa harigi. 21  Pero naglalaom kami na an tawong ini an magliligtas sa Israel. Asin apuwera pa kan gabos na bagay na ini, ikatulong aldaw na ngunyan puon kan mangyari an mga bagay na ini. 22  Napangalas man kami sa bareta kan nagkapirang babayi na kaibanan mi, ta amay sindang nagduman sa lulubngan* 23  asin kan dai ninda nahiling an saiyang hawak, nagbaralik sinda na nagsasabing may nahiling man sindang pambihira—mga anghel na nagsabing buhay siya. 24  Dangan an nagkapira sa kairiba mi nagduman sa lulubngan,* asin naabutan ninda iyan nin siring sa sinabi kan mga babayi, pero dai ninda siya nahiling.” 25  Kaya sinabi niya sa sainda: “Kamong mga dai naggagamit nin isip asin may mga pusong atrasadong marhay sa pag-ako kan gabos na bagay na itinaram kan mga propeta! 26  Bako daw na kaipuhan na agihan kan Cristo an mga bagay na ini asin na maglaog siya sa saiyang kamurawayan?” 27  Asin puon ki Moises asin sa gabos na Mga Propeta, isinaysay niya sa sainda an kahulugan kan mga bagay manungod sa saiya na sinambit sa bilog na Kasuratan. 28  Kan harani na sinda sa baryong dudumanan ninda, garo baga mapadagos pa siyang magbaklay nin mas harayo. 29  Alagad pinugulan ninda siya, na sinasabi: “Mag-iba ka na lang sa samo, ta pabanggi na asin nagdidiklom na.” Kaya nag-iba siya sa sainda sa dadagusan ninda. 30  Asin kan makakan na siya* kaiba ninda, nagkua siya nin tinapay, pinamibian iyan, binaranga, asin itinao sa sainda. 31  Sa siring lubos na nabuksan an saindang mga mata asin namidbidan ninda siya; alagad nawara siya sa paghiling ninda. 32  Asin sinabi ninda sa kada saro: “Bakong naglalaad an satuyang mga puso kan kaulay niya kita sa dalan, mantang ipinapaliwanag niya sa sato nin malinaw an Kasuratan?” 33  Dangan nagtindog sinda kan mismong oras na iyan asin nagbalik sa Jerusalem, asin naabutan ninda an Onse saka an nagkakatiripon na kairiba kan mga ini, 34  na nagsarabi: “Talagang ibinangon an Kagurangnan, asin nagpahiling siya ki Simon!” 35  Dangan isinaysay ninda an mga pangyayari kan nasa dalan sinda asin kun paano ninda siya namidbidan kan barangaon niya an tinapay. 36  Mantang pinag-uurulayan ninda an mga bagay na ini, siya mismo tuminindog sa tahaw ninda asin nagsabi sa sainda: “Mapasaindo an katuninungan.” 37  Alagad huling nagkabirigla asin nagkatarakot sinda, paghuna ninda sarong espiritu an nahihiling ninda. 38  Kaya sinabi niya sa sainda: “Taano ta nariribaraw kamo, asin taano ta may mga pagduda sa puso nindo? 39  Hilinga an sakuyang mga kamot asin mga bitis, ako mismo ini; dutan nindo ako asin masdan, huli ta an espiritu daing laman asin mga tulang na arog kan nahihiling nindo sa sako.” 40  Asin mantang sinasabi niya ini, ipinahiling niya sa sainda an saiyang mga kamot asin mga bitis. 41  Alagad kan dai pa giraray sinda nagtutubod dahil sa grabeng kaugmahan asin pagngalas, sinabi niya sa sainda: “Igwa kamong makakakan diyan?” 42  Kaya tinawan ninda siya nin inasal na sira, 43  asin kinua niya iyan saka kinakan sa atubangan ninda. 44  Dangan sinabi niya sa sainda: “Ini an mga tataramon na sinabi ko sa saindo kan kaibanan pa nindo ako, na an gabos na bagay manungod sa sako na nasusurat sa Katugunan ni Moises asin sa Mga Propeta saka Mga Salmo kaipuhan na mautob.” 45  Dangan lubos niyang binuksan an saindang mga isip tanganing masabutan an kahulugan kan Kasuratan, 46  asin sinabi niya sa sainda, “Ini an nasusurat: na an Cristo magsasakit asin sa ikatulong aldaw mabangon hali sa mga gadan, 47  asin base sa saiyang ngaran, an pagsulsol para sa kapatawadan nin mga kasalan ihuhulit sa gabos na nasyon—magpuon sa Jerusalem. 48  Magpapatotoo kamo mapadapit sa mga bagay na ini. 49  Asin uya! ipapadara ko sa saindo an ipinanuga kan sakuyang Ama. Pero magdanay kamo sa siyudad sagkod na mag-ako kamo nin kapangyarihan hali sa itaas.” 50  Dangan iiniba niya sinda paluwas sa siyudad sagkod sa Betania, asin itinaas niya an saiyang mga kamot saka binendisyunan sinda. 51  Mantang binebendisyunan niya sinda, irinayo siya sa sainda asin dinara paitaas sa langit. 52  Asin nagralaob sinda sa atubangan niya dangan nagbaralik sa Jerusalem na may dakulang kagaya-gayahan. 53  Asin danay sindang yaon sa templo na nag-uumaw sa Diyos.

Mga Nota

O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
Sa literal, “60 estadyo.” An sarong estadyo katumbas nin 185 metros (606.95 piye).
O posibleng “Ano ika sana an bisita sa Jerusalem na dai nakakaisi?”
O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “kan nakatukaw siya sa may lamesa.”