Lucas 23:1-56

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato asin ni Herodes (1-25)

  • Si Jesus asin an duwang kriminal ipinako sa mga harigi (26-43)

    • “Makakaibanan taka sa paraiso” (43)

  • An pagkagadan ni Jesus (44-49)

  • Paglubong ki Jesus (50-56)

23  Kaya nagtirindog an gabos asin dinara ninda siya ki Pilato.  Dangan pinunan ninda siyang akusaran, na sinasabi: “Nadakop mi an tawong ini na pigsusutsutan an mga namamanwaan na dai magsunod sa gobyerno. Ipinagbabawal niya an pagbayad nin buhis ki Cesar, asin sinasabi niya na siya mismo an Cristo na hadi.”  Hinapot siya ngunyan ni Pilato: “Ika an Hadi kan mga Judio?” Bilang simbag sinabi niya: “Ika na mismo an nagsasabi.”  Dangan sinabi ni Pilato sa mga panginot na saserdote asin sa mga tawo: “Mayo akong nahihiling na krimen na nagibo kan tawong ini.”  Alagad nag-insistir sinda, na nagsasabi: “Pigsusutsutan niya an mga tawo paagi sa pagtukdo sa bilog na Judea, na pinunan niya sa Galilea sagkod na makaabot digdi.”  Pagkadangog kaiyan, naghapot si Pilato kun baga taga Galilea si Jesus.  Pagkatapos niyang masiyerto na sakop siya ni Herodes, ipinadara niya siya ki Herodes, na yaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na idto.  Kan mahiling ni Herodes si Jesus, naugma siyang marhay. Haloy nang gusto niyang mahiling si Jesus huli ta dakulon siyang nadangog manungod sa saiya, asin naglalaom siya na makakahiling siya nin sarong tanda na gigibuhon niya.  Kaya nagpuon siyang magparahapot sa saiya, pero dai siya nagsimbag sa saiya. 10  Alagad, an mga panginot na saserdote asin an mga eskriba pauruutrong nagtitindog asin anggot na nag-aakusar sa saiya. 11  Asin hinamak siya ni Herodes saka kan mga suldados kaini, asin tinuya-tuya niya siya paagi sa pagsulot sa saiya nin magarbong bado dangan ipinabalik siya ki Pilato. 12  Nagin mag-amigo si Herodes asin si Pilato kan mismong aldaw na iyan, huli ta bago kaiyan, may iwal sindang duwa. 13  Dangan tinipon ni Pilato an mga panginot na saserdote, an mga tagapamahala, saka an mga tawo 14  asin sinabi sa sainda: “Dinara nindo sa sako an tawong ini na sinasabi nindong nagsusutsut sa mga tawo na magrebelde. Hilinga! Inimbestigaran ko siya sa atubangan nindo pero dai akong nahiling na basehan kan mga akusasyon nindo laban sa saiya. 15  Sa katunayan, pati si Herodes dai man, mala ta ipinabalik niya siya sa sato, asin mayo siyang ginibong maninigo sa kagadanan. 16  Kaya kakastiguhon ko siya asin papalibrehon ko na.” 17  *—— 18  Alagad nagkururahaw an gabos na tawo: “Gadanon an tawong iyan,* asin palibrehon si Barabbas!” 19  (An lalaking ini napreso huling naimbuwelto siya sa rebelyon na nangyari sa siyudad asin nanggadan.) 20  Sa giraray kinaulay sinda ni Pilato, huli ta gusto niyang palibrehon si Jesus. 21  Dangan nagkururahaw sinda nin makusog, na nagsasabi: “Ibitay siya sa harigi! Ibitay siya sa harigi!”* 22  Sa ikatulong beses sinabi niya sa sainda: “Taano? Anong maraot na bagay an ginibo kan tawong ini? Dai akong nahiling sa saiya na maninigo sa kagadanan; kaya kakastiguhon ko siya asin papalibrehon ko na.” 23  Huli kaini lalo sindang nagin mapirit, na nag-iinsistir na padusahan siya nin kagadanan,* asin dai nang naginibo si Pilato dahil sa kusog kan saindang boses. 24  Kaya nagdesisyon si Pilato na itao an saindang pighahagad. 25  Pinalibre niya an tawong gusto nindang palibrehon, na napreso huling naimbuwelto sa rebelyon asin nanggadan, alagad itinao niya si Jesus sa sainda tanganing magibo ninda sa saiya an ano man na gusto ninda. 26  Kan dinadara na ninda siya, pinugol ninda an sarong nag-aagi hali sa baryo, si Simon na taga Cirene, asin ipinapasan sa saiya an hariging pasakitan* tanganing darahon niya iyan na kasunod ni Jesus. 27  Dakul na tawo an nagsusunod sa saiya, kaiba an mga babayi na nagpaparaturubtob kan saindang daghan sa kamunduan asin sigeng tarangis dahil sa saiya. 28  Uminatubang si Jesus sa mga babayi asin nagsabi: “Mga aking babayi nin Jerusalem, magpundo na kamo sa pagtangis dahil sa sako. Imbes, an tangisan nindo iyo an sadiri nindo asin an mga aki nindo; 29  huli ta uya! maabot an mga aldaw na masarabi an mga tawo, ‘Maugma an mga babaying baog, asin an mga dai nangaki saka an mga dai nagpasuso!’ 30  Dangan mapuon sindang magsabi sa mga bukid, ‘Rumpagi kami!’ asin sa mga bulod, ‘Tambuni kami!’ 31  Kun ginigibo ninda an mga bagay na ini miyentras na berde pa an puon nin kahoy, ano an mangyayari pag iyan alang na?” 32  Duwa pang lalaki, na mga kriminal, an dinadara man tanganing padusahan nin kagadanan kaiba niya. 33  Asin kan makaabot sinda sa lugar na inaapod na Bungo, duman ninda siya ipinako sa harigi kataid kan mga kriminal, na an saro nasa tuo niya asin an saro nasa wala. 34  Alagad sinabi ni Jesus: “Ama, patawada sinda, huli ta dai ninda aram an saindang ginigibo.” Nagburunutan man sinda tanganing pagparte-partehon an saiyang mga bado. 35  Asin an mga tawo nakatindog na nagmamasid. Alagad an mga tagapamahala nagngingirisi asin nagsasarabi: “An iba ilinigtas niya, di iligtas niya an sadiri niya kun siya an Cristo, an Pinili nin Diyos.” 36  Pati an mga suldados nagturuya-tuya sa saiya, asin nagrani sinda saka inalok siya nin maalsom na arak 37  asin nagsabi: “Kun ika an Hadi kan mga Judio, iligtas mo an sadiri mo.” 38  Igwa man nin nakasurat sa may itaas niya: “Ini an Hadi kan mga Judio.” 39  Dangan an saro sa mga kriminal na nakabitay duman nagpuon na magtaram sa saiya na may pang-iinsulto, na sinasabi: “Ika an Cristo, bako? Iligtas mo an sadiri mo asin kami man!” 40  Dahil kaini sinaway siya kan saro pang kriminal, na sinasabi: “Dai ka lamang natatakot sa Diyos? Sinentensiyahan ka man nin kapareho sa saiya. 41  Asin tama sana an sentensiya sa sato, huli ta inaako ta lang an maninigo sa mga ginibo ta; pero an tawong ini daing ginibong sala.” 42  Dangan sinabi niya: “Jesus, girumdumon mo ako pag yaon ka na sa saimong Kahadian.” 43  Asin sinabi niya sa saiya: “Sinisigurado ko sa saimo sa aldaw na ini, makakaibanan taka sa Paraiso.” 44  Buweno, mga ikaanom na oras* na, alagad ta nagdiklom sa bilog na daga sagkod sa ikasiyam na oras,* 45  huli ta nawara an liwanag kan aldaw; dangan an kurtina kan santuwaryo nabanga sa tahaw. 46  Asin nagkurahaw nin makusog si Jesus asin nagsabi: “Ama, ipinagkakatiwala ko sa saimong mga kamot an sakuyang espiritu.” Pagkasabi niya kaini, nautsan siya. 47  Huli sa pagkahiling kan nangyari, an opisyal nin hukbo nagpuon na magpamuraway sa Diyos, na sinasabi: “Talagang matanos an tawong ini.” 48  Kan an mga pangyayaring ini mahiling kan gabos na tawong nagkatiripon duman para magmasid kan pagbitay sa harigi, nagpuruli sinda na pigtuturubtob an saindang mga daghan. 49  Asin an gabos na personal na nakakamidbid sa saiya nakatindog sa huruharayo. Yaon man duman an mga babaying nag-iba sa saiya hali sa Galilea asin nahiling ninda an mga bagay na ini. 50  Asin igwa duman nin sarong lalaki na an pangaran Jose, na sarong miyembro kan Konseho;* marahay saka matanos siyang tawo. 51  (Dai ini nagboto sa pagsuporta kan saindang pakana asin aksiyon.) Taga Arimatea siya, na sarong siyudad sa Judea, asin hinahalat niya an Kahadian nin Diyos. 52  An lalaking ini nagduman ki Pilato asin hinagad an hawak ni Jesus. 53  Asin ibinaba niya iyan saka pinatos nin marahay na klaseng telang lino, asin ilinaag iyan sa sarong lulubngan* na tinuki sa gapo, na dai pa nalalagan nin bangkay. 54  Aldaw kaidto nin Pag-andam,* asin madali nang magpuon an Sabbath. 55  Alagad an mga babayi na nag-iba sa saiya hali sa Galilea nagsarabay man asin hiniling an lulubngan* saka kun paano ilinaag an saiyang hawak, 56  asin nagbaralik sinda tanganing magpreparar nin mahamot na mga sangkap* asin mga pahamot na lana. Pero siyempre, nagpahingalo sinda sa Sabbath kauyon kan pagbuot.

Mga Nota

Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
Sa literal, “Halion an sarong iyan.”
O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi! Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
O “padusahan siya nin kagadanan sa harigi.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
O “Sanhedrin.”
O “lulubngan na girumduman.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “lulubngan na girumduman.”
Hilingon an nota sa Marcos 16:1.