Lucas 22:1-71

 • Nagplano an mga saserdote na gadanon si Jesus (1-6)

 • Pag-andam para sa huring Paskuwa (7-13)

 • Inestablisar an selebrasyon kan Pamanggihan kan Kagurangnan (14-20)

 • “An matraydor sa sako kaiba ko digdi sa lamesa” (21-23)

 • Mainit na diriskusyunan kun siisay an pinakaurog (24-27)

 • Pakipagtipan ni Jesus para sa sarong kahadian (28-30)

 • Ihinula an pagnigar ni Pedro  (31-34)

 • Kaipuhan na magin andam; an duwang espada (35-38)

 • Pamibi ni Jesus sa Bukid nin mga Olibo (39-46)

 • Inarestar si Jesus (47-53)

 • Nagnigar si Pedro na midbid niya si Jesus (54-62)

 • Ginibong ngirisihan si Jesus (63-65)

 • Pagbista sa atubangan kan Sanhedrin (66-71)

22  An Kapiyestahan kan Tinapay na Daing Lebadura, na inaapod Paskuwa, naghaharani na.  Asin an mga panginot na saserdote saka an mga eskriba, palibhasa natatakot sa mga tawo, naghahanap nin epektibong paagi na maipagadan siya.  Dangan luminaog si Satanas sa puso ni Judas, an inaapod na Iscariote, na kabilang sa Dose,  asin nagduman ini sa mga panginot na saserdote saka mga pamayo kan mga guwardiya sa templo asin nakipag-ulay sa sainda kun paano tatrayduron si Jesus tanganing madakop ninda.*  Ugmahon sinda kaini asin nagkauruyon sindang tawan siya nin kuwartang pirak.  Kaya tuminugot siya asin nagpuon na maghanap nin magayon na pagkakataon na trayduron si Jesus tanganing madakop ninda na daing dakul na tawo sa palibot.  Nag-abot na an inot na aldaw kan Tinapay na Daing Lebadura, na sa aldaw na iyan kaipuhan na idulot an hayop na pang-atang sa Paskuwa;  kaya isinugo ni Jesus si Pedro asin Juan, na sinasabi: “Sige na, andamon nindo an pamanggihan kan Paskuwa para sa pagkakan niyato.”  Sinabi ninda sa saiya: “Sain mo gustong andamon mi iyan?” 10  Sinabi niya sa sainda: “Paglaog nindo sa siyudad, sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sundan nindo siya sa harong na lalaugan niya. 11  Asin sabihon nindo sa kagsadiri kan harong, ‘Ipinapasabi sa saimo kan Paratukdo: “Sain an kuwarto para sa bisita na puwede akong magkakan kan pamanggihan kan Paskuwa kaiba an mga disipulo ko?”’ 12  Asin ipapahiling niya sa saindo an sarong dakulang kuwarto sa itaas na may mga gamit na. Duman nindo iyan andamon.” 13  Kaya naghali sinda saka nanumpungan ninda iyan siring sa sinabi niya sa sainda, asin nag-andam sinda para sa Paskuwa. 14  Kan oras na, nagtukaw siya sa may lamesa kaiba an mga apostol. 15  Asin sinabi niya sa sainda: “Pighahalat ko nanggad an Paskuwang ini, tanganing makaiba ko kamong magkakan bago mangyari an sakuyang pagsakit; 16  huli ta sinasabi ko sa saindo, dai na ako makakan giraray kan pamanggihan na ini sagkod na mautob an gabos na bagay sa Kahadian nin Diyos.” 17  Asin kan tawan siya nin kopa, nagpasalamat siya sa Diyos asin nagsabi: “Inumon nindo ini asin ipasa nindo sa kada saro, 18  huli ta sinasabi ko sa saindo, puon ngunyan, dai na ako mainom nin inumon na hali sa ubas sagkod na dumatong an Kahadian nin Diyos.” 19  Siring man, nagkua siya nin tinapay, nagpasalamat sa Diyos, binaraak iyan, asin itinao sa sainda, na sinasabi: “Nangangahulugan ini kan sakuyang hawak, na itatao para sa saindo. Padagos nindong gibuhon ini sa pagrumdom sa sako.” 20  Arog man kaiyan an ginibo niya sa kopa pagkatapos nindang magkakan kan pamanggihan, na sinasabi: “An kopang ini nangangahulugan kan bagong tipan base sa sakuyang dugo, na papabuluson para sa saindo. 21  “Alagad uya! an matraydor sa sako kaiba ko digdi sa lamesa. 22  Huli ta babayaan nanggad kamo gabos kan Aki nin tawo uyon sa itinalagang mangyari; minsan siring, hirak man kan tawong iyan na matraydor sa saiya!” 23  Kaya nagpuon sindang mag-urulay-ulay kun siisay sa sainda an magibo man nanggad kaini. 24  Alagad, may nangyari man na mainit na diriskusyunan sa tahaw ninda kun baga siisay sa sainda an pinakaurog. 25  Pero sinabi niya sa sainda: “An mga hadi kan mga nasyon nagdodominar sa mga sakop ninda, asin idtong mga may awtoridad sa mga sakop ninda inaapod na mga Paratao nin Biyaya. 26  Alagad dapat na bako kamong arog kaiyan. Kundi an saro na pinakaurog sa saindo iyo an magin siring sa pinakanguhod, asin an saro na nanginginot iyo an magin paralingkod. 27  Huli ta siisay an mas urog, an nagkakakan* o an nagseserbi?* Bako daw na an nagkakakan?* Pero uni ako, iyo an nagseserbi* sa saindo. 28  “Minsan siring, kamo an mga nagdanay na kaiba ko sa mga kadipisilan na inagihan ko; 29  asin nakikipagtipan ako sa saindo, kun paanong an sakuyang Ama nakipagtipan sa sako, para sa sarong kahadian, 30  tanganing makakakan saka makainom kamo sa lamesa ko sa sakong Kahadian, asin magtukaw sa mga trono tanganing maghukom sa 12 tribo nin Israel. 31  “Simon, Simon, magdangog ka! hinagad ni Satanas na saligsigon kamo gabos siring sa trigo. 32  Alagad namibi na ako para sa saimo na dai mawara an saimong pagtubod; asin pag nakabalik ka na, pakusugon mo an saimong mga tugang.” 33  Dangan sinabi niya sa saiya: “Kagurangnan, handa akong umiba sa saimo sa presuhan pati sa kagadanan.” 34  Pero sinabi niya: “Sinasabi ko sa saimo, Pedro, dai maturaok an manok ngunyan na aldaw sagkod na dai mo nguna nigaran nin tulong beses na midbid mo ako.” 35  Sinabi man niya sa sainda: “Kan isugo ko kamo na daing darang lalagan nin kuwarta, lalagan nin kakanon, asin sandalyas, nagkulang daw kamo nin ano man?” Nagsimbag sinda: “Dai!” 36  Dangan sinabi niya sa sainda: “Pero ngunyan, an igwa nin lalagan nin kuwarta darahon iyan, an igwa nin lalagan nin kakanon darahon man iyan, asin an mayong espada ipabakal an saiyang pang-ibabaw na bado saka magbakal nin espada. 37  Huli ta sinasabi ko sa saindo na kaipuhan na mautob sa sako an nasusurat, na an sabi, ‘Ibinilang siyang kaiba sa mga parabalga kan ley.’ An mga nasusurat manungod sa sako nauutob na.” 38  Dangan sinabi ninda: “Kagurangnan, hilinga! uni an duwang espada.” Sinabi niya sa sainda: “Tama na iyan.” 39  Paghali niya, nagpasiring siya sa Bukid nin mga Olibo siring kan nakatudan niya, asin nagsurunod man sa saiya an mga disipulo. 40  Pag-abot ninda duman, sinabi niya sa sainda: “Padagos kamong mamibi tanganing dai kamo madaog nin sugot.”* 41  Asin nag-uruinutan siya sa sainda,* dangan nagluhod siya saka nagpuon na mamibi, 42  na nagsasabi: “Ama, kun buot mo, halia sa sako an kopang ini. Alagad ta mangyari lugod, bako an kabutan ko, kundi an kabutan mo.” 43  Dangan sarong anghel hali sa langit an nagpahiling sa saiya asin pinakusog siya. 44  Alagad grabe nanggad an saiyang pagkapurisaw kaya nagpadagos siyang mamibi nin mas udok; asin an saiyang ganot* nagin siring sa mga tagdo nin dugo na nagtuturo sa daga. 45  Pagkatapos niyang mamibi, nagtindog siya saka nagduman sa mga disipulo asin naabutan niya sindang tururog, huli ta grabe an saindang pangluluya dahil sa kamunduan. 46  Sinabi niya sa sainda: “Taano ta nagtuturog kamo? Magburuhat kamo asin padagos na mamibi, tanganing dai kamo madaog nin sugot.” 47  Miyentras na nagtataram pa siya, uya! may nag-abot na grupo nin mga tawo, asin nasa inutan ninda si Judas na kabilang sa Dose. Nagdulok siya ki Jesus tanganing hadukan ini. 48  Alagad sinabi ni Jesus sa saiya: “Ano Judas, tinatraydor mo an Aki nin tawo paagi sa hadok?” 49  Kan mahiling kan mga nasa palibot niya an mangyayari, sinabi ninda: “Ano Kagurangnan, tigbason mi na sinda?” 50  Tinigbas man nanggad kan saro sa sainda an uripon kan halangkaw na saserdote, asin natakras an tuong talinga kaini. 51  Alagad bilang simbag sinabi ni Jesus: “Tama na.” Asin dinutan niya an talinga kan uripon asin pinaumayan siya. 52  Dangan sinabi ni Jesus sa mga panginot na saserdote asin mga pamayo kan mga guwardiya sa templo asin kamagurangan na nag-arabot tanganing dakupon siya: “Ano nagdigdi kamo na may mga espada asin pamukpok na garo may kalaban kamong tulisan? 53  Kan aroaldaw nindo akong kaiba sa templo, dai nindo ako dinakop. Pero sa saindo an oras na ini asin sa awtoridad kan kadikluman.” 54  Dangan inarestar ninda siya saka dinara sa harong kan halangkaw na saserdote; alagad si Pedro nagsusunod na medyo may distansiya. 55  Kan magpalaad sinda nin kalayo sa tahaw kan patyo asin magturukaw, nagtukaw man si Pedro kaiba ninda. 56  Alagad sarong suruguon na babayi an nakahiling sa saiya na nakatukaw na naiilawan kan kalayo, asin pinagmasdan siya kaini saka nagsabi: “Kaibanan man niya an lalaking ini.” 57  Pero pignigaran niya iyan, na sinasabi: “Babayi, dai ko siya midbid.” 58  Dai nahaloy may saro pang nakahiling sa saiya asin nagsabi: “Ika, saro ka man sa sainda.” Alagad sinabi ni Pedro: “Bako!” 59  Asin pakalihis nin mga sarong oras, saro na naman an nagpuon na mag-insistir: “Siguradong kaibanan man niya an lalaking ini, dahil daing dudang taga Galilea siya!” 60  Alagad sinabi ni Pedro: “Dai ko aram an pigsasabi mo.” Asin miyentras na nagtataram pa siya, biglang may nagturaok na manok. 61  Dangan nagbirik an Kagurangnan asin naghiling nin diretso ki Pedro, asin nagirumduman ni Pedro an mga tataramon kan Kagurangnan na sinabi kaini sa saiya: “Bago magturaok an manok ngunyan na aldaw, tulong beses mong ninigaran na midbid mo ako.” 62  Asin nagluwas siya saka naghibi sa sobrang kamunduan. 63  Ngunyan an mga lalaking nagbabantay ki Jesus nagpuon na magtuya-tuya sa saiya, na sinusuntok siya; 64  asin pagkatapos nindang takupan an saiyang lalawgon, pauruutro nindang sinasabi: “Maghula ka! Siisay ining nagsuntok sa saimo?” 65  Asin dakul pang ibang mapaglanghad na tataramon an sinabi ninda tumang sa saiya. 66  Kan aga na, nagtiripon an kamagurangan kan banwaan, na kinabibilangan kan mga panginot na saserdote saka mga eskriba, asin dinara ninda siya sa Sanhedrin* saka sinabi: 67  “Kun ika an Cristo, sabihon mo sa samo.” Alagad sinabi niya sa sainda: “Dawa pa sabihon ko sa saindo, dai man talaga kamo maturubod. 68  Saro pa, pag hinapot ko kamo, dai man kamo masirimbag. 69  Alagad, puon ngunyan an Aki nin tawo matukaw sa tuo kan makapangyarihan na Diyos.” 70  Sa siring sinabi ninda gabos: “Kun siring, ika an Aki nin Diyos?” Sinabi niya sa sainda: “Kamo na mismo an nagsasabi.” 71  Sinabi ninda: “Ano ta kaipuhan ta pa nin dagdag na testimonya? Nadangog ta na baga mismo hali sa nguso niya.”

Mga Nota

O “kun paano niya ipapasaluib sa sainda si Jesus.”
O “an nakatukaw sa may lamesa.”
O “naglilingkod.”
O “an nakatukaw sa may lamesa.”
O “naglilingkod.”
O “tentasyon.”
O “nagrayo siya sa sainda na mga sarong apon nin gapo an distansiya.”
O “daplos; hinang.”
Hilingon sa Glosaryo.