Lucas 21:1-38

 • Duwang sinsilyo kan tios na balo (1-4)

 • TANDA KAN MANGYAYARI SA MAABOT (5-36)

  • Mga giyera, makusog na linog, epidemya, grabeng gutom (10, 11)

  • An Jerusalem papalibutan nin mga hukbo (20)

  • Itinalaan na panahon para sa mga nasyon (24)

  • Pagdatong kan Aki nin tawo (27)

  • Ilustrasyon mapadapit sa puon nin higera (29-33)

  • Magdanay na mapagbantay (34-36)

 • Nagtukdo si Jesus sa templo (37, 38)

21  Ngunyan mantang nakahiling si Jesus sa mga lalagan nin kontribusyon, namasdan niya an mga mayaman na naghuhulog diyan kan saindang donasyon.  Dangan nahiling niya an sarong dukha na babaying balo na naghulog nin duwang sadit na sinsilyo na hababaon an kantidad,*  asin sinabi niya: “Sinisigurado ko sa saindo na an pobreng balong ini naghulog nin labi pa kisa sa ihinulog ninda gabos.  Huli ta an mga ini gabos naghulog nin donasyon hali sa sobra ninda, pero siya, maski tios,* naghulog siya kan gabos niyang pagbuhay.”  Paghaloy-haloy, kan nag-uurulay an nagkapira manungod sa templo, kun paano iyan nadedekorasyunan nin mga batong mamahalon asin mga bagay na idinulot sa Diyos,  sinabi niya: “Kun manungod sa mga bagay na ini na nahihiling nindo ngunyan, maabot an panahon na dai nin matatadang gapo sa ibabaw nin gapo; gabos iyan ibabagsak.”  Dangan hinapot ninda siya, na sinasabi: “Paratukdo, nuarin talaga mangyayari an mga bagay na ini, asin ano an magigin tanda na mangyayari na an mga bagay na ini?”  Sinabi niya: “Mag-ingat kamo na dai kamo mailagalag, huli ta dakul an maarabot gamit an ngaran ko, na nagsasabi, ‘Ako siya,’ asin, ‘Harani na an itinalaan na panahon.’ Dai kamo magsunod sa sainda.  Dugang pa, pag nakadangog kamo nin manungod sa mga giyera asin mga kariribukan,* dai kamo magkatarakot. Huli ta an mga bagay na ini kaipuhan na mangyari nguna, alagad dai tulos mangyayari an katapusan.” 10  Dangan sinabi niya sa sainda: “An nasyon makikilaban sa nasyon, asin an kahadian makikilaban sa kahadian. 11  Magkakaigwa nin makusog na mga linog asin nin sunod-sunod na grabeng gutom saka epidemya sa manlain-lain na lugar; asin magkakaigwa nin makatatakot na mga tanawon asin nin darakulang tanda hali sa langit. 12  “Alagad bago mangyari an gabos na bagay na ini, dadakupon kamo nin mga tawo asin pepersegiron ninda kamo, saka dadarahon ninda kamo sa mga sinagoga asin mga presuhan. Dadarahon kamo sa atubangan nin mga hadi asin mga gobernador nin huli sa ngaran ko. 13  Matao iyan sa saindo nin oportunidad na makapagpatotoo. 14  Kun siring, dai nindo kaipuhan na patiinot na praktison kun ano an sasabihon nindo bilang depensa, 15  huli ta itatao ko sa saindo an mga tataramon asin kadunungan na dai makakayang kontrahon o diskutiron kan sararong paghihinguwa kan gabos nindong kalaban. 16  Dugang pa, dadarahon kamo sa mga opisyal kan husgado* maski kan sadiri nindong mga magurang asin mga tugang saka mga paryente pati mga amigo, asin gagadanon ninda an nagkapira sa saindo, 17  asin ikakaungis kamo nin gabos na tawo huli sa ngaran ko. 18  Alagad maski sarong buhok sa mga payo nindo dai mawawara. 19  Paagi sa saindong pakatagal maiingatan nindo an saindong buhay.* 20  “Minsan siring, pag nahiling nindo an Jerusalem na napapalibutan nin nagkakampong mga hukbo, isipon nindong madali na an saiyang pagkagaba. 21  Panahon iyan na an mga nasa Judea magpuon nang dumulag pasiring sa kabukidan, an mga yaon sa siyudad maghali na, asin an mga yaon sa mga lugar sa palibot kaiyan dai na maglaog diyan, 22  huli ta mga aldaw ini para sa pagtao nin hustisya* tanganing mautob an gabos na bagay na nasusurat. 23  Hirak man kan mga bados asin kan mga nagpapasuso sa mga aldaw na iyan! Huli ta magkakaigwa nin grabeng kasakitan sa daga asin grabeng kaanggutan tumang sa banwaan na ini. 24  Magkakagaradan sinda paagi sa tarom nin espada asin dadarahon na bihag sa gabos na nasyon; asin an Jerusalem titimak-timakan kan mga nasyon* sagkod na matapos an itinalaan na mga panahon para sa mga nasyon.* 25  “Siring man, may mahihiling na mga tanda sa aldaw asin bulan saka mga bituon, asin magsasakit nin grabe an mga nasyon sa daga, na dai aram kun ano an gigibuhon dahil sa hagubuhob kan dagat asin pag-alimbukay kaiyan. 26  Haros magkakadirismayo an mga tawo sa takot asin sa pagparaisip-isip kan mga bagay na mangyayari sa kinaban,* huli ta an mga puwersa sa kalangitan magkakataranyog. 27  Dangan mahihiling ninda an Aki nin tawo na minadatong na nasa panganuron asin may kapangyarihan saka dakulang kamurawayan. 28  Alagad pag nagpupuon nang mangyari an mga bagay na ini, tumindog kamo nin tanos asin iitaas nindo an saindong mga payo, huli ta naghaharani na an pagliligtas sa saindo.” 29  Sa siring nagsaysay siya sa sainda nin sarong ilustrasyon: “Masdan nindo an puon nin higera asin an gabos na iba pang kahoy. 30  Pag nahiling nindong nagdadahon na an mga iyan, aram nindong harani na an tig-init. 31  Siring man, pag nahiling nindong nangyayari na an mga bagay na ini, makakasiyerto nanggad kamo na harani na an Kahadian nin Diyos. 32  Sinisigurado ko sa saindo na bago maglihis an henerasyon na ini, mangyayari nanggad an gabos na bagay. 33  An langit asin daga mapapara, alagad an sakuyang mga tataramon dai nanggad mapapara. 34  “Mag-ingat kamo na an saindong puso dai nuarin man mapagabatan nin sobrang pagkakan asin sobrang pag-inom saka mga kahaditan sa buhay, asin dai nindo inaasahan, bigla na sanang abutan kamo kan aldaw na iyan 35  na siring sa siod. Huli ta maabot iyan sa gabos na nag-iistar sa bilog na daga. 36  Kun siring, magdanay kamong mapagbantay, na nagngangayo-ngayo sa gabos na oras tangani na makadulag kamo sa gabos na bagay na ini na kaipuhan mangyari asin na makatindog sa atubangan kan Aki nin tawo.” 37  Kaya pag aldaw, nagtutukdo siya sa templo, alagad pag banggi, minaluwas siya asin nagpipirmi sa bukid na inaapod na Bukid nin mga Olibo. 38  Asin pag amay na aga, an gabos na tawo minaduman sa saiya tanganing magdangog sa saiya sa templo.

Mga Nota

Sa literal, “duwang lepton.” Hilingon an “Lepton” sa Glosaryo.
O “pobre.”
O “rebelyon.”
O “tatrayduron kamo.”
O “makakamtan nindo an saindong kalag.”
O “mga aldaw ini nin pamalos.”
O “mga Hentil.”
O “mga Hentil.”
Sa literal, “iniirukan na daga.”