Lucas 2:1-52

  • An pagkamundag ni Jesus (1-7)

  • Nagpahiling an mga anghel sa mga pastor (8-20)

  • Pagturi asin pagdalisay (21-24)

  • Nahiling ni Simeon an Cristo (25-35)

  • Nagtaram si Ana manungod sa umboy (36-38)

  • Pagbalik sa Nazaret (39, 40)

  • An dose anyos na si Jesus sa templo (41-52)

2  Kan mga aldaw na idto, nagpaluwas si Cesar* Augusto nin pagbuot na magparehistro an bilog na imperyo.*  (An inot na pagrehistrong ini nangyari kan si Quirinio an gobernador nin Siria.)  Asin an gabos na tawo nagduruman sa kanya-kanyang siyudad na namundagan ninda tanganing magparehistro.  Siyempre, si Jose nagtukad hali sa siyudad nin Nazaret sa Galilea pasiring sa Judea, sa siyudad ni David, na inaapod Betlehem, huli ta kabilang siya sa mga gikan asin sa lahi ni David.  Nagduman siya tanganing magparehistro kaiba si Maria, na kan panahon na iyan agom na niya asin madali nang mangaki.  Mantang yaon sinda duman, uminabot an oras kan saiyang pangangaki.  Asin ipinangaki niya an saiyang aking lalaki, an panganay, saka pinatos ini nin purupidasong tela asin ihinigda sa sarong bahugan, huli ta dai na sindang makuang bakanteng dagusan.  Igwa man sa lugar na iyan nin mga pastor na nagpipirmi sa luwas asin nagbabantay kan saindang mga karnero sa banggi.  Bigla na sana, nagtunga an anghel ni Jehova* sa atubangan ninda, saka nagliwanag sa palibot ninda an kamurawayan ni Jehova,* asin nagkatarakot sindang gayo. 10  Alagad sinabi sa sainda kan anghel: “Dai kamo matakot, huli ta uya! may ipinapahayag ako sa saindo na maugmang bareta na magtatao nin dakulang kagaya-gayahan sa gabos na tawo. 11  Huli ta ngunyan sa siyudad ni David, may ipinangaki sa saindo na sarong paraligtas, an Cristo na Kagurangnan. 12  Asin ini an sarong tanda para sa saindo: Manunumpungan nindo an sarong umboy na napapatos nin purupidasong tela asin nakahigda sa bahugan.” 13  Bigla na sana, nahiling na kaibanan kan anghel an sarong dakulaon na hukbo nin langit, na nag-uumaw sa Diyos asin nagsasabi: 14  “Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga tawong nagkakamit kan saiyang marahay na buot.”* 15  Kaya kan bayaan na sinda kan mga anghel asin nagpasiring na an mga ini sa langit, nag-urulay-ulay an mga pastor, na sinasabi: “Magduman na kita sa Betlehem asin hilingon ta kun ano ining pangyayari na ipinaisi ni Jehova* sa sato.” 16  Asin nagduman tulos sinda asin nanumpungan si Maria pati si Jose, saka an umboy na nakahigda sa bahugan. 17  Kan mahiling ninda ini, sinabi ninda an mensaheng itinaram sa sainda mapadapit sa aking ini. 18  Asin an gabos na nakadangog napangalas sa sinabi sa sainda kan mga pastor, 19  alagad isinaisip ni Maria an gabos na tataramon na ini, asin hinurop-hurop niya kun ano an kahulugan kan mga iyan. 20  Dangan nagbalik an mga pastor, na nagpapamuraway asin nag-uumaw sa Diyos huli kan gabos nindang nadangog saka nahiling, siring kan pagkasabi sa sainda. 21  Pakalihis nin walong aldaw, kan panahon na tanganing turion siya, pinangaranan siyang Jesus, an pangaran na itinao kan anghel bago siya ipangidam. 22  Siring man, kan umabot an panahon para sa pagdadalisay sa sainda kauyon kan Katugunan ni Moises, dinara ninda siya patukad sa Jerusalem tanganing ipresentar siya ki Jehova,* 23  siring kan nasusurat sa Katugunan ni Jehova:* “An lambang panganay na lalaki* aapudon na banal ki Jehova.”* 24  Asin nagdulot sinda nin atang sigun sa sinasabi sa Katugunan ni Jehova:* “sarong padis na agbaan o duwang aki pang salampati.” 25  Asin uya! may sarong lalaki sa Jerusalem na an pangaran Simeon, asin an lalaking ini matanos saka maki-Diyos, na naghahalat kan panahon nin pagranga sa Israel, asin yaon sa saiya an banal na espiritu. 26  Dugang pa, ihinayag nin Diyos sa saiya paagi sa banal na espiritu na dai siya magagadan sagkod na dai pa niya nahihiling an Cristo ni Jehova.* 27  Sa paggiya kan espiritu, naglaog siya sa templo, asin mantang an aking si Jesus dinadara kan mga magurang kaini palaog sa templo tanganing sunudon an hinahagad kan Katugunan para sa aki, 28  kinua niya an aki asin kinarga ini saka inumaw niya an Diyos asin sinabi: 29  “Ngunyan, Kahuruhalangkawing Kagurangnan,* an saimong uripon puwede nang magpahingalo nin tuninong sa kagadanan kauyon kan saimong sinabi, 30  huli ta nahiling kan sakuyang mga mata an saimong paagi nin pagliligtas 31  na saimong inandam tanganing mahiling kan gabos na nasyon; 32  siya liwanag para sa paghali kan diklom na nakakatahob sa mga nasyon, asin siya kamurawayan kan saimong banwaan na Israel.” 33  Asin an ama saka ina kan aki padagos na nagngangalas sa mga bagay na itinataram manungod sa saiya. 34  Siring man, binendisyunan sinda ni Simeon asin sinabi kaini ki Maria, an ina kan aki: “Uya! An aking ini an magigin dahilan kan pagbagsak asin kan pagbangon nin dakul sa Israel asin siya magigin tanda, na hahamakon 35  (iyo, sarong halabang espada an papalagbason sa saimo*), tanganing mahayag an mga pangangatanusan nin dakul na puso.” 36  Asin igwang sarong propetisa, si Ana na aki ni Fanuel, hali sa tribo ni Aser. An babaying ini gurang na asin pitong taon sana sindang nag-ibanan kan saiyang agom pagkatapos na ikasal sinda,* 37  asin siya balo saka 84 anyos na. Dai siya nagpapalta sa templo, na naglilingkod sa Diyos aldaw-banggi na may kasabay na pag-ayuno asin mga pagngayo-ngayo. 38  Kan mismong oras na iyan nagdulok siya asin nagpuon na magpasalamat sa Diyos saka magtaram manungod sa aki sa gabos na naghahalat kan kaligtasan kan Jerusalem. 39  Kaya kan mautob na ninda an gabos na bagay kauyon kan Katugunan ni Jehova,* nagbalik sinda sa Galilea sa sadiri nindang siyudad, sa Nazaret. 40  Asin an aki padagos na nagdakula saka nagkusog, na nadadagdagan an kadunungan, asin an pag-uyon nin Diyos nagdadanay sa saiya. 41  Nakaugalian na kan mga magurang niya na magduman sa Jerusalem taon-taon para sa kapiyestahan kan Paskuwa.* 42  Asin kan 12 anyos siya, nagtukad sinda pasiring duman kauyon kan kaugalian sa kapiyestahan. 43  Kan tapos na an mga aldaw kan kapiyestahan asin papuli na sinda, nawalat sa Jerusalem an aking si Jesus, asin dai iyan nariparo kan saiyang mga magurang. 44  Sa paghunang kaiba siya sa grupo na iribang nagbabaklay, sarong aldaw sindang nagpadagos sa pagbaklay dangan pinunan nindang hanapon siya sa saindang mga paryente asin kabisto. 45  Kan dai ninda siya manumpungan, nagbalik sinda sa Jerusalem asin matiyagang hinanap siya. 46  Pakalihis nin tulong aldaw nanumpungan man giraray ninda siya sa templo, nakatukaw sa tahaw kan mga paratukdo asin nagdadangog saka naghahapot sa sainda. 47  Alagad an gabos na nagdadangog sa saiya ngalason sa saiyang pakasabot asin mga simbag. 48  Kan mahiling siya kan mga magurang niya, napangalas sindang marhay, asin sinabi kan saiyang ina sa saiya: “Aki ko, taano ta ginibo mo ini sa samo? Uni kami kan saimong ama, natataranta na sa pagparahanap sa saimo.” 49  Alagad sinabi niya sa sainda: “Taano ta pighahanap nindo ako? Dai nindo naisip na siguradong yaon ako sa harong kan sakuyang Ama?” 50  Pero dai ninda nasabutan an sinabi niya sa sainda. 51  Dangan uminiba siya sa sainda sa pagbaba pabalik sa Nazaret, asin padagos siyang nagpasakop* sa sainda. Siring man, maingat na isinapuso kan saiyang ina an gabos na bagay na ini. 52  Asin padagos na nadadagdagan an kadunungan ni Jesus asin nagdadakula siya saka urog na nagkakamit kan pag-uyon nin Diyos asin nin mga tawo.

Mga Nota

O “Emperador.”
O “kinaban.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga tawong inuuyunan niya.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “lambang lalaki na nagbubukas kan matris.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “Soberanong Kagurangnan.”
O “sa saimong kalag.”
Sa literal, “puon sa saiyang pagkabirhen.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “nagdanay siyang masinunod.”