Lucas 19:1-48

  • Dinalaw ni Jesus si Zaqueo (1-10)

  • Ilustrasyon mapadapit sa sampulong mina (11-27)

  • Magaya-gayang paglaog ni Jesus sa Jerusalem (28-40)

  • Tinangisan ni Jesus an Jerusalem (41-44)

  • Lininig ni Jesus an templo (45-48)

19  Dangan naglaog siya sa Jerico asin nagpuon na mag-agi sa siyudad.  Yaon duman an sarong lalaki na an pangaran Zaqueo; saro siyang pamayo kan mga parasingil nin buhis, asin mayaman siya.  Gustuhon niyang mahiling kun siisay an Jesus na ini, alagad nalilipudan siya kan mga tawo, huli ta hababa siya.  Kaya nagdalagan siya sa inutan asin nagsakat sa sarong puon nin sikomoro tanganing mahiling si Jesus, huli ta maagi ini duman.  Kan si Jesus nasa tangod na, nagtangad siya asin nagsabi sa saiya: “Zaqueo, dali magbaba ka, ta kaipuhan kong magdagos ngunyan sa harong mo.”  Sa siring dali-dali ining nagbaba asin maugma siyang inako bilang bisita.  Kan mahiling ninda iyan, gabos sinda naggurumod-gumod: “Nagdagos siya bilang bisita sa harong nin sarong lalaking parakasala.”  Alagad nagtindog si Zaqueo asin nagsabi sa Kagurangnan: “Kagurangnan, an kabanga kan mga pagsadiri ko itatao ko sa mga pobre, asin ano man na nakikil ko sa kiisay man,* ibabalik ko iyan na apat na doble.”  Sa siring sinabi ni Jesus sa saiya: “Ngunyan, an kaligtasan nag-abot sa harong na ini, huling siya aki man ni Abraham. 10  Huli ta an Aki nin tawo nagdatong tanganing hanapon asin iligtas an mga nawawara.” 11  Mantang nagdadangog an mga disipulo sa mga bagay na ini, nagsaysay siya nin saro pang ilustrasyon, huli ta harani na siya sa Jerusalem asin pig-iisip kan mga disipulo na biglang madatong an Kahadian nin Diyos. 12  Kaya sinabi niya: “Sarong tawo na gikan sa respetadong pamilya an mabiyahe pasiring sa harayong lugar tanganing manombrahan bilang hadi, asin pagkatapos mabalik siya. 13  Inapod niya an sampulo sa saiyang mga suruguon asin tinawan sinda nin sampulong mina* saka sinabi sa sainda, ‘Inegosyo nindo an mga ini sagkod sa mag-abot ako.’ 14  Alagad nauungis sa saiya an mga kahimanwa niya asin nagsugo sinda nin mga representante na magduman sa saiya tanganing sabihon, ‘Habo ming magin hadi mi an tawong ini.’ 15  “Kan sa huri makabalik siya pagkatapos na manombrahan bilang hadi, ipinaapod niya an mga uripon na tinawan niya kan kuwarta,* tanganing isihon kun pira an ginanar ninda sa saindang pagnegosyo. 16  Kaya nagrani an inot asin nagsabi, ‘Kagurangnan, an saimong mina tuminubo nin sampulong mina.’ 17  Sinabi niya sa saiya, ‘Magayon an ginibo mo, marahay na uripon! Dahil nagin maimbod ka kun manungod sa saditon na bagay, mamahala ka sa sampulong siyudad.’ 18  Nagrani ngunyan an ikaduwa, na nagsasabi, ‘Kagurangnan, an saimong mina nadagdagan nin limang mina.’ 19  Sinabi man niya sa sarong ini, ‘Ika man, mamahala ka sa limang siyudad.’ 20  Alagad may saro pang nagrani, na nagsasabi, ‘Kagurangnan, uni an saimong mina na itinago kong nakapatos sa tela. 21  Natatakot kaya ako sa saimo ta mahigpiton kang tawo; pigkukubra mo an dai mo man idineposito, asin pig-aani mo an dai mo man isinabwag.’ 22  Sinabi niya sa saiya, ‘Sa sadiri mong mga tataramon huhusgaran taka, maraot na uripon. Bakong kasasabi mo pa sanang mahigpiton akong tawo, na nagkukubra kan dai ko idineposito asin nag-aani kan dai ko isinabwag? 23  Kaya taano ta dai mo ilinaog sa bangko an kuwarta* ko? Dangan sa pag-abot ko, makukua ko kuta iyan na may kaibang tubo.’ 24  “Sa siring sinabi niya sa mga nakatindog duman, ‘Kuana nindo sa saiya an mina asin itao iyan sa saro na may sampulong mina.’ 25  Alagad sinabi ninda sa saiya, ‘Kagurangnan, may sampulo na siyang mina!’— 26  ‘Sinasabi ko sa saindo, an siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa, alagad an saro na mayo, maski an yaon sa saiya kukuanon. 27  Ini man na mga kaiwal ko na habo akong magin hadi sa sainda, daraha nindo digdi asin gadanon nindo sa atubangan ko.’” 28  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, nagpadagos siya sa pagbaklay patukad sa Jerusalem. 29  Asin kan harani na siya sa Betfage asin Betania na nasa bukid na inaapod Bukid nin mga Olibo, nagsugo siya nin duwa sa mga disipulo, 30  na sinasabi: “Dumuman kamo sa baryong iyan, asin pagkalaog nindo diyan, makakanumpong kamo nin sarong nakagakod na ugbon na asno, na dai pa lamang nasasangkayan nin siisay man na tawo. Hubadan nindo iyan sa pagkakagakod asin darahon nindo digdi. 31  Asin kun may siisay man na maghapot sa saindo, ‘Taano ta hinuhubadan nindo iyan sa pagkakagakod?’ sabihon nindo, ‘Kaipuhan ini kan Kagurangnan.’” 32  Kaya naghali an mga isinugo asin nanumpungan ninda iyan siring kan pagkasabi niya sa sainda. 33  Alagad kan hinuhubadan na ninda an ugbon na asno, an mga kagsadiri kaiyan nagsabi sa sainda: “Taano ta hinuhubadan nindo sa pagkakagakod an ugbon na asno?” 34  Sinabi ninda: “Kaipuhan ini kan Kagurangnan.” 35  Asin dinara ninda iyan ki Jesus, dangan ilinaag ninda an saindang pang-ibabaw na mga bado sa ugbon na asno saka pinasangkay diyan si Jesus. 36  Mantang nag-aabante siya, ilinalatag ninda sa dalan an saindang pang-ibabaw na mga bado. 37  Kan harani na siya sa parteng pababa kan tinampong hali sa Bukid nin mga Olibo, an gabos na disipulo nagpuon na mag-ugma asin mag-umaw sa Diyos sa makusog na boses huli sa gabos na milagro* na nagkahiriling ninda, 38  na nagsasabi: “Biniyayaan an saro na minadatong bilang Hadi sa ngaran ni Jehova!* Katuninungan sa langit, asin kamurawayan sa kaitaasan!” 39  Alagad, an nagkapira sa mga Fariseo na kaiba kan mga tawo nagsabi sa saiya: “Paratukdo, sawayon mo an saimong mga disipulo.” 40  Alagad bilang simbag sinabi niya: “Sinasabi ko sa saindo, kun magdadanay na silensiyo an mga ini, an mga gapo makururahaw.” 41  Kan harani na siya sa siyudad, pinagmasdan niya ini asin tinangisan, 42  na sinasabi: “Ika, kun namansayan mo sana sa aldaw na ini an mga bagay na magtatao nin katuninungan—pero ngunyan dai na iyan mahihiling kan saimong mga mata. 43  Huli ta maabot sa saimo an mga aldaw na an saimong mga kaiwal mabugtak sa palibot mo nin kudal nin mapapanas na taldok asin sasalikupan ka ninda saka biyo kang lalaumon.* 44  Pupulbuson ka ninda pati an saimong mga aki na nasa laog mo, asin dai sindang itatada sa saimo na gapo sa ibabaw nin gapo, huli ta dai mo namansayan an panahon kan pagsiyasat sa saimo.” 45  Dangan naglaog siya sa templo asin pinalayas niya an mga nagtitinda, 46  na sinasabi sa sainda: “Nasusurat, ‘An sakuyang harong magigin harong na pamibian,’ alagad ginigibo nindo iyan na lungib nin mga parahabon.” 47  Nagpadagos siya sa pagtutukdo sa templo aroaldaw. Alagad an mga panginot na saserdote asin an mga eskriba pati an mga lider kan banwaan naghihinguwang gadanon siya; 48  pero dai sinda nakakua nin ano man na paagi na magibo ini, huli ta pirming nakapalibot sa saiya an gabos na tawo dahil gusto nindang magdangog sa saiya.

Mga Nota

O “nakikil ko sa kiisay man paagi sa putik na akusasyon.”
An sarong Griegong mina may timbang na 340 gramo asin kinakarkulo na may kantidad na 100 na drakma. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “pirak.”
Sa literal, “pirak.”
Sa literal, “makapangyarihan na mga gibo.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “gigipiton.”