Lucas 15:1-32

  • Ilustrasyon mapadapit sa nawawarang karnero (1-7)

  • Ilustrasyon mapadapit sa nawawarang sinsilyo (8-10)

  • Ilustrasyon mapadapit sa aking naparaot an buhay (11-32)

15  Ngunyan, an gabos na parasingil nin buhis asin an gabos na parakasala padagos na nag-aarabot asin nagtitiripon sa palibot niya tanganing magdangog sa saiya.  Asin an mga Fariseo saka an mga eskriba sigeng gurumod-gumod: “Makiamigong inaako kan tawong ini an mga parakasala asin nagkakakan siya kaiba ninda.”  Dangan isinaysay niya sa sainda an ilustrasyon na ini, na sinasabi:  “Siisay sa saindo, kun igwa siya nin 100 na karnero asin an saro sa mga iyan mawara, an dai mabaya kan 99 sa kaawagan dangan mahanap kan nawarang saro sagkod na makua niya iyan?  Asin pag nanumpungan na niya iyan, papasanon niya iyan sa saiyang abaga asin mag-uugma siya.  Pagpuli niya, aapudon niya an saiyang mga amigo saka mga pagtaraid, na sinasabi sa sainda, ‘Makipag-ugma kamo sa sako, ta nakua ko na an sakuyang karnerong nawara.’  Sinasabi ko sa saindo na sa kaparehong paagi, magkakaigwa nin urog na kagaya-gayahan sa langit dahil sa sarong parakasala na nagsusulsol kisa sa 99 na matanos na dai kaipuhan magsulsol.  “O siisay na babayi na igwa nin sampulong sinsilyong drakma,* kun mawara niya an saro sa mga drakma,* an dai mapalaad nin lampara dangan maninighid sa saiyang harong asin maingat na maghahanap sagkod na makua niya iyan?  Asin pag nanumpungan na niya iyan, aapudon niya an saiyang mga amiga saka mga pagtaraid, na sinasabi, ‘Makipag-ugma kamo sa sako, ta nakua ko na an sinsilyong drakma* na nawara ko.’ 10  Sa kaparehong paagi, sinasabi ko sa saindo, nagkakaigwa nin kagaya-gayahan an mga anghel nin Diyos dahil sa sarong parakasala na nagsusulsol.” 11  Dangan sinabi niya: “May sarong tawo na igwa nin duwang aking lalaki. 12  Asin an nguhod nagsabi sa saiyang ama, ‘Tatay, itao mo na sa sako an mamanahon ko sa mga pagsadiri mo.’ Kaya pinagparte niya sa duwa niyang aki an saiyang mga pagsadiri. 13  Pakalihis nin nagkapirang aldaw, tinipon kan nguhod an gabos na bagay na sadiri niya asin nagpasiring sa harayong nasyon dangan inubos niya sa marauton* na pamumuhay an saiyang mga pagsadiri. 14  Kan maubos na niya an gabos, nagkaigwa nin grabeng tiggutom sa bilog na nasyon na iyan, asin nagpuon siyang magtios. 15  Guminibo pa ngani siya nin paagi na makapagtrabaho sa saro sa mga namamanwaan kan nasyon na iyan, na nagsubol sa saiya duman sa mga daga kaini tanganing mag-ataman nin mga urig. 16  Asin pigmawot niyang malaugan an saiyang tulak kan mga ibinabahog sa mga urig, alagad mayo lamang nin gustong magtao sa saiya nin maski ano. 17  “Kan makapag-isip-isip siya, sinabi niya, ‘Dakulon na trabahador kan sakuyang ama an sobra-sobra sa tinapay, pero ako magagadan digdi sa gutom! 18  Mabaklay ako pabalik sa sakuyang ama asin sasabihon ko sa saiya: “Tatay, nagkasala ako sa langit asin sa saimo. 19  Bako na akong angay na apudon na saimong aki. Gibuha na sana akong saro sa mga trabahador mo.”’ 20  Kaya nagtindog siya asin nagduman sa saiyang ama. Mantang harayo pa siya, natanaw siya kan saiyang ama asin nahirak ining marhay sa saiya, asin duminalagan ini saka kinugos siya kaini* asin mapagpadaba siyang hinadukan. 21  Dangan sinabi kan aki sa saiya, ‘Tatay, nagkasala ako sa langit asin sa saimo. Bako na akong angay na apudon na saimong aki.’ 22  Alagad nagsabi an ama sa mga uripon niya, ‘Dali! kua kamo nin halabang bado, su pinakamagayon, asin isulot nindo iyan sa saiya, saka sulutan nindo siya nin singsing asin sandalyas. 23  Kuanon man nindo su pinatabang ugbon na baka, bunuon nindo iyan, asin magkarakan kita saka magselebrar, 24  ta ining aki ko gadan na pero nabuhay giraray; nawara siya asin nakua na.’ Dangan nagpuon sindang mag-urugma. 25  “Ngunyan an aki niyang matua nasa uma, asin kan papuli na ini asin harani na sa harong, nakadangog ini nin tugtog saka baraylihan. 26  Kaya inapod niya an saro sa mga suruguon asin hinapot ini kun ano an nangyayari. 27  Sinabi kaini sa saiya, ‘Nag-abot su tugang mo, asin ipinabuno kan saimong ama an pinatabang ugbon na baka dahil nagbalik siya sa saiya na daing maraot na nangyari.’ 28  Alagad naanggot siya asin habo niyang maglaog. Dangan nagluwas an saiyang ama asin nagpuon na makiulay sa saiya. 29  Bilang simbag sinabi niya sa saiyang ama, ‘Hilinga! Pirang taon na akong nagpauripon sa saimo asin maski sarong beses dai ko sinuway an mga pagbuot mo, pero dai mo lamang ako tinawan nin ugbon na kanding para sa pag-urugma mi kan sakuyang mga amigo. 30  Pero pag-abot na pag-abot kan aki mong ini na pigparasayang* an mga pagsadiri mo sa mga hostes,* ipinabuno mo an pinatabang ugbon na baka para sa saiya.’ 31  Dangan sinabi kan ama sa saiya, ‘Aki ko, pirmi takang kaibanan, asin an gabos na sadiri ko sadiri mo. 32  Pero tama lang baga na nagseselebrar saka nag-uugma kami, ta an tugang mo gadan na alagad nabuhay; nawara siya asin nakua na.’”

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sobra kagastos; daing pakilabot.”
Sa literal, “suminubsob sa may liog niya.”
Sa literal, “hinalon.”
O “patutot.”