Lucas 14:1-35

  • Pinaumayan sa aldaw nin Sabbath an lalaking hubag an hawak (1-6)

  • Magin mapakumbaba pag ika bisita (7-11)

  • Imbitaran idtong mga daing ikakabalos sa saimo (12-14)

  • Ilustrasyon mapadapit sa mga imbitado na harabong mag-atender (15-24)

  • Sakripisyong kalabot sa pagigin disipulo (25-33)

  • Asin na nawaran nin asgad (34, 35)

14  Sa saro pang pagkakataon sa aldaw nin Sabbath, nagduman siya sa harong kan saro sa mga namamayo kan mga Fariseo tanganing magkakan, asin nakamasid sinda sa saiya.  Asin uya! nasa atubangan niya an sarong lalaki na hubag an hawak dahil sa hilang.*  Kaya hinapot ni Jesus an mga eksperto sa Katugunan asin an mga Fariseo: “Suno daw sa Katugunan na magpaumay pag Sabbath o bako?”  Alagad dai sinda naggirong. Sa siring kinaputan niya an lalaki, pinaumayan ini, asin isinubol.  Dangan sinabi niya sa sainda: “Siisay sa saindo, kun mahulog sa bubon an saiyang aki o toro, an dai tulos ini hahawason sa aldaw nin Sabbath?”  Asin dai sinda nakasimbag sa sinabi niyang ini.  Dangan nagsaysay siya sa mga imbitado nin sarong ilustrasyon kan mariparo niyang pinipili ninda an mga puwestong nakareserba sa espesyal na mga bisita. Sinabi niya sa sainda:  “Pag may nag-imbitar sa saimo sa sarong bangkete sa kasal, dai ka magtukaw sa puwestong nakareserba sa espesyal na mga bisita. Tibaad igwa nin saro na mas respetado kisa saimo na naimbitaran man.  Dangan an nag-imbitar sa saindong duwa madulok asin masabi sa saimo, ‘Itao mo sa saiya an puwesto mo.’ Sa siring mahali ka na nasusupog asin maduman sa pinakahababang puwesto. 10  Imbes, pag inimbitaran ka, duman ka magtukaw sa pinakahababang puwesto, tanganing pag duminulok an nag-imbitar sa saimo, sasabihon niya sa saimo, ‘Amigo, duman ka sa mas halangkaw.’ Sa siring magkakaigwa ka nin onra sa atubangan kan gabos na kapwa mo bisita. 11  Huli ta an siisay man na naglalangkaw kan saiyang sadiri ibababa, asin an siisay man na nagpapakumbaba ilalangkaw.” 12  Pagkatapos, sinabi man niya sa nag-imbitar sa saiya: “Pag naghahanda ka nin pangudtuhan o pamanggihan, dai mo pag-agdahon an saimong mga amigo o mga tugang o mga paryente o mayayaman na pagtaraid, ta kun gigibuhon mo iyan, tibaad imbitaran ka man ninda pag-abot nin panahon, asin magigin bayad ninda iyan sa saimo. 13  Imbes, pag naghahanda ka nin bangkete, imbitaran mo an mga pobre, an mga kimay, an mga pilay, an mga buta; 14  asin magigin maugma ka, huli ta dai sinda nin ano man na ikakabalos sa saimo. Sa pagkabuhay liwat kan mga matanos, makakamtan mo an saimong balos.” 15  Pagkadangog kan mga bagay na ini, an saro sa mga bisita nagsabi sa saiya: “Maugma an nagkakakan* sa Kahadian nin Diyos.” 16  Sinabi ni Jesus sa saiya: “May sarong tawo na naghanda nin bangkete, asin dakul siyang inimbitaran. 17  Kan oras na kan bangkete, isinugo niya an saiyang uripon tanganing sabihon sa mga imbitado, ‘Madya kamo, ta andam na an gabos.’ 18  Alagad gabos sinda pararehong naghanap nin sarahutan. An inot nagsabi sa saiya, ‘May binakal akong uma. Kaipuhan kong maghali asin hilingon idto; pasensiya na tabi, dai ako makakaduman.’ 19  Asin an saro man nagsabi, ‘May binakal akong limang padis nin baka asin iinspeksiyunon ko an mga iyan; pasensiya na tabi, dai ako makakaduman.’ 20  Dangan an saro pa nagsabi, ‘Bago pa sana akong kasal, kaya dai ako makakaduman.’ 21  Kaya nagbalik an uripon asin sinabi niya an mga bagay na ini sa saiyang kagurangnan. Dangan naanggot an kagharong asin sinabi niya sa saiyang uripon, ‘Magduman ka tulos sa mayor na mga tinampo saka sa mga kalye kan siyudad, asin padigdihon mo an mga pobre asin kimay saka buta pati pilay.’ 22  Pagbalik kan uripon nagsabi ini, ‘Kagurangnan, nagibo ko na an ipinagbuot mo, pero igwa pa man giraray nin bakante.’ 23  Kaya sinabi kan kagurangnan sa uripon, ‘Magduman ka sa mga tinampo saka sa mga dalan asin piriton mo sindang magdigdi, tanganing mapano an sakong harong. 24  Huli ta sinasabi ko sa saindo, mayo nin siisay man sa mga inimbitaran na idto an makakanamit kan sakong ihinanda sa bangkete.’” 25  Ngunyan, dakulon na tawo an nag-iba sa saiya sa pagbaklay, asin nag-atubang siya sa sainda saka nagsabi: 26  “Kun an siisay man minadulok sa sako asin dai niya ikinakaungis* an saiyang ama asin ina asin agom asin mga aki asin mga tugang na lalaki asin mga tugang na babayi asin pati na an saiyang sadiring buhay,* dai siya puwedeng magin disipulo ko. 27  An siisay man na dai magpasan kan saiyang hariging pasakitan* asin dai magsunod sa sako dai puwedeng magin disipulo ko. 28  Halimbawa, siisay sa saindo na gustong magpatindog nin tore an dai nguna matukaw asin makuwenta kan gastos tanganing aramon kun baga magkakaigo an saiyang kuwarta para mahaman iyan? 29  Ta kun dai, puwedeng mailatag niya an pundasyon kaiyan pero dai niya maipapatapos, asin an gabos na nagmamasid mapuon na magturuya-tuya sa saiya, 30  na sinasabi: ‘An tawong ini nagpuon na magpatindog pero dai man nakapatapos.’ 31  O siisay na hadi na makikigiyera sa saro pang hadi an dai nguna matukaw asin makonsulta sa iba kun baga kakayanon ninda kan 10,000 niyang suldados na labanan an nagdadangadang na kalaban na may 20,000 na suldados? 32  Kun talagang dai niya iyan kakayanon, masugo siya nin mga embahador asin makikipagkatuninungan mantang harayo pa an kalaban. 33  Sa kaparehong paagi, ini an sigurado, mayo nin siisay man sa saindo na dai minabaya sa gabos niyang pagsadiri an puwedeng magin disipulo ko. 34  “Totoo, an asin marahay. Pero kun mawara na an asgad kan asin, paano pa ikakabalik an asgad kaiyan? 35  Bako na iyan angay na isabwag sa daga o isalak sa pataba. Pig-aapon iyan kan mga tawo. An may talinga magdangog.”

Mga Nota

Sa Ingles, inaapod an paghubag na ini na dropsy o edema, an pagkaigwa nin sobrang likido sa hawak.
Sa literal, “nagkakakan nin tinapay.”
O “asin mas namumutan niya.”
O “kalag.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.