Lucas 13:1-35

  • Magsulsol o malaglag (1-5)

  • Ilustrasyon mapadapit sa puon nin higera na dai nagbubunga (6-9)

  • Pinaumayan sa aldaw nin Sabbath an babaying may diperensiya an hawak (10-17)

  • Ilustrasyon mapadapit sa pisog nin mustasa asin sa lebadura (18-21)

  • Kaipuhan an paghihinguwa para makalaog sa hayakpit na pintuan (22-30)

  • Si Herodes, ‘an tusong sora na iyan’ (31-33)

  • Tinangisan ni Jesus an Jerusalem (34, 35)

13  Kan panahon na iyan, ibinareta sa saiya kan nagkapirang yaon duman an manungod sa mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato miyentras na nagdudulot kan saindang mga atang.  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Iniisip daw nindo na an mga taga Galileang idto mas makasalan kisa sa gabos na iba pang taga Galilea dahil nangyari ini sa sainda?  Sinasabi ko sa saindo, bako; pero kun dai kamo magsulsol, magkakagaradan man kamo gabos.  O idtong 18 na narumpagan kan tore sa Siloam asin nagkagaradan—iniisip daw nindo na mas grabe an kasalan ninda kisa sa gabos na iba pang tawo na nakaistar sa Jerusalem?  Sinasabi ko sa saindo, bako; pero kun dai kamo magsulsol, gabos kamo magkakagaradan, arog ninda.”  Dangan isinaysay niya an ilustrasyon na ini: “May sarong tawo na igwa nin puon nin higera sa saiyang ubasan, asin hiniling niya kun may bunga iyan alagad dai siyang nakua.  Dangan sinabi niya sa nag-aataman kan ubasan, ‘Tulong taon na akong nagpaparadigdi tanganing hilingon kun may bunga an higerang ini, pero dai akong nakukua. Paluda na ini! Ano ta papabayaan na masayang ining dagang natatanuman kaini?’  Bilang simbag sinabi kaini sa saiya, ‘Kagurangnan, pabayai nguna iyan nin saro pang taon, sagkod na makalutan ko iyan sa palibot asin malagan nin pataba.  Pagkatapos, kun magbunga iyan, di marahay; pero kun dai, paludon na iyan.’” 10  Kan aldaw nin Sabbath, nagtutukdo siya sa saro sa mga sinagoga. 11  Asin uya! may sarong babayi duman na 18 taon nang igwa nin espiritung nakakapagpaluya nin hawak;* asin buktot siya saka dai lamang nakakatindog nin tanos. 12  Kan mahiling ni Jesus an babayi, sinabi niya sa saiya: “Babayi, pinaumayan ka na sa saimong pangluluya.” 13  Kinaputan niya ini, asin tulos ining nagtindog nin tanos saka nagpuon na magpamuraway sa Diyos. 14  Alagad dahil sa ginibong ini ni Jesus na pagpaumay sa Sabbath, naanggot an namamayo sa sinagoga asin sinabihan kaini an mga tawo: “May anom na aldaw na puwedeng magtrabaho; sa mga aldaw na iyan kamo magdigdi tanganing paumayan kamo, bakong sa aldaw nin Sabbath.” 15  Alagad, sinimbag siya ni Jesus: “Mga parasagin-sagin, bakong pag Sabbath an lambang saro sa saindo hinuhubadan sa pagkakagakod an saiyang toro o asno hali sa kuwadra asin ginuguyod iyan tanganing parârâon?* 16  Bako daw na an babaying ini, na sarong aki ni Abraham asin 18 taon nang ginapos ni Satanas, dapat man na patalingkason sa gapos na ini sa aldaw nin Sabbath?” 17  Buweno, kan sabihon niya an mga bagay na ini, nagkasurupog an gabos na nagkokontra sa saiya, alagad an mga tawong nagkatiripon nag-urugma sa gabos na makangangalas na bagay na ginibo niya. 18  Kaya nagpadagos siya sa pagsabi: “Sa ano nakakaagid an Kahadian nin Diyos, asin sa ano ko iyan ikakakumparar? 19  Nakakaagid iyan sa sarong pisog nin mustasa na kinua nin sarong tawo asin itinanom sa saiyang hardin, asin nagtalubo iyan saka nagin sarong puon nin kahoy, asin an mga sanga kaiyan nagigin istaran kan mga gamgam sa kalangitan.” 20  Sa giraray sinabi niya: “Sa ano ko ikakakumparar an Kahadian nin Diyos? 21  Nakakaagid iyan sa lebadura na kinua nin sarong babayi asin isinalak sa tulong darakulang takad* nin harina sagkod na nag-usbog an bilog na masa.” 22  Dangan nag-agi siya sa mga siyudad asin sa mga baryo, na nagtutukdo asin nagpapadagos sa saiyang pagbaklay pasiring sa Jerusalem. 23  May saro ngunyan na naghapot sa saiya: “Kagurangnan, dikit sana an makakaligtas?” Sinabi niya sa sainda: 24  “Maghinguwa nanggad kamo nin maigot na makalaog sa hayakpit na pintuan, huli ta sinasabi ko sa saindo, dakul an mapurbar na makalaog pero dai ninda magigibo. 25  Pag buminuhat an kagharong asin baratan niya an pinto, matirindog kamo sa luwas na nagtutuktok sa pinto, na sinasabi, ‘Kagurangnan, bukasi kami.’ Alagad bilang simbag sasabihon niya sa saindo: ‘Dai ko aram kun mga taga sain kamo.’ 26  Dangan sasabihon nindo, ‘Nagkakan kami saka nag-inom kahampang mo, asin nagtukdo ka sa mayor na mga tinampo kan samuyang siyudad.’ 27  Alagad sasabihon niya sa saindo, ‘Dai ko aram kun mga taga sain kamo. Rumayo kamo sa sako, kamo gabos na mga paragibo nin karatan!’ 28  Matarangis kamo asin maragot an saindong mga ngipon pag nahiling nindo si Abraham, si Isaac, si Jacob, asin an gabos na propeta na yaon sa Kahadian nin Diyos, pero kamo mismo inapon sa luwas. 29  Dugang pa, may mga tawong maarabot hali sa sirangan asin sulnupan saka hali sa norte asin timog, asin maturukaw tanganing magkakan sa lamesa sa Kahadian nin Diyos. 30  Asin uya! igwa nin mga nahuhuri na maiinot, asin igwa nin mga naiinot na mahuhuri.” 31  Kan mismong oras na iyan may nagkapirang Fariseo na nag-abot asin nagsabi sa saiya: “Humali ka asin rumayo ka digdi, ta gusto kang gadanon ni Herodes.” 32  Asin sinabi niya sa sainda: “Sabihon nindo sa tusong sora* na iyan, ‘Mapalayas ako nin mga demonyo asin mapaumay nin mga tawo ngunyan na aldaw saka sa aga, asin sa ikatulong aldaw matatapos an gibo ko.’ 33  Ano man an mangyari, an sakuyang ginigibo ipagpapadagos ko ngunyan na aldaw, sa aga, asin sa sunod pang aldaw, huli ta dai puwede* na an sarong propeta gagadanon sa luwas kan Jerusalem. 34  Jerusalem, Jerusalem, an paragadan kan mga propeta asin paragapo kan mga isinusugo sa saiya! Pauruutro ko nanggad na minawot na tiripunon an saimong mga aki kun paanong tinitipon nin sarong gunakan* an saiyang mga siwo sa irarom kan mga pakpak kaiyan! Pero habo nindo. 35  Uya! Papabayaan an harong nindo. Sinasabi ko sa saindo, dai na nanggad nindo ako mahihiling sagkod na dai nindo sinasabi: ‘Biniyayaan an saro na minadatong sa ngaran ni Jehova!’”*

Mga Nota

O “espiritung nakakapabiyadi.”
O “painumon?”
Sa literal, “tulong takad na seah,” na an timbang mga 10 kilos nin harina. An sarong seah katumbas nin 7.33 litros.
Sa Ingles, fox, sarong hayop sa Israel na midbid sa pagigin tuso.
O “dai lamang maiimahinar.”
O “guna.”
Hilingon sa Glosaryo.